Ishayo

Ishayo

1 Omiz o’g`li Ishayoning Yahudo hamda Quddusga oid bashorati. Bu davrlarda Yahudoda Uzziyo, Yo’tom, Oxoz va Hizqiyo kabi shohlar hukmronlik qilardi.

Xudo O`z xalqiga ta`na qiladi

2 Eshiting, ey samolar, tingla, ey zamin,

Shudir Egamizning kalomi:

“Bino qildim bolalarni, ulg`aytirdim ularni,

Ammo ular isyon qildilar Menga.

3 Ho’kiz biladi o’z egasini,

Hatto eshak bilar kim uni boqishini,

Ammo xalqim Isroil bilmaydi,

Ular tushunmaydi Men, o’z Egasini.”

4 Eh, gunohkor elat, aybi muqarrar xalq,

Eh, qabih nasllar!

Nomussizlarcha ish qilar bu bolalar,

Eh, Egamizni tark etgan ular,

Isroil xalqining Muqaddas Xudosiga

Shakkoklik qilgan,

Egamizga orqa o’girgan ular!

5 Egam aytar: “Nega yana muncha kaltak istaysiz?!

Ne uchun isyonni davom ettirasiz?!

Yaralangan butun bosh,

Madordan ketgan butun yurak.

6 Boshdan–oyoq sog` joyi yo’q,

Yiring ila qoplangan, ko’karib ketgan,

Yaralaridan qon oqib yotar,

Tozalanmagan, bog`lanmagan, moy surtilmagan.

7 Vayronalar ichra yotar yurtingiz,

Olovda yonib ketgan shaharlaringiz!

Oldingizda eringizni

Eb bitirar kelgindilar,

Begonalar yurtingizni vayron qilar.

8 Ammo aziz Quddus

Qamal qilinganday bo’lar,

U o’xshab qolar

Uzumzordagi yolg`iz chaylaga,

Polizda tikkaygan kapaga.”

9 Agarda Sarvari Olam

Qoldirmaganda edi besh–oltitamizni,

Sado’m shahrining holiga tushar edik,

G`amo’ra shahriday xonavayron bo’lardik.

10 Egamizning kalomini eshiting,

Sado’m yo’lboshchilarining izdoshlari!

Xudoyimizning o’gitiga quloq soling,

G`amo’ra xalqining sheriklari!

11 “Nima keragi bor Menga?!

Ko’plab qurbonligingiz?!

To’yib ketdim endi

Kuydirilgan qo’chqorlar nazridan,

Bo’rdoqi yog`laridan,

— deb aytmoqda Egamiz. —

Menga xush kelmadi buqalarning,

Qo’zilar va echkilarning qoni.

12 Huzurimda hozir bo’lganingizda,

Muqaddas Hovlimni bulg`asin, deb kim aytdi?

Bularni sizlardan kim so’radi?!

13 Endi soxta nazrlar qilmanglar Menga,

Tutatqingiz ham Menga jirkanchdir!

Toqat qilmasman endi

Chorlovlaringizga, fosiq yig`iningizga,

Yangi oy shodiyonasiyu Shabbat kuningizga.

14 Nafratlandim yangi oy shodiyonangizdan

Hamda «muqaddas» kunlaringizdan.

Bular Menga og`ir yuk bo’ldi,

Toliqqanman bularni ko’tarishdan.

15 Hatto ko’p ibodat qilganingizda ham,

Eshitmasman Men sizlarni.

Menga ochganingizda qo’llaringizni,

Sizlardan yashiraman Men ko’zlarimni.

Qo’llaringiz qonga botgandir.

16 Poklang, tozalang o’zingizni.

Ko’z oldimdan yo’qoting

Qabih qilmishlaringizni.

Qabihlikni endi bas qiling!

17 O`rganing ezgulik qilishni,

Adolatni izlang,

Yo’lga soling zolimni,

Himoya qiling etimni,

Beva haqi uchun kurashing.”

18 Egamizning kalomi shudir:

“Qani, endi birgalashib o’ylaylik:

Gunohlaringiz qizil rangga o’xshasa ham,

Sizlar qorday oppoq bo’lasiz.

Gunohlaringiz qirmizi rangga o’xshasa ham,

Sizlar momiqday oppoq bo’lasiz.

19 Agar Menga itoat etsangiz chin ko’ngildan,

Eysiz, albatta zaminning sara hosilidan.

20 Ammo rad etib, Menga bo’ysunmasangiz,

Qilichning damiga ro’para bo’lgaysiz.”

Egamizning O`zi shunday deb aytdi.

Quddus xalqining sadoqatsizligi

21 Ey Quddus! Qaerga g`oyib bo’ldi sening sadoqating?!

Qanday qilib fohishaga sen aylanding?!

Axir, oldinlari xalqing solihlikka, adolatga tashna edi!

Endi esa shahringda faqat qotillar qoldi!

22 Sening kumushing toshqol bo’ldi,

Sharobing suv bilan aralashdi.

23 Ha, isyonkordir yo’lboshchilaring,

O`g`rilarga sherikdir ular.

Har biri porani sevar,

Hadyaning ortidan quvar.

Etimni ular himoya qilmas,

Bevaning arzi ularga etib bormas.

24 Endi Isroil xalqining qudratli Xudosi,

Sarvari Olam — Rabbiy aytadi:

“Ha, dushmanlarimga g`azabimni socharman,

G`animlarimdan o’ch olib, tasalli toparman.

25 Yana sizlarga qarshi qo’l ko’taraman.

Ishqor bilan tozalaganday,

Jamiki qorishmani yo’q qilib,

Toshqollarni ajrataman.

26 Azalda bo’lganiday

Odil hakamu maslahatchilarni beraman.

Shundan so’ng senga nom qo’yilar:

«Solihlik shahri, Sadoqat shahri», deya.”

27 Shunda Quddus adolat orqali qutqariladi,

Tavba qilganlar solihlik tufayli najot topadi.

28 Isyonkoru gunohkorlar birga qiriladi,

Egamizdan voz kechganlar halok bo’ladi.

29 Sizlar sharmanda bo’lasiz

O`zingiz xush ko’rgan emanlar sababli.

Mana, uyalib qolasiz

O`zingiz tanlagan sajdagoh bog`lar tufayli.

30 Ha, sizlar o’xshab qolasiz

Yaprog`i qovjiragan emanga,

Hamda suvsiz qaqragan boqqa.

31 Kuchlilar ham cho’pga o’xshab qoladi.

Ishlari lov etgan olovga o’xshaydi.

O`zlariyu ishlari birga yonib ketadi,

Hech kim bu olovni o’chirolmaydi.

Abadiy tinchlik

1 Omiz o’g`li Ishayoga vahiyda Yahudo va Quddus haqida ayon bo’lgan bashorat.

2 Shunday kunlar keladiki,

Egamizning uyi turgan tog`

Tog`larning eng yuksagi bo’lib, qaror topadi.

Bu tog` hammasidan ham baland bo’ladi,

Hamma xalqlar u erga daryoday oqib keladi.

3 Ko’plab ellar keladi,

Ular shunday deb aytadi:

“Qani, yuringlar!

Chiqaylik Egamizning tog`iga!

Qani, yuringlar!

Boraylik Yoqubning Xudosi uyiga!

Toki U bizga o’rgatsin O`zining yo’llarini,

Toki yuraylik bizlar Uning so’qmoqlaridan.”

Axir, Egamizning kalomi kelib chiqar Quddusdan,

Ha, Xudoning ta`limoti kelib chiqar Siondan.

4 Egamiz hukm qiladi xalqlarning orasida,

Ajrim qiladi ko’p millatlar orasida.

Qilichlarini aylantirishadi omochga,

Nayzalarini esa tok qaychilariga.

Qilich ko’tarmaydi bir–biriga xalqlar,

Hech qachon jang qilmaydi ular.

Ishayoning Isroil xalqiga murojaati

5 Ey Yoqub nasli! Kelinglar, Egamizning nurida yuraylik.

6 Ey Yoqub xonadoni! Xalqingizning yo’llarini siz tark etdingiz! Bu yurt sharqdan kelgan bashoratgo’ylarga, Filistlar yurtiga o’xshab folbinlarga to’la. Ular begona xalqlar bilan hamtovoq bo’ldilar.

7 Qarang, Yoqub xonadoni to’la kumush, oltinga,

Chek–chegarasi yo’q xazinalarining,

Ularning yurti to’ladir otlarga,

Chek–chegarasi yo’q jang aravalarining.

8 Ularning yurti to’la behuda butlarga!

Ular ta`zim etarlar

Qo’llarining ijodiga,

O`zlari yasab, yaratganlarga.

9 Evoh, mana inson past bo’ldi,

Shu tariqa odamzod tiz cho’ktirildi,

Ularning qaddini ko’tarma, ey Egam!

10 Egamdan qo’rqib qochinglar,

Qoyaning ichiga kirib olinglar,

Tuproq ostiga yashirininglar,

Egamning ulug`vorligi buyukdir!

11 Ha, insonning mag`rurligi erga uriladi,

Odamzodning manmanligi yo’q qilinadi,

Yolg`iz Xudo o’sha kuni yuksaladi.

12 Zotan, Sarvari Olamning bir kuni bor,

Qarshi chiqar U jamiki kibor, kekkayganlarga.

O`sha mag`rurlarga qarshi bo’lar,

Ularning har birini erga urar.

13 Qarshi bo’lar U barcha yuksak, mag`rurlarga!

Ha, o’sha Lubnon sadrlariyu

Bashan emanlarining hammasiga.

14 Qarshi bo’lar U hamma baland tog`larga,

Hamma yuksak tepaliklarga.

15 Qarshi bo’lar U har bir baland minoraga,

Har bir mustahkam qal`aga.

16 Qarshi bo’lar o’sha mashhur Tarshish kemalariyu

Inson yaratgan barcha ajoyibotlarga.

17 Ha, erga uriladi o’sha odamzod faxri,

Past bo’ladi insonning yuksakligi!

Yolg`iz Xudo o’sha kuni yuksaladi!

18 Behuda butlar tamomila yo’q bo’lib ketadi.

19 Egamiz, erni larzaga solay, deya qo’zg`alganda,

Inson Egamizdan qo’rqqanidan

Kirib ketar qoyalardagi g`orlarga.

Uning buyuk ulug`vorligidan

Yashirinar erdagi chuqurlarga.

20 Odam, o’zim sajda qilay, deb yasagan

Oltinu kumush butlarini

Berar o’sha kuni yumronqoziq

Hamda ko’rshapalaklarga.

21 Ha, Egamiz, erni larzaga solay, deya qo’zg`alganda,

Inson Egamizdan qo’rqqanidan

Qoyalardagi g`orlarga kirib ketar.

Uning buyuk ulug`vorligidan

Cho’qqilarning yoriqlariga yashirinar.

22 Endi uzoqda yuring

Tuproqdan yaratilganlardan.

Bormi ularning biron qiymati?!

Quddusdagi betartiblik

1 Sarvari Olam — Rabbiy endi Quddus va Yahudo xalqiga har turli ta`minot hamda madad bermay qo’yadi. Ularni non va suvdan bebahra qilyapti.

2 Jangchilar va askarlardan, hakamlar va payg`ambarlardan, folbinlar va oqsoqollardan mahrum qilyapti.

3 Ellikboshi va amaldorlardan, maslahatchilardan, mohir ustalar va “dono” afsungarlardan judo qilyapti.

4 Egam aytar: “Bolalar hukmron bo’lar bu xalq ustidan,

Aqlsizlar hukmronlik qilar ular tepasidan.”

5 Xalq bir–biriga zulm qiladi,

Har kim do’stiga dushman bo’ladi.

Haqorat qilar yosh yigit oqsoqolni,

Sharmanda odam esa obro’li odamni.

6 Odamlar o’z yaqinini ushlab olib,

O`sha qarindoshiga shunday deydilar:

“Ustingda kiyiming bor ekan,

Bizga bosh bo’la qol.

Mana bu vayronalar uyumi

Sening qo’l ostingda bo’ladi.”

7 U esa o’sha kuni qasam ichib aytar:

“Axir, men shifo bera olmayman,

Meni qilmang xalqqa boshliq,

Uyimda bor na non, na kiyim.”

Hukmning natijasi

8 Ha, Quddus ham, Yahudo ham quladi.

Xalqining tillari, ishlari Egamizga qarshidir.

Egamning shuhratini ular erga bulg`adi.

9 Yuzlari guvohlik berib turar,

Ular Sado’m kabi gunohlarini oshkor qilar.

Ha, gunohlarini ular yashirmas.

Eh, o’zlari boshlariga keltirar kulfat!

Ularning holiga voy!

10 Solihlarga esa yaxshilik ko’rasan, deb ayting,

Ular o’z ishlarining samarasidan lazzat topadi.

11 Ammo fosiqlarning holiga voy! Boshlarida kulfat,

Axir, qilmishlariga yarasha qaytadi o’zlariga.

12 Yosh bolalar ezadi xalqimni,

Ayollar hukmronlik qiladi ular ustidan.

Ey xalqim, yo’lboshchilaring seni chalkashtiradi,

So’qmoqlaringdan seni adashtiradi.

Egamizning da`vosi

13 Egamiz O`z da`vosini isbot qilmoqqa kirishayotir,

Ha, xalqlarni hukm qilmoqqa U qo’zg`alayotir.

14 O`z taxtiga o’tirib Egamiz

O`z xalqining oqsoqollariyu

Shahzodalari bilan hukmga kirishar:

“Sizlar Mening uzumzorimni xarob qilgansiz.

Kambag`aldan olgan o’lja bilan to’la uyingiz.

15 Nimasi bu?! Xalqimni ezaverasiz!

Kambag`alni iskanjaga olaverasiz!”

Sarvari Olam — Rabbiyning so’zidir bu.

Egamiz Quddus ayollarini ogohlantiradi

16 Egam aytar: “Mag`rurdir Quddus ayollari,

Bo’yinlarini likillatib, ko’zlarini suzib yurar,

Mayda qadam tashlab yurib,

To’pig`idagi halqalarni jiringlatar.”

17 Shu bois Rabbiy yara qilar

Quddus ayollarining boshlarini,

Sharmanda qilar ochib uyatli joylarini.

18 O`sha kuni Rabbiy tortib olar ularning

Go’zalligi — to’pig`idagi bezaklarini,

Tillaqoshlariyu zeb–ziynatlarini,

19 Sirg`alari, bilaguzuk va harir ro’mollarini,

Tortib olar boshidagi tojini,

Bilaguzuk, marjon, xushbo’y moy, tumorlarini,

20 Muhr uzuklarini, burundagi sirg`alarini,

21 Tortib olar shohona libosini,

Nafis ko’ylaklari, nimchalari, karmonlarini,

22 Ko’zgulari, zig`ir liboslarini,

Tillaqoshlariyu harir ro’mollarini.

23 Xushbo’y hid o’rniga ulardan sassiq hid keladi,

Kamarlar o’rniga arqon bog`lab yuradi,

Turmaklangan soch o’rniga kal bosh bo’ladi,

Bashang kiyim o’rniga qanor kiyadi,

Ha, go’zallik o’rniga asirlik tamg`asi bo’ladi.

24 Mana, yigitlari qilichdan yiqilib qoladi,

Botir erkaklari jangda qirilib ketadi.

25 Quddus darvozalari yig`lab, aza tutadi.

Sion bo’m–bo’sh bo’lib, erda o’tiribdi.

1 O`sha kuni etti ayol bir erkakni tutib olib, shunday deydi:

“O`z nonimizni eymiz,

O`z kiyimimizni kiyamiz.

Sharmandaligimizdan bizni qutqaring,

Bizni sizniki deb bilishsa bo’ldi.”

2 O`sha kuni Isroildagi omon qolganlarga

Yurtning hosili iftixor, ulug`vorlik bo’ladi.

Ha, Egamning novdasi ko’rkam, ulug`vor bo’ladi.

3 Quddusda omon qolganlar,

O`sha Sion shahrida qolganlar

“Muqaddas” deb ataladi.

Ular Quddusda hayot kitobiga yozilgan.

4 Adolat ruhi, otash ruhi ila

Rabbiy yuvib tashlaydi

Quddus xalqining harom–xarishini,

Poklaydi Sionning qon dog`larini.

5 Jamoa uzra kunduzi bulutni,

Tunlari tutunni, yorug` alangani

Egam barpo qiladi butun Sion tog`ida.

Ha, o’sha hashamatli shahar uzra

Egam O`zi soyabon bo’ladi.

6 U soya, ko’lanka bo’ladi kunduzi issiqdan,

Panoh, boshpana bo’ladi bo’ronu yomg`irdan.

Uzumzor qo’shig`i

1 Qo’shiq aytay suyukligimga,

Aytay muhabbat qo’shig`imni

Uning uzumzori haqida.

Suyganimning uzumzori bor edi

Tuprog`i unumli tepalikda.

2 Erni ag`darib, toshlardan tozaladi,

O`tqazdi eng sara uzum tokini,

Qorovul minorasini o’rtaga qurdi.

Uzum siqish chuqurini tayyorladi,

Uzumlarning pishishini U kutdi,

Ammo hosil ituzum bo’ldi.

3 Endi, ey Quddus ahli, Yahudo xalqi,

Hakam bo’ling Men bilan uzumzorim o’rtasida.

4 Yana nima qilishim kerak edi uzumzor uchun?

Unga qilmaganim yana ne qoldi?!

Uzumlarning pishishini kutganimda,

Nega hosil ituzum bo’ldi?!

5 Endi Men sizlarga aytaman

Nima qilishimni uzumzorimni.

Chetan devorini olib tashlayman,

Hamma bor narsasi eb bitirilsin.

Uning devorini buzib tashlayman,

Uzumzorim payhon qilinsin.

6 Men uni xarobazor qilaman,

Endi toklarim butalmaydi,

Eri hech yumshatilmaydi.

Tikanlar, changalzor bilan qoplansin,

Bulutlarga ham amr beraman,

Uzumzorimga yomg`ir yog`dirmasin.

7 Sarvari Olamning uzumzori — Isroil xalqi,

Egamning xush ko’rgan ko’chati — Yahudo odamlari.

Ulardan to’g`rilik kutgandi, qotillik ko’rdi,

Ulardan adolat kutgandi, faryod eshitdi.

Ishayo adolatsizlikni qoralaydi

8 Ey ko’plab uy sotib oladiganlar!

Holingizga voy!

Ey dalasiga yana dala qo’shib oladiganlar!

Holingizga voy,

Ha, boshqalarga joy qoldirmaysiz,

Endi bu yurtda yolg`iz o’zingiz qolib ketasiz.

9 Sarvari Olamning so’zi ayon bo’ldi menga:

“Ko’plab uylar, shubhasiz, xarob bo’ladi,

Katta, chiroyli uylar kimsasiz qoladi.

10 Yigirma tanob uzumzor ikki ko’za sharob beradi,

O`n savat urug` arang bir savat hosil beradi.”

11 Holingizga voy, ey erta tongda turib,

O`tkir ichimlik ortidan quvadiganlar!

Holingizga voy, ey tunda allamahalgacha

Sharob ichib qiziydiganlar!

12 Ziyofatlaringizda lira, arfa,

Childirma, nay chalinar, sharob ichilar!

Biroq Egamning ishlarini anglamaysizlar,

Uning qo’llari ijodini ko’rmaysizlar!

13 Shu bois, xalqim Meni bilmagani tufayli surgunga ketdi.

Amaldorlari ochlikdan o’lib ketdi,

Ko’plari tashnalikdan o’rtanib yondi.

14 Ha, behad ochilib ketdi

O`liklar diyorining ishtahasi,

Cheksiz ochilib ketdi uning og`zi,

Tushib ketdi u erga Quddusning obro’si,

O`liklar diyoriga ketdi ko’p odami,

Shovqin–suroni, yuksalgani ham.

15 Shunday qilib, inson sharmanda bo’ldi,

Odamzod tiz cho’ktirildi,

Kiborlarning ko’zlari erga qaradi.

16 Biroq Sarvari Olam adolati ila yuksaladi.

Mana, Muqaddas Xudo odilligi ila

Muqaddasligini ko’rsatdi.

17 Qo’zilar o’tlaydi endi o’zlarining

Yaylovida o’tlaganday,

Sarson bo’lib yurgan bo’rdoqilar

Eb to’yadi vayronalarda.

18 Holingizga voy! Ey yolg`onni arqon qilib

Ayblarini tortib keladiganlar!

Ey aravaning arqoni bilan

Gunohlarini sudrab keladiganlar!

19 Sizlar aytasiz: “Qani, tez bo’lsin,

Qiladiganini darrov qilsin,

Toki biz buni ko’raylik.

Isroil xalqining Muqaddas Xudosining maqsadi

Zudlik bilan amalga oshsin,

Toki biz buni bilib olaylik.”

20 Holingizga voy, ey yomonni yaxshi,

Yaxshini yomon deb aytadiganlar,

Zulmatni nur bilan,

Nurni esa zulmat bilan almashtiradiganlar!

Ey achchiqni shirin,

Shirinni achchiq deydiganlar!

21 Holingizga voy, ey o’zini dono deb bilganlar,

O`zlarini idrokli deb hisoblaganlar!

22 Holingizga voy, ey sharob ichishda

Qahramon bo’lganlar,

Ichkilikni aralash–quralash ichishda

Bahodirlik ko’rsatganlar.

23 Pora evaziga aybdorni haq deb topganlar,

Solihlarning to’g`riligini inkor qiladi ular!

24 Shu bois alanganing tili somonni yutganday,

Ularning ildizi chirib ketadi,

Quruq xashak olovda kuyib bitganday,

Ularning g`unchasi changday uchib ketadi.

Sarvari Olamning ta`limotini ular rad qildi,

Isroil xalqining Muqaddas Xudosining so’zidan nafratlandi.

25 Ha, Egamning g`azabi O`z xalqiga qarshi alangalandi,

U xalqqa qarshi qo’l ko’tarib, ularni urdi.

Shunda tog`lar larzaga keldi,

Ko’chalarda jasadlar axlat bo’ldi.

Shunda ham Egam g`azabidan tushmadi,

Uning qo’li hamon

Isroilga qarshi ko’tarilgancha turardi.

Xudo, Isroilga hujum qilsin deb, begona xalqlarni olib keladi

26 Uzoqdagi xalqlarga Egam belgi beradi,

Erning chetidagi xalqlarga ishora yuboradi.

Ana, ular kelayotir bu erga tez, shiddat ila!

27 Ular na charchaydi, na yiqiladi,

Na mudraydi, yo na uxlaydi,

Na kamari bo’shaladi,

Na chorig`ining iplari uziladi.

28 Ularning o’qlari o’tkirlangan,

Hamma yoylari tortib bog`langan,

Otlarining tuyoqlari chaqmoqtoshga o’xshar,

Aravalarining g`ildiraklari quyun kabidir.

29 Ular sherga o’xshab bo’kiradi,

Yirtqich sher kabi o’kiradi,

O`kirib, o’ljasini ushlaydi, olib ketadi,

Hech kim uni qutqarib ololmaydi.

30 O`sha kuni guvillagan dengizga o’xshab

Yurt uzra o’kirish eshitiladi.

Ana yurtga qarang!

Zulmat va kulfat,

Bulutlar tufayli nur xira bo’ldi.

Xudo Ishayoni payg`ambarlikka chaqiradi

1 Shoh Uzziyo vafot etgan yili men yuqoriga yuksalgan Rabbiyning taxtda o’tirganini ko’rdim. Uning libosi etaklari Ma`badni to’ldirgan edi.

2 Uning tepasida seraflar shay turardi, har birining oltita qanoti bor edi. Ular ikki qanoti ila yuzlarini to’sgandi, ikki qanoti ila oyoqlarini to’sgandi, qolgan ikki qanoti bilan uchayotgan edi.

3 Ular bir–biriga hayqirishardi:

“Muqaddasdir, muqaddasdir,

Muqaddasdir Sarvari Olam!

Uning ulug`vorligi

Butun olamni to’ldirgan!”

4 Ularning hayqirgan ovozlari Ma`badni poydevorigacha titratib yubordi, Ma`bad tutun bilan to’lib borardi.

5 Men shunday dedim: “Sho’rim qursin! O`ldim endi! O`z ko’zlarim bilan o’sha Shohni, Sarvari Olamni ko’rdim. Axir, men og`zi nopok bir odamman, og`zi nopok xalq orasida yashayman!”

6 Seraflardan biri men tomon uchdi, qo’lida ko’mir cho’g`i bor edi. U o’sha cho’g`ni otashkurak bilan qurbongoh ustidan olgan edi.

7 Ko’mir cho’g`ini og`zimga tekkizib, shunday dedi: “Qara, bu cho’g` lablaringga tegdi, endi ayblaring yuvildi, gunohlaringdan forig` bo’lding.”

8 Shunda men Rabbiyning ovozini eshitdim: “Kimni yuboraman? Biz uchun kim boradi?” Men aytdim: “Men shu erdaman, mana, yuborgin meni.”

9 U shunday dedi:

“Bor, mana shu xalqqa ayt:

«Xo’p, tinglayveringlar, baribir, tushunmaysiz,

Qarayveringlar, baribir, anglab etmaysiz.»

10 Ey Ishayo, bu xalqqa gapir.

So’zlaring ularning aqlini o’tmas qiladi,

Gaplaring dastidan quloqlari garang bo’ladi,

Ularning ko’zlari yumilib qoladi.

Shunda ko’rmay qoladi ko’zlari,

Eshitmay qoladi quloqlari,

Anglamay qoladi aqllari,

Ular Menga qaytmaydilar,

Ular shifo topmaydilar.”

11 So’radim: “Ey Rabbiy, qachongacha?” U aytdi:

“Shaharlar vayron bo’lib,

Kimsasiz qolgunlaricha,

Xonadonlarda biron jon qolmay,

Yurt tamom vayron bo’lguncha.

12 Oxiri, Men, Egangiz, hammani uzoqqa jo’nataman,

Yurtda esa ko’plab tashlandiq joylar bo’ladi.

13 Xalqning o’ndan biri qolsa ham

Yondirib yuboriladi.

Ammo qayrag`och, eman daraxtlari kesilganda

To’nkalari qolgani kabi,

Undan ham to’nka qoladi.

Uning to’nkasi Muqaddas urug`dir.”

Shoh Oxozga xabar beriladi

1 Uzziyoning nabirasi, Yo’tomning o’g`li Oxoz hukmronligi davrida Oram shohi Ratan va Isroil shohi Ramaliyo o’g`li Pekax Quddusga kelib, saf tortdilar. Ammo uni bosib ololmadilar.

2 Dovud xonadoniga: “Oram lashkari Efrayim xalqi bilan ittifoq tuzibdi” degan xabar etib keldi. Shoh Oxoz hamda xalq shunchalik vahimaga tushdilarki, hammalari shamolda tebrangan daraxtday titradilar.

3 Shunda Egamiz Ishayoga dedi: “Sen o’g`ling Sheryosub bilan katta yo’lga chiqqin. U yo’l kir yuvuvchining dalasi tomon ketgan. Yuqori hovuz arig`ining oxiri bo’lgan o’sha joyda Oxozni kutib olib,

4 unga shunday deb aytinglar: «O`zingni bos, tinchlan, qo’rqma! Oram shohi Ratan va Ramaliyo o’g`li g`azabga mingan, ammo ularni deb qo’rquvdan titramagin. Ikkovi ham yonib bitayotgan g`o’laday.

5 Efrayim va Ramaliyo o’g`li bilan birga, Oram senga qarshi fitna qilib, shunday dedi:

6 ‘Yahudoga bostirib boramiz. Xalqini vahimaga solib, qo’lga olamiz. So’ng To’val o’g`lini Yahudo shohi qilib tayinlaymiz.’

7 Ammo Egamiz Rabbiy aytmoqda:

Bu fitna amalga oshmas,

Bu hech qachon yuz bermas.

8 Oramning boshi Damashqdir,

Damashqning boshi Ratandir,

Oltmish besh yildan so’ng Efrayim

Qirilib bitar, aslo xalq bo’lmas.

9 Efrayimning boshi Samariyadir,

Samariyaning boshi Ramaliyo o’g`lidir.

Agarda so’zimga ishonmasangiz,

Mustahkam tura olmaysiz.»”

Immanuil to’g`risida bashorat

10 Egamiz yana Ishayo orqali Oxozga shunday dedi:

11 — Aytganlarimni amalga oshirishimga ishonch hosil qilishing uchun, Men, Egang Xudodan o’zingga biror alomat so’ra, o’sha alomat o’liklar diyoridan chuqur yoki falak toqidan baland bo’lsin.

12 Shunda Oxoz Ishayoga:

— So’ramayman, Egamni sinamayman, — dedi.

13 Shunda Ishayo dedi:

— Eshiting, ey Dovud xonadoni! Odamlarni bezdirganingiz sizlarga kamlik qilganday, Xudoyimni ham bezdirasizlarmi?!

14 Endi Rabbiyning O`zi sizlarga alomat beradi: ana, qiz homilador, u o’g`il tug`adi va Uning ismini Immanuil qo’yadi.

15 O`sha bola yomonni rad etib, yaxshini tanlashni biladigan yoshga etganda qatiq va asal eydi.

16 Ha, o’sha vaqt kelmasdan oldin, sizlarni vahimaga solayotgan ikkala shohning erlari tashlandiq bo’ladi.

17 Egam sizning va xalqingizning, ota–bobolaringizning xonadoni boshiga shunday kunlarni soladiki, Efrayim Yahudodan ajralib chiqqandan beri bunday kunlar ularning boshiga tushmagan: evoh, Ossuriya shohi kelmoqda!

18 O`sha kuni Egam Misr daryolarining yuqori oqimidagi pashshalarga, Ossuriya yurtidagi arilarga ishora qiladi.

19 Shundan keyin ularning hammasi kelib, chuqur soyliklarga, qoyalarning yoriqlariga joylashadilar. Hamma chakalakzorlarga, hamma yaylovlarga o’rnashib oladilar.

20 O`sha kuni Rabbiy Ossuriya shohini ishlatadi. U Rabbiyning qo’lida Furot daryosining ortida ijaraga olingan ustara kabi bo’ladi. Ha, soqolingizni butunlay qirib tashlaydi, boshu oyog`ingizda birorta tuk qolmaydi.

21 O`sha kuni bir odam ikki qo’y va bir g`unajinni tirik saqlab qoladi.

22 U odamda shuncha ko’p sut bo’ladiki, u qatiq eydi. Yurtda qolganlarning hammasi qatiq va asal eydi.

23 Ming kumush tangaga arziydigan, toklarga to’la bir uzumzor bor. O`sha kuni mana shu uzumzor ham chakalakzoru tikanzorlarga aylanadi.

24 Shundan keyin odamlar u erga kamonu o’qlari bilan boradigan bo’ladi.

25 Bir zamonlar ishlov berilgan, ekin ekilgan barcha tepaliklarga endi sizlar bormaysizlar. Axir, chakalakzoru tikanzorlardan qo’rqasizlar–da. U erlarda mollar o’tlaydi, u erlarni qo’y–echkilar toptaydi.

Ishayoning o’g`li xalq uchun alomat

1 Shunda Egamiz menga aytdi:

— Katta lavha olib, unga: “Moxirshalolxoshbozga tegishli”, deb tushunarli qilib yoz.

2 Men ruhoniy Uriyo bilan Yabarakiyo o’g`li Zakariyoni O`zimga ishonchli guvohlar qilib tayinlayman.

3 Shundan keyin men xotinim bilan yotdim. U homilador bo’lib, o’g`il tug`di. Shunda Egamiz menga dedi:

— Uning ismini Moxirshalolxoshboz deb qo’y.

4 Bola hali “ota”, “ona” deb aytishni o’rganmasdan oldin, Ossuriya shohi Damashqning boyliklarini va Samariyadan tortib olgan o’ljalarini olib ketadi.

5 Egamiz yana menga gapirib:

6 — Bu xalq tinch oqadigan Shilo’vax suvlaridan voz kechdi, Ratan va Ramaliyo o’g`li Pekaxdan ko’ngillari shod bo’ldi, — dedi.

7 — Shuning uchun Men, Rabbiy, xalqimga qarshi Ossuriya shohini va uning shonli lashkarini boshlab kelmoqdaman. Ular Furot daryosining bahaybat to’lqinlari kabidir. Hamma irmoqlardan oshib, hamma qirg`oqlardan toshib ketadi.

8 Sel kabi Yahudoni bosadi, uning bo’g`ziga etib keladi.

Shunga qaramay, Xudo biz bilandir!

U yoyilgan qanotlari panohida yurtimizni omon saqlaydi!

9 Ey xalqlar, safarbar bo’lavering, halokatga yo’liqasiz!

Ey uzoq yurtlardagi jamiki ellar, eshiting!

Jangga bel bog`layvering, ammo halokatga yo’liqasiz!

Ha, bel bog`layvering, ammo halok bo’lasiz!

10 Puxta reja qilavering, ammo rejangiz puchga chiqadi,

So’z beravering, ammo amalga oshmaydi,

Chunki Xudo biz bilandir!

11 Egam qudrati bilan meni O`ziga jalb qilib, shunday ko’rsatma berdi:

— Bu xalqning yo’lidan bormanglar.

12 Bu xalq isyon deb aytadigan hamma narsani sizlar isyon deb bilmanglar. Ularni qo’rquvga soladigan narsalardan sizlar qo’rqmanglar, vahimaga tushmanglar.

13 Sizlar Men, Sarvari Olamni muqaddas deb izzat qilinglar. Faqat Mendan qo’rqing, faqatgina Men sizni vahimaga solay.

14 O`shanda Men O`zim sizlarga panoh bo’laman. Ammo Isroilning ikkala xonadoni uchun Men qoqiltiradigan tosh, to’sqinlik qiladigan qoya, Quddus aholisi uchun tuzoq va to’r bo’laman.

15 Ulardan ko’plari qoqiladi, yiqilib, burda–burda bo’ladi. Ular tuzoqqa tushib, asir bo’ladi.

16 Ey shogirdlarim, Egam menga bergan bu so’zlarni avaylab asrang.

17-18 Sarvari Olam Sion tog`ida maskan qilgan. U Yoqub naslidan yuzini yashiryapti, ammo men Uni kutaman, umidim Undadir. Mana, qarang, Egam bergan farzandlarim bilan birga men shu erdaman! Isroilda biz belgi va alomatmiz.

19 Xalqlar sizlarga: “Arvoh chaqiruvchilarga boringlar, g`alati tovush chiqarib, tushunarsiz so’zlarni pichirlab aytadigan folbinlarga maslahat solinglar”, deb aytsalar, sizlar o’z Xudoyingizga bormaysizmi?! Axir, tiriklar o’liklardan nasihat izlab boradimi?!

20 Arvoh chaqiruvchilarga borishni maslahat berganlarga ro’shnolik bo’lmaydi. Sizlar ularga emas, Xudoning yo’l–yo’riqlari va ta`limotiga maslahat soling.

21 Sizlarni noto’g`ri yo’lga boshlagan o’sha xalqlar bu yurt bo’ylab o’tadi, ular och, iztirobda. Och qolib, g`azablanib, shohini va xudolarini la`natlaydi. Yuqoriga qaraydi,

22 erga qaraydi. Ana, kulfat va zulmat, g`am va ofat. Ular yo’q bo’lib ketadi.

Ishayo bo’lajak shoh haqida bashorat qiladi

1 Kulfat qamragan bu yurtda endi azob bo’lmaydi. Oldin Zabulun va Naftali yurti sharmanda bo’lgan edi. Ammo kelajakda dengiz bo’yidagi erlar, Iordanning narigi tomonidagi o’lka va g`ayriyahudiylar Jalilasi ulug`lanadi.

2 Zulmatda yurgan xalq yorqin ziyoni ko’rdi,

O`lim soya solgan yurt aholisi ustiga nur sochildi.

3 Bu xalqni Sen ko’paytirgansan,

Ularga ko’p shodlik ato qilgansan.

Hosil vaqtidagi mamnunlik kabi,

O`ljalarin bo’lishib olgan paytdagi kabi,

Ular huzuringda quvonchga to’lgan.

4 Bu xalqning og`ir bo’yinturug`ini,

Elkasidagi tayog`ini

Sen sindirib tashlagansan.

Zolimlarning kaltagini

Midiyon xalqi kabi,

Mag`lub qilgansan.

5 Jangda kiyilgan etiklar,

Qonga belangan hamma kiyim

Olovga tashlanib, yoqilajak.

6 Mana biz uchun bola tug`ildi,

O`g`il bizga berildi.

Hukmronlik Uning zimmasidadir,

Nomi Ajoyib Maslahatchi, qudratli Xudo,

Abadiy Ota, Tinchlik Shahzodasidir.

7 Dovudning taxtida

Uning hukmronligi ortib boradi.

Tinchlik to abad hukm suradi.

Hozirdan boshlab, to abad

U adolat va haqiqat ila

Shohligini mustahkamlab, barqaror qiladi.

Sarvari Olam jon kuydirib,

Buni bajo aylaydi.

Xudoning Isroilga bo’lgan g`azabi

8 Yoqub nasliga qarshi Rabbiy bir so’z yubordi,

Uning so’zi Isroil xalqiga etib keldi.

9 Efrayimda, Samariyada yashaydiganlar,

Jamiki xalq bundan xabardor bo’ldi.

Ular dimog`dorlik, kiborlik ila aytmoqda:

10 “G`ishtin imoratlar vayron bo’lsa,

Yo’nilgan toshlar bilan quramiz.

Shikamora–anjir daraxtlari kesilgan bo’lsa,

Ularning o’rniga sadr daraxtlarini ekamiz.”

11 Ana, Oram shohi Ratanga qarshi

Egam uning dushmanlarini qo’zg`atdi,

G`animlarini da`vat qildi.

12 Sharqdan Oramlar, g`arbdan Filistlar

Og`izlarin katta ochib, Isroilni yutib yubordi.

Ammo shunday bo’lsa ham,

Egam tushmas g`azabidan,

Uning qo’li hamon

Isroilga qarshi ko’tarilgan.

13 Bu xalq Sarvari Olamga yuz burmadi,

Jazo bergan Zotga ular qaytmadi.

14 Shunda Egam bir kunda

Isroilning boshini va quyrug`ini,

Xurmosini va qamishini kesib oldi.

15 Oqsoqollar, amaldorlar boshdir,

Soxta payg`ambarlar quyruqdir.

16 Ular bu xalqni yo’ldan adashtirgan,

Ularga ergashganlar boshi berk ko’chaga kirib qolgan.

17 Hammasi shakkok, qabihlik qilar,

Barcha og`izlardan ahmoqona so’z chiqar.

Rabbiy yoshlardan mamnun bo’lmadi,

Etim va bevalarga shafqat ko’rsatmadi.

Ammo shunday bo’lsa ham,

Egam tushmas g`azabidan,

Uning qo’li hamon

Isroilga qarshi ko’tarilgan.

18 Fosiqlik olovga o’xshab yonar,

Eb bitirar butazoru tikanzorlarni.

O`rmondagi changalzorlarni yondirib,

Balandlarga tutunini o’rlatadi.

19 Sarvari Olamning qahridan

Yurt yonib bitar,

Xalq olovga yonilg`i bo’lar.

Odamlar o’z yaqiniga shafqat qilmas,

20 Ular o’ng tarafga hamla qiladilar,

Ammo och qoladilar.

Yutaman deb chap tomonga hujum qiladilar,

Ammo to’ymaydilar.

O`z qo’lining go’shtini eydi insonlar.

21 Manashe qabilasi eydi Efrayim qabilasini,

Efrayim esa Manasheni,

Ikkovi birlashib Yahudoga hujum qiladi.

Ammo shunday bo’lsa ham,

Egam tushmas g`azabidan,

Uning qo’li hamon

Isroilga qarshi ko’tarilgan.

1 Ey siz, yovuz farmonlar chiqaradiganlar,

Qonunlar yozib, jabr keltiradiganlar.

2 Kambag`alni adolatdan mahrum qilyapsiz,

Mazlum xalqimni talayapsiz,

Ovingiz bo’layotir bevalar,

O`ljangiz bo’layotir etimlar.

3 Qiyomat kuni kelganda, siz nima qilasiz?

Uzoqdan balo kelganda, nima qilasiz?

Yordam so’rab kimga qochib borasiz?!

Boyligingizni qaerga olib ketasiz?!

4 Yo’q, asir bo’lib yiqilib qolasiz,

Yo jasadlar tagida qolib ketasiz.

Ammo shunday bo’lsa ham,

Egam tushmas g`azabidan,

Uning qo’li hamon

Isroilga qarshi ko’tarilgan.

Xudo takabbur Ossuriyani hukm qiladi

5 Egam aytar: “Mana Ossuriya! G`azabimning hassasi!

Uning qo’lidadir qahrimning tayog`i!

6 Men uni shakkok elga qarshi yuboraman,

G`azabimni o’sha xalqqa qarshi sochaman,

Ovlab, o’lja qil, deb unga amr qilaman.

Xalqlarni loyday oyoq osti qiladi u.

7 Ammo Ossuriya Mening qurolim ekanini

Xayoliga ham keltirmas,

Bular haqida u o’ylamas ham.

Uning fikri–yodi:

Xalqlarni qirib tashlashdir,

Bitta qo’ymay ularni yo’q qilishdir.

8 Ossuriya shohi shunday o’ylaydi:

«Lashkarboshilarim shohlar emasmi?!

9 Xalno shahrini Karxamish shahriday vayron qilmadikmi?!

Xomat ham Arpadday quladi–ku!

Samariya Damashq kabi emasmi?!

10 Olganimday behuda butlar shohliklarini,

Olaman Quddusu Samariyaning sanamlarini.

11 Ne qilgan bo’lsam Samariya va uning sanamlarini,

Shunday qilaman Quddusu uning butlarini.»”

12 Ammo Rabbiy tuzgan rejalarini Sion tog`ida va Quddusda amalga oshirgandan keyin, shunday deydi: “Endi takabbur, kibor Ossuriya shohi bilan hisob–kitob qilaman.

13 Axir, Ossuriya shohi shunday degan edi:

«O`z kuchim bilan bularni amalga oshirdim,

Donoligim bilan qildim, axir, idrokliman.

Xalqlarning chegarasini yo’q qildim,

Ularning xazinalarini o’lja qilib oldim.

Qudratli shohlarini taxtdan uloqtirdim.

14 Qush iniga qo’l suqib tuxum yiqqani kabi,

Xalqlarning boyliklarini to’pladim.

Tashlab ketilgan tuxumlarni qanday to’plasalar,

Jamiki yurtlarni men shunday yig`ib oldim.

Yo qanot qoqqan, og`zin ochgan,

Yo ovozin chiqargan birov bo’lmadi.»”

Ishayoning Ossuriya shohiga javobi

15 Bolta maqtanarmi uni ishlatganga?!

Arra o’zini maqtaydimi uni qo’lga olganga?!

Kaltak ushlaganni kaltakning o’zi ko’taradimi?!

Hassa o’zini ushlaganni ko’taradimi?!

16 Ey Ossuriya,

Shu bois Sarvari Olam — Rabbiy

Og`ir xastalikni yuborar pahlavonlaringiz orasiga.

Kasalliklarining qizg`in pallasida

Ularning badanlaridan o’t chiqadi,

Ular go’yo lov–lov etib yonadi.

17 Isroilning Nuri yolqin bo’ladi,

Isroil xalqining Muqaddas Xudosi olov bo’ladi.

Olov yondirib, tikanzoru changalzorlarini

Bir kunda yamlab yutadi.

18 Ossuriyaning muhtasham o’rmonlari

Va unumdor dalalari

Og`ir xastalikka yo’liqqan insonday,

Tamomila xarob bo’ladi.

19 O`rmondagi daraxtlar shunchalik oz qolarki,

Hattoki yosh bola ham ularni sanay oladi.

Xudo O`z xalqini tinchlantiradi

20 O`sha kuni Isroilning qolgan–qutgani,

Yoqub naslining qutulganlari

Boshqa suyanmaydi o’z zulmkorlariga,

Ular sadoqat bilan tayanadi

Isroil xalqining Muqaddas Xudosi — Egamga.

21 Yoqub naslining qutulganlari, omon qolganlari

Qaytadi qudratli Xudoga.

22 Ey Isroil, sening xalqing

Dengiz qumiday ko’p bo’lsa ham,

Endi ulardan faqatgina sanoqli odamlar qaytadi.

Zero, “Qirg`in bo’lsin”, deya qaror qilingan,

Xudo odil hukmini O`z xalqining boshiga soladi.

23 Shubhasiz, butun er yuzida qiyomat bo’ladi, zotan, Sarvari Olam — Rabbiy shunday qaror qilgan.

24-25 Shu bois Sarvari Olam — Rabbiy shunday aytmoqda: “Ey xalqim, Quddus ahli! Misrliklar kabi, Ossuriyaliklar sizlarga tayoq ko’taradilar, sizlarni qamchi bilan uradilar. Ammo hademay g`azabimni bosaman, ulardan qo’rqmanglar. Endi Ossuriyaliklarga qahrimni sochib, ularni qiraman.

26 Ha, Midiyonlarni Oriv qoyasida shunday qirgan edim. Hassamni ko’tarib, Misr lashkarini dengizda g`arq qildim. Endi xuddi shunday qilib, Men, Sarvari Olam, ularga qarshi qamchimni ko’taraman.

27 O`sha kuni Ossuriyaning yukini elkangizdan uloqtiraman. Uning bo’yinturug`i bo’yningizdan olib tashlanadi. Ha, bo’yinturuq yo’q qilinadi, chunki sizlar kuchga to’ldingiz.”

28 Ossuriya lashkari Oyaz shahriga keldi,

Migron bo’ylab o’tdi,

Qurol–aslahasini Mixmashda shay qildi.

29 Ular Gebo so’qmog`ini kesib o’tdilar–u,

Rama xalqi vahimaga tushib qoldi,

Ular Shoulning shahri Givoda omonat to’xtadi–yu,

Shahar ahli qochib ketdi.

30 Faryod qiling, ey Galim ahli!

Eshit, ey Laysho!

Ey sho’rlik Onoto’t!

31 Madmenax ahli qochib ketdi,

Gebim ahli, panoh topay deb, uchib ketdi.

32 O`sha kuni Ossuriya lashkari Nav shahrida turadi.

Quddus shahri joylashgan tepalikka —

Aziz Sion tog`iga qarab mushtini ko’taradi.

33 Qara, Sarvari Olam — Rabbiy

Qudratli kuchi ila daraxt shoxlarini kesib tashlaydi,

Baland daraxtlarni qirqib tashlaydi,

Yuksalganlarini erga uradi.

34 U bolta bilan kesib tashlaydi o’rmondagi changalzorni,

Qudratli Xudo qulatib yuboradi Lubnon daraxtlarini.

Tinchliksevar shohlik haqida bashorat

1 Essayning tomiridan novda o’sib chiqadi,

Ha, uning ildizidan ko’chat yoyiladi.

2 Uning ustida bo’ladi Egamizning Ruhi.

Bu donolik hamda aql–idrok,

Nasihat va kuch–qudrat Ruhidir,

Egamizni bilish va Undan qo’rqish Ruhidir.

3 O`sha Essay farzandi

Egamizdan qo’rqishdan zavq olar,

Hukm qilmas ko’zlari ko’rgani ila,

Ajrim qilmas eshitganlari ila.

4 U adolat ila bechorani hukm qiladi,

To’g`rilik ila er yuzi mazlumlarini ajrim qiladi.

Bir og`iz so’zi bilan zolimni jazolaydi,

Nafasi ila fosiqni o’ldiradi.

5 Adolat uning belidagi kamar bo’ladi,

Haqqoniyat uning belidagi belbog` bo’ladi.

6 Shunda bo’ri qo’zi bilan yashar,

Sirtlon bilan uloqcha birga yotar,

Buzoq, sher, bo’rdoqi birgadir,

Yosh bola ularni etaklab yurar.

7 Sigir bilan ayiq birga o’tlaydi,

Bolalari ham birga yotadi,

Sher ho’kizga o’xshab somon eydi.

8 Go’dak qora ilon uyasi ustida o’ynar,

Yosh bola qo’lini ilon iniga suqar.

9 Muqaddas tog`imning gir atrofida

Ular zarar keltirmas yo chaqmas.

Ha, suvlar to’ldirganiday dengizni,

Er yuzi to’liq bilib oladi Egamizni.

10 Mana, Essayning tomiridan chiqqan shoh o’sha kuni xalqlar uchun baland ko’tarilgan bayroq kabi bo’ladi. Elatlar maslahat so’ragani uning huzuriga keladi, Uning maskani ulug`vorlikka to’ladi.

11 O`sha kuni Rabbiy qo’lini ikkinchi marta uzatadi. U O`z xalqidan qolganlarini qutqaradi. Ularni Ossuriyadan, Misrning shimoliy va janubiy hududlaridan, Habashistondan yig`ib keladi. Elamdan, Bobildan, Xomatdan va dengiz sohillaridan olib keladi.

12 Elatlarga U belgisini ko’rsatib,

Isroilning quvilganlarini to’playdi.

Er yuzining to’rt burchagidan yig`adi

Yahudoning tarqalib ketganlarini.

13 Efrayimning hasadgo’yligini qirqadi,

Yahudoning xusumatini to’xtatadi,

Efrayim Yahudoga hasad qilmas,

Yahudo Efrayimga xusumat qilmas.

14 G`arbda ular Filistlarga changal soladi,

Birgalikda Sharq xalqini talaydi,

Edom, Mo’ab ularga bo’yin egadi,

Ommon xalqi tiz cho’kadi.

15 Egamiz tamomila qirib yuborar

Qizil dengizning qo’ltig`ini.

Furot daryosiga qarshi qo’l ko’taradi.

Garmsel keltirib, jizg`anak qilib,

Daryoni etti sayoz irmoqqa bo’lib tashlaydi,

Irmoqlardan bir–bir hatlab o’tsa bo’ladi.

16 Ha, Isroil Misrdan chiqqanda,

Ularga yo’l ochilganiday

Egamizning xalqidan qolganlarga

Ossuriyadan katta yo’l ochiladi.

Shukrona qo’shig`i

1 O`sha kuni sen aytasan:

“Senga shukur aytaman, ey Egam,

Mendan g`azablangan eding,

G`azabing bosildi, ey Egam,

Menga Sen tasalli berasan!”

2 Sen yana aytasan: “Ha, Xudo najotimdir,

Qo’rqmasman, U mening umidimdir.

Egamning O`zi mening kuch–qudratimdir,

U mening qutqaruvchimdir.”

3 Shod bo’lib, najot chashmasidan suv olasiz.

4 O`sha kuni aytasiz:

“Shukronalar aytaylik Egamizga.

Sajda qilaylik Unga!

Qilgan buyuk ishlarini

Xalqlar orasida ovoza qilaylik,

Nomi yuksalganini yodga solaylik!”

5 Hamdlar ayting Egamizga!

Butun er yuzida bo’lgan ovoza

Uning qilgan ajoyib ishlari!

6 Xitob qiling, hayqiring shodlikdan, ey Quddus ahli,

Buyukdir orangizdagi Isroil xalqining Muqaddas Xudosi.

Xudo Bobilni jazolaydi

1 Omiz o’g`li Ishayoga vahiyda Bobil to’g`risida ayon bo’lgan bashorat.

2 Yalang tepalik uzra bayroq ko’taring,

Bobilga qarshi jangchilarni safarbar qiling.

Hammasini jangga da`vat eting,

Ular aslzodalar darvozalarini ishg`ol qilsin.

3 Egam aytar: “Men O`zim tanlaganlarga amr berib,

Qahrimni ko’rsatsin deb, jangchilarimni yig`dim,

G`alabamdan sevinadiganlarni to’pladim.”

4 Qirlardagi olomonning tovushi

O`xshaydi buyuk xalqning ovoziga.

Ana, shohliklarning shovqin–suroni!

Elatlar yig`ilmoqda.

Jang qilmoqqa lashkarini

Sarvari Olam tayyorlamoqda.

5 Kelayotir ular uzoq erlardan,

Ha, osmon gumbazining bir burchidan.

Egam va Uning g`azab qurollari

Vayron qiladi butun er yuzini.

6 Faryod qil, Egamizning kuni yaqin!

Ha, Qodir Xudo kulfat yuboradi!

7 Hamma qo’llardan darmon ketadi,

Har bir inson vahimaga tushadi.

8 Ular dahshatga tusharlar,

Dardu iztirob ularni chulg`ar,

To’lg`oq tutgan ayolday bukchayib qolar.

Bir–biriga qo’rquv ichra qarar,

Ularning yuzlari lovullab yonar.

9 Mana, kelayotir Egamizning kuni!

Alanga olayotir g`azabu qahr, dahshat.

Vayronaga aylantirar er yuzini,

Er yuzidan qirib tashlar gunohkorlarni.

10 Ha, samodagi yulduzlar, burjlar

Taratmaydi o’z yorug`ligini.

Quyosh chiqsa ham, zulmat bo’ladi,

Oy o’z nurini sochmaydi.

11 Egam aytar:

“Olam bilan hisob–kitob qilaman qabihligi uchun,

Fosiqlar bilan ularning gunohi uchun,

Manmanlarning kiborligiga chek qo’yaman,

Takabburlarni dimog`dorligi uchun erga uraman.

12 Insonni kamyob qilarman sof oltindan ham,

Odamni Ofir oltinidan ham.

13 G`azabim alangalangan kun

Samoni titratib yuborarman.

Men, Sarvari Olamning g`azabidan

Zamin qo’zg`aladi o’z o’rnidan.

14 Shunda inson ovdagi jayronday bo’lar,

Cho’ponsiz qolgan suruvday bo’lar,

Har biri o’z xalqiga qaytib ketadi,

Har biri o’z yurtiga qochib boradi.

15 Topilganlarning har biri nayzaga ilinadi,

Qo’lga tushgan har kim qilichdan o’tkaziladi.

16 O`zlarining ko’z o’ngida

Chaqaloqlari tilka–pora bo’ladi.

Uylari talon–taroj bo’ladi,

Xotinlariga tajovuz qilinadi.

17 Mana, Midiyaliklarni ularga qarshi qo’yaman,

Midiyaliklarga kumushning hech keragi yo’q,

Ular oltinni ham istamaslar.

18 Ularning o’qlari yoshlarni qiradi,

Shafqat ko’rsatmaydi ular bolalarga,

Rahm qilmaydi ona qornidagilarga.

19 Bobil shahri shohliklarning go’zali,

Bobildir — Bobilliklarning ulug`vor durdonasi.

Ammo Men, Xudo, er bilan yakson qilaman

Xuddi Sado’m, G`amo’ra kabi uni.

20 Endi u erda hech kim yashamas,

To abad hech kim uni maskan qilmas.

U erda hatto chodir qurilmas,

Cho’ponlar suruvlarini o’tlatmas.

21 Ammo yovvoyi hayvonlar bu erda yotar,

Uylar yirtqichlar bilan to’lar,

U erda boyqushlar joylashar,

Echkilar u erda shataloq otar.

22 Uvillashar sirtlonlar qal`alarda,

Chiyabo’rilar go’zal saroylarda.

O`sha vaqt yaqin orada keladi,

O`sha kun kelmasdan qolmaydi.”

Isroil xalqi surgundan qaytadi

1 Ammo Yoqub nasliga Egam shafqat qiladi,

U yana Isroil xalqini tanlab oladi.

Yoqub nasliga o’z erida orom beradi,

Birlashadi musofirlar ular bilan,

Qo’shiladi Yoqub xonadoni bilan.

2 Xalqlar o’z yurtlariga Isroilni boshlab boradi,

Ular Isroil xalqining mulki bo’ladi.

Isroil Egamning erida xalqlarni qul, cho’ri qiladi.

O`zini asir qilganlarni Isroil xalqi asir qiladi,

Zolimlar ustidan u hukmronlik qiladi.

Bobil shohi mazax bo’ladi

3 Egam sizni qayg`u, dard–alamdan qutqarganda, sizga azob bergan og`ir ishdan xalos qilganda,

4 Bobil shohini masxaralab bu so’zlarni aytasiz:

“Mana, zolimning kuni bitdi–ya!

Zo’ravon tamom bo’ldi–ya!

5 Egam sindirdi fosiqlarning tayog`ini,

Hukmdorlarning hassasini!

6 Bu hassa xalqlarni rosa urardi,

To’xtovsiz kaltaklardi,

Xalqlarga g`azab ila hukmronlik qilardi,

Shafqat qilmay ta`qib qilardi.

7 Jamiki zamin tinch, osuda,

Ular sevinch ila qo’shiq aytmoqda.

8 Hatto sarv daraxtlari halokatingdan mamnun,

Lubnon sadrlari ham aytar:

«Endi sen chuqurda yotibsan,

Hech kim bizni kesgani kelmas.»

9 O`liklar diyori jonlanib qoldi:

Ana, keldi, kutib olaylik, deya.

Qara, uyg`ondi seni deb

Er yuzi yo’lboshchilarining ruhlari.

Taxtlaridan oyoqqa qalqidi

Jamiki xalqlarning shohlari.

10 Ey Bobil shohi!

Hammalari senga qarab aytadi:

«Hatto sen ham bizday nochor bo’lding–a,

Bizning kunimiz tushdi sening boshingga.»

11 Ulug`vorliging, kayfu safolar tovushi

Uloqtirildi o’liklar diyoriga!

Ostingdagi qurtlar ko’rpachangdir,

Chuvalchanglar sening to’shagingdir.

12 Qanday qilib tushib ketding samodan,

Ey Zuhra yulduz, Tong o’g`li?!

Xalqlarni erga uloqtirgan eding!

Erga qulab tushding–ku o’zing!

13 Ha, o’zingcha aytgan eding:

«Men chiqib boraman samolarga,

Taxtimni ko’taraman

Xudoning yulduzlari tepasiga.

O`tiraman xudolar yig`iladigan tog`da,

Shimolning eng chekkasida.

14 Bulutlar tepasiga chiqib boraman,

Xudoyi Taoloday bo’laman.»

15 Ammo sen uloqtirilgansan o’liklar diyoriga,

Chuqurlikning tub–tubiga.

16 Ko’rganlar senga tikilib qoladi,

Ko’ngillarida shunday o’y kechadi:

«O`sha odammi bu zaminni titratgan,

Shohliklarni larzaga solgan?!

17 Shumi olamni sahroga aylantirgan?!

Shaharlarni er bilan yakson qilgan,

Asirlarni qo’yib yubormagan?!»

18 Xalqlarning shohi bo’lganlarning hammasi

Muhtasham qabrlarida yotibdi.

19 Ammo sen uloqtirilgansan

Jirkanch chirik novdaday qabringdan.

Tosh chuqurga tushadigan jasadlar,

Qilichdan qulagan jasadlar

Bo’lar sening kafaning.

20 Axir, o’z yurtingni vayron qilgansan,

Xalqingni o’zing o’ldirgansan.

Endi ular qatori dafn qilinmassan.

Ey fosiq, sening nasling

To abad tilga olinmas!

21 Otasining gunohlari uchun

O`g`illarini jallodga topshiring.

Ular aslo ko’tarilmas.

Endi erga egalik qilmas,

Er yuzida shaharlar barpo qilmas.”

Xudo Bobilni vayron qiladi

22 Quyidagilar Sarvari Olamning so’zidir. “Men Bobilga qarshi qo’zg`alaman. Bobildagilarning nomini ham, qolgan–qutganini ham, urug`–aymog`ini ham yo’q qilaman”, — deb aytmoqda Egamiz.

23 “Men Bobilni tipratikanlarga mulk qilib beraman. Uni botqoqqa aylantiraman. Xarobazor qilib, supurib tashlayman”, — deb aytmoqda Sarvari Olam.

Xudo Ossuriyani vayron qiladi

24 Sarvari Olam ont ichib aytdi:

“Ha, Mening belgilaganim bajo bo’ladi,

Mening rejalashtirganim amalga oshadi.

25 Ossuriya xalqini O`z erimda yakson etaman,

Tog`larimda uni oyoq osti qilaman.

Uning bo’yinturug`i yurtimdan olinadi,

Yuki Isroilning elkalaridan uloqtiriladi.

26 Butun olam uchun shu rejani tuzdim,

Butun xalqlarga qarshi qo’limni ko’tardim.”

27 Sarvari Olam reja qilgan!

Qani, buni kim bekor qila oladi?!

U xalqlarga qarshi qo’l ko’tardi!

Qani, Uni kim to’xtata oladi?!

Xudo Filistlarni xonavayron qiladi

28 Shoh Oxoz vafot etgan yili bu bashorat ayon qilindi:

29 “Bizni urgan tayoq sindi”, deb

Sevinmangiz, ey Filistlar!

Axir, ilonning tuxumidan qora ilon chiqadi!

Uning bolasi vahimali ajdar bo’ladi!

30 Mana, qashshoqlarning to’ng`ichi to’yyapti,

Muhtojlar eson–omon yotibdi.

Ammo sizning ildizingizni ochlikdan quritaman,

Qolgan–qutganlaringiz esa qirilib ketasiz.

31 Ey Filistlar, hammangiz

Azadan adoyi tamom bo’lasiz.

Faryod qil, ey darvoza! Yig`la, ey shahar!

Shimoldan urush hidi chiqayotir,

O`sha lashkar safdan chiqmay kelayotir.

32 Xalqlarning elchilariga qanday javob berilar?

“Egamiz Quddusni barqaror qildi.

O`z xalqi orasida muhtoj bo’lganlar

U erda panoh topadi”, javobi shudir.

Xudo Mo’abni vayron qiladi

1 Mo’ab haqida bashorat:

Vayrona bo’ldi tunda,

Mo’abdagi Or shahri nidosiz yotar.

Vayrona bo’ldi tunda,

Mo’abdagi Xir shahri nidosiz yotar.

2 Mo’ab xalqi o’z xudosining uyiga chiqdi faryod qilgani,

Ha, Dibonliklar sajdagohiga chiqdi nola qilgani.

Har birining sochlari qirilgan,

Har birining soqoli olingan,

Navo va Midavo shaharlari uchun Mo’ab nola chekar.

3 Ko’chalarda xalq qanorga o’rangan.

Tomlarda, xiyobonlarda faryod qilib,

Hammasi ko’z yoshlarini to’kar.

4 Xashbon, Elaley ahli faryod chekar,

Ularning ovozi Yaxazgacha eshitilar.

Mo’abning qurollanganlari faryod etar,

Ular qo’rquvdan qaltirar.

5 Yuragim Mo’ab uchun faryod qiladi,

Qochoqlar qochib borar Zo’varga,

Eglat–Shalishiyo shahriga.

Luxit tepaligiga ham ular yig`lab boradi.

Hatto Xo’ronayim yo’lida

Ular halokat tufayli fig`on chekadi.

6 Ha, o’tlar qurib ado bo’ldi,

Maysalar tamom bo’ldi.

Yashillikdan asar qolmadi,

Nimrim suvi xarob bo’ldi.

7 Endi ular o’zlari erishgan boyliklarni,

O`zlarining hamma mol–mulklarini

Arabim soyligi orqali olib ketadi.

8 Faryod etib borgan Exlayim shahrigacha,

Yig`i etib borgan Ber–Ilim shahrigacha,

Mo’ab yurti ohu nolaga to’ldi!

9 Ana, Dibondagi suvlar qon bilan to’la!

Ammo endi Xudo Dibonga battarini qiladi.

Mo’abning qochib qutulganlariga,

Yurtdagi qolgan–qutganlarining boshiga

Sherlarni olib kelaman.

Mo’ab umidsiz ahvolda qoladi

1 Qo’zilar yuborgin yurtning hukmdoriga,

Ularni yubor sahro yo’li orqali

Sela shahridan aziz Sion tog`iga.

2 Xuddi darbadar qushlarday

Bo’lib qolar axir, Mo’ab ahli.

Uyasidan quvilgan qushlarday

Ular Arnon soyligi kechuvini g`urbatda kezadi.

3 Ular shunday deydi:

“Maslahat ber bizga, qaror chiqar!

Kunning o’rtasida soyangni tun kabi tushir.

Yashirgin quvilganlarni,

Oshkor qilma qochoqlarni!

4 Qochoqlarimiz orangizda yashasin,

Qirg`in keltiruvchi zo’ravonlardan

Mo’abga boshpana bo’lgin.”

Zolimlar yo’q bo’lganda,

Zo’ravonlik barham topadi.

Talonchilar yurtdan g`oyib bo’ladi.

5 Taxt o’rnatilar sadoqat ila.

Taxtda o’tirar haqiqatgo’y bir hukmdor.

Bu hukmdor Dovud xonadonidan kelib chiqar.

U adolatparvar, odillik bilan hukm chiqarar.

6 Ha, eshitganmiz Mo’abning mag`rurligini,

Uning chiroyi, kiborligi, boyligini!

Naqadar mag`rurdir u!

Ammo bularning hammasi yolg`on!

7 Endi Mo’ab faryod cheksin,

Hamma Mo’ab uchun nola qilsin.

Ha, o’sha Xir–Xarasot mayizlarini

Hamma qo’msab, aza tutsin.

8 Mana, holdan toydi Xashbon dalalari,

Sivmo uzumzorlari ham.

Xalqlarning hukmdorlari ezgan

Sivmoning uzum boshlarini.

Ular Yazirgacha etib bordilar,

Ular sahroda kezib yurdilar.

Novdalari bir vaqtlar o’sib ketib,

Dengizdan ham oshib o’tdi.

9 Shu bois Yazir yig`laganda, men ham yig`layman,

Ey Sivmo uzumzorlari!

Ko’z yoshlarim ila sizlarni shalabbo qilaman,

Ey Xashbon, Elaley shaharlari!

Axir, yozgi hosilingiz barham topdi,

Don hosili paytidagi o’yin–kulgilar to’xtadi.

10 Bog`larda shodlik,

Xursandchilik endi bo’lmas,

Uzumzorlarda qo’shiq aytilmas,

Shodlik qiyqiriqlari ko’tarilmas.

Uzum siqish chuqurlarida

Ishlaydigan hech kim qolmas.

Shodlik qiyqiriqlarini Xudo bostirdi.

11 Shu bois yuragim Mo’ab uchun

Arfa kabi nola qilar.

Xir–Xarasot uchun vujudim faryod chekar.

12 Mo’ab xalqi kelib, o’zini toliqtirsa ham,

Sajdagohiga kelib, iltijolar qilsa ham,

Hech narsaga erishmas.

13 Egamiz bu so’zlarni Mo’ab haqida oldindan aytgan edi.14 Endi Egamiz aytar: “Hozir juda ko’p bo’lganiga qaramay, yollangan ishchining muddati kabi, uch yildan keyin Mo’abning obro’si to’kilar. Xalqidan qolganlari esa juda oz, zaif bo’lar.”

Xudo Damashq va Isroilni jazolaydi

1 Damashq haqida bashorat:

“Ana, Damashq endi shahar bo’lmaydi!

U vayronalar uyumiga aylanadi!

2 Aror shaharlari tark etiladi,

Suruvlar maskaniga aylanadi,

Hech kim ularni hurkitmaydi.

3 Efrayim yurtining qal`asi yo’q bo’ladi,

Damashqning shohligi ketadi.

Oram xalqining omon qolganlari g`oyib bo’ladi,

Bularning hammasi Isroil xalqining

Shuhrati singari barham topadi,

— deb aytmoqda Sarvari Olam. —

4 O`sha kuni Yoqub naslining shuhrati yo’qoladi,

Tanasi ozib–to’zib ketadi.

5 Mana, o’roqchilar boshoqlarni o’rib oladi,

O`z qo’llari bilan don hosilini yig`ishtirib oladi.

O`sha dalalarda terilgan bug`doy boshoqlariday

Rafa vodiysida Yoqub naslidan ham ozchilik qoladi.

6 Ha, zaytun daraxti qoqilganda

Daraxt uchida ikki–uch meva qolganday,

Hosildor shoxchalarda to’rt–besh meva qolganday

O`sha boshoqlarda bir–ikki don qoladi”,

— deb bashorat qilar Isroil xalqining Xudosi — Egamiz.

7 O`sha kuni har bir odam Yaratuvchiga qaraydi, ularning ko’zlari Isroil xalqining Muqaddas Xudosini ko’radi.

8 Inson qurbongohlarga, qo’llarining ijodiga qaramaydi, o’z qo’li bilan yasagan narsalar — Asheraga atalgan ustunlarni, tutatqi qurbongohlarini

ko’rmaydi.

9 O`sha kuni mustahkam shaharlari o’rmonlardagi tashlandiq joylarga o’xshab qoladi. Odamlar tashlab ketgan qir tepaliklar kabi bo’ladi. Isroil xalqi

dastidan bu shaharlar xarobazorga aylanadi.

10 Axir, sen najotkoring Xudoni unutding,

Panoh bo’ladigan Qoyangni eslamading.

Mana, sen yoqimli o’simliklar ekasan,

Begona ko’chatlarni o’tqazasan.

11 Ularni avaylab–asrab o’stirasan,

Tongda urug`dan kurtak chiqartirasan,

Ammo barcha hosiling yo’q bo’ladi.

Faqat dard va alam senga nasib etadi.

12 Qarang, xalqlarning ko’pligini!

Ular dengiz kabi guvillaydi!

Lashkarlarning hayqirig`i

To’lqinlar tovushiday balanddir.

13 Ammo Egam ularga tanbeh beradi,

Xalqlar ham to’lqinlar kabi yo’qolib ketadi.

Ular uzoqlarga qochib qoladi.

Tog`lardagi shamolda uchgan xas–cho’p kabi quviladi,

Quyun oldidagi girdob kabi haydaladi.

14 Oqshom payti! Qaranglar, kulfat!

Tong otmasdan ular yo’q bo’lib ketadi.

Bizni talaydiganlarning qismati shunday bo’ladi,

Bizdan tortib olganlarga mana shu nasib qiladi.

Xudo Habashistonni jazolaydi

1 Holingga voy! Ey Habashiston daryolari ortidagi,

Qanotlar guvillashiga to’lgan yurt!

2 Nil daryosi orqali xabarchilarini jo’natadigan,

Dengiz orqali papirus kemalarini yuboradigan yurt!

Sening holingga voy!

Boringlar, ey chaqqon xabarchilar,

Baland bo’yli, terisi tiniq xalqqa,

Uzoqdan ham, yaqindan ham qo’rqinchli bo’lgan elatga,

Kuchli, zabt etuvchi millatga,

Yurtida daryolari bor xalqqa.

3 Ey olam ahli, yurt xalqi!

Tog`larda bayroq ko’tarilganda, ko’rasiz,

Burg`u chalinganda, eshitasiz.

4 Mana, Egam menga shunday demoqda:

“Qoq tushda kuydiray degan yorqin quyosh nuri kabi,

Hosil mavsumida osmonni bosay degan qora bulut kabi,

Endi jim bo’lib, O`z maskanimdan kuzatib turaman.”

5 Hosil yig`ilmasdan oldin, g`uncha ochilganda,

Uzum pishib etilay deganda

Egam novdalarni tok qaychi ila kesadi,

Kurtaklarni esa uzib tashlaydi.

6 Ularning hammasi qolib ketadi

Tog`lardagi yirtqich qushlarga,

Dashtdagi yovvoyi hayvonlarga.

Ular em bo’ladi yozda yirtqich qushlarga,

Qishda yovvoyi hayvonlarga.

7 O`sha paytda hadyalar keltirar Sarvari Olamga

Baland bo’yli, terisi tiniq Habash xalqi,

Uzoqdagilar ham, yaqindagilar ham qo’rqadigan xalq,

Kuchli, zabt etuvchi xalq,

Yurtida daryolari bo’lgan xalq.

Ha, bu xalq hadyalar keltirar Sion tog`iga

Sarvari Olamga atalgan joyga.

Xudo Misrni jazolaydi

1 Misr haqida bashorat:

Ana, Egam minib olgan uchqur bulutga,

U keladi Misrga.

Misrning behuda butlari

Uning oldida titrar,

Misrning yuragi esa orqaga tortar.

2 “Misr xalqini bir–biriga sapchitaman.

Aka–ukalaru do’stlar,

Shaharlaru shohliklar

Bir–biriga qarshi chiqar.

3 Misrliklar tushkunlikka tushadi.

Men ularning rejayu niyatlarini puchga chiqaraman.

Ular qidirib qolar

Behuda butlarniyu sehrgarlarni,

Folbinlaru otalari ruhlarini.

4 Men Misrni berahm xo’jayinlarga topshiraman,

Ha, kuchli shoh ularni boshqaradi”,

— demoqda Sarvari Olam — Rabbiy.

5 Nil suvi qurib qoladi,

Daryo qurib boraveradi,

U jizg`anak er bo’ladi.

6 Oqar suvlar badbo’y hid chiqaradi,

Misrdagi Nil pasayib, quriydi.

Poyalaru qamishlar chiriydi.

7 Nil qirg`og`idagi, daryo bo’yidagi qamishlar,

Nil bo’yiga ekilgan hamma ekinlar

Qurib ketadi, sovuriladi,

Ulardan hech narsa qolmaydi.

8 Baliqchilar aza tutar,

Nilga qarmoq tashlaganlar yig`lar,

Suvga to’r yoyganlar umidsiz bo’lar.

9 Zig`ir tolasiga ishlov beradiganlar

Sharmanda bo’ladilar,

Oq mato to’qiydiganlar

Uyatga qolib ketadilar.

10 Ularning dastgohlari ishdan chiqadi,

Barcha ishchilari tushkunlikka tushadi.

11 Ey Zo’van shahzodalari, g`irt ahmoqsiz axir,

Ey fir`avn maslahatchilari, sizning donoligingiz ham shunday.

Maslahatlaringiz daf bo’ladi.

Qanday qilib siz fir`avnga:

“Biz donolarning o’g`limiz,

Qadim shohlar naslidanmiz”, deya ayta olasiz?!

12 Ey fir`avn, qani o’sha dono odamlaringiz?!

Sarvari Olam Misrga nima reja qilganini

Ular sizga bildirsin, aytsin.

13 Mana, Zo’van shahzodalari ahmoq bo’ldilar,

Nuf shahzodalari aldandilar.

Misrni o’z qabila boshliqlari yo’ldan urdilar,

14 Ularning aqlini Egam chalkashtirdi,

Qusug`iga dumalaydigan mast qanday bo’lsa,

Misrni ular shunday yo’ldan ozdirar.

15 Misrga hech kim yordam bera olmas,

Na boshi, na quyrug`i, na xurmosi, na qamishi.

Misr Egamizga sajda qiladi

16 O`sha kuni Misr xotin kishiga o’xshab qoladi. Sarvari Olam unga qarshi qo’lini ko’taradi, shunda Misr titrab dahshatga tushadi.

17 Yahudo Misrliklarni dahshatga soladi. Sarvari Olam ularni vahimaga solganini eslagan har bir odam dahshatga tushadi.

18 O`sha kunga kelib, Misrdagi beshta shahar ibroniy tilida gapiradigan bo’ladi. Ular Sarvari Olam oldida ont ichadilar. Bu shaharlardan biri “Quyosh shahri” deb ataladi.

19 O`sha kuni Misrning o’rtasida Egamiz uchun bir qurbongoh quriladi, chegarada Egamizga atalgan bir muqaddas tosh o’rnatiladi.

20 Bular Sarvari Olam uchun Misrda bir belgi va guvoh bo’ladi. Xalq zolimlar dastidan yolvorganda, Egamiz ularni qutqaradigan bir himoyachi yuboradi. U xalqni qutqaradi.

21 Egamiz O`zini Misrliklarga zohir qiladi. Misrliklar ham o’sha kuni Uni tan oladilar. Egamizga qurbonliklar keltiradilar, nazrlar atab, sajda qiladilar. Unga va`da berib, va`dalarini ado etadilar.

22 Egamiz Misrliklarni xastalik keltirish bilan jazolaydi, keyin shifo beradi. Ular Egamizga yolvoradilar, Egamiz ularga shifo beradi.

23 O`sha kuni Misr bilan Ossuriya o’rtasida bir yo’l bo’ladi. Ossuriyalik Misrga, Misrlik Ossuriyaga borib kelaveradi. Ossuriyaliklar bilan Misrliklar birgalikda sajda qiladilar.

24 O`sha kuni Misr bilan Ossuriya qatorida Isroil uchinchi xalq bo’ladi. Uchalovi er yuziga baraka bo’ladi.

25 Ha, Sarvari Olam ularga marhamat qilib, shunday degan: “Ey xalqim Misr, qo’llarimning ijodi Ossuriya, O`zimning mulkim Isroil, baraka topinglar!”

Yalang`och Ishayo xalq uchun alomatdir

1 Ossuriya shohi Sargon o’z lashkarboshisini Ashdod shahriga yubordi. Lashkarboshi kelib, Ashdodni qo’lga oldi.

2 O`sha paytda Omiz o’g`li Ishayoga Egamiz shunday dedi:

— Qani, egningdagi qanorni ech, oyoqlaringdagi choriqlaringni ech.

Ishayo aytilganlarni qildi. U yalang`och, yalangoyoq yuradigan bo’ldi.

3 Shunda Egamiz dedi:

— Qulim Ishayo uch yil yalang`och, yalangoyoq yurgani Misr va Habashiston qismatini bildiruvchi belgi va alomatdir.

4 Ossuriya shohi Misr asirlarini, Habashiston tutqunlarini, yoshu qarisini yalang`och, yalangoyoq, uyatli joylari ochiq holda haydab ketadi. Misr sharmanda bo’ladi.

5 Habashistonga umid bog`lagan, Misrdan faxrlangan xalq isnodga qoladi.

6 O`sha kuni qirg`oqdagi yurtning aholisi shunday deb aytadi: “Biz ishongan odamlarning ahvolini ko’rib qo’ying. Ular bizga yordam berib, Ossuriya shohining qo’lidan qutqaradi, deb yurardik. Endi qanday qutular ekanmiz?!”

Bobilning qulashi haqida bashorat

1 Dengiz bo’yidagi sahro haqida bashorat:

Nagav uzra ketma–ket esayotgan bo’ronlar kabi,

Cho’ldan — qo’rqinchli yurtdan kelayotir bosqinchi.

2 Men mudhish bir vahiy ko’rdim:

Xoin xoinlik qilayotir,

Bosqinchi talon–taroj qilayotir.

Egamning so’zlarini eshitdim:

“Ey Elam xalqi, hujum qil,

Ey Midiya xalqi, qamal qil!

Jamiki nolalarga barham beraman!”

3 Evoh, ko’rganlarimdan ichimda og`riq turdi,

Tug`ayotgan ayol kabi azoblar meni qamradi.

Ikki bukildim eshitganlarimdan,

Dahshatga tushdim ko’rganlarimdan.

4 Yuragim uvushib ketdi,

Qo’rquvdan titrab ketdim.

Oqshomni kutgandim,

Oqshom esa qo’rquvga to’la.

5 Bobilliklar gilamlar to’shab,

Dasturxon hozirlamoqdalar,

Ular eb–ichmoqdalar.

Birdaniga shunday ovoz eshitilmoqda:

“Qo’zg`aling, ey rahnamolar, qalqonlarni yog`lang!”

6 Rabbiy menga shunday dedi:

“Qani, bir qorovul qo’y,

Ko’rganini etkazsin.

7 Jang aravalarining, otliqlarning,

Eshaklarga, tuyalarga minganlarning

Juft–juft bo’lib kelganini ko’radi.

Yaxshilab e`tibor bersin.”

8 Shu lahzada qorovul sherday o’kirib qoldi:

“Ey to’ram, men kunduzi har doim

Qorovul minorasida turaman,

Har tun ham joyimdaman.

9 Ana, jang aravalari, otliqlar

Juft–juft bo’lib kelayotir!”

Shu on u baqirib xabar berdi:

“Quladi, Bobil quladi!

Butlari sinib, er bilan bitta bo’ldi!”

10 Eh, xalqim!

Xirmonda bug`doy kabi yanchilgan xalqim!

Isroil xalqining Xudosi — Sarvari Olamdan

Eshitganlarimni sizga bildirdim.

Edom haqida bashorat

11 Dumax haqida bashorat:

Seirdan meni chaqirishar:

“Ey posbon, qachon tong otar?

Qachon tong otar?”

12 Javobim shudir: “Tong otayotir,

Ammo yana kech kiradi.

Ko’proq bilmoqchi bo’lsangiz,

Yana qaytib keling.”

Arabiston haqida bashorat

13 Arabiston haqida bashorat:

G`arb o’rmonlarida tunaysiz,

Ey Dedon karvonlari!

14 Ey Temo aholisi!

Suv keltiring, tashnalarga peshvoz chiqing!

Qutulib omon qolganlarga non bering!

15 Axir, ular qochayotirlar qilichdan,

Dushmanning ko’tarilgan qilichidan,

Tarang tortilgan yoylardan,

Shafqatsiz urushlardan.

16 Rabbiy menga shunday dedi: “Yana bir yildan keyin, yollangan ishchining muddati kabi, Kedarning ulug`vorligi barham topadi.

17 Kedarning jasur kamonkashlaridan ozginasi qoladi.” Ha, Isroil xalqining Xudosi — Egamiz shunday dedi.

Quddus haqida bashorat

1 Vahiy vodiysi haqida bashorat:

Ey Quddus ahli, nima qilyapsiz?!

Nega tomlarga chiqib, shod–xurram bo’lyapsiz?!

2 Nima uchun butun shahar quvonch sadolariga to’la?!

Orangizda o’lganlar urushda nobud bo’lmadi,

Shuni unutdingizmi?!

3 Yo’lboshchilaringiz jang maydonidan qochdi,

Shuni esdan chiqardingizmi?!

Uzoqqa qochgan bo’lsa–da,

Ularning hammasi dushman qo’liga tushdi,

Jangsiz, o’qsiz dushmanga taslim bo’ldi.

4 Shunda men dedim:

“Yolg`iz qoldiring meni,

Achchiq–achchiq yig`layin.

Tasalli berishga urinmang menga,

Axir, uchradi xalqim qirg`inga!”

5 Zotan, Sarvari Olam — Rabbiy bir kunni belgiladi,

U kuni Vahiy vodiysida qiy–chuv bo’ladi,

Zulm va sarosima hukm suradi.

Devorlar qulayotir,

Odamlar tog`larga qarab faryod qilayotir.

6 Elam lashkari o’qdonlarini tayyorladi,

Jang aravalari, otliqlari bilan keldi,

Xir lashkari qalqonlarini qo’lga oldi.

7 Mana, go’zal vodiylaringiz jang aravalari bilan to’ldi,

Otliqlar shahar darvozalari oldiga yig`ildi.

8 Evoh, Yahudo himoyasiz qoldi!

O`sha kuni sizlar “Lubnon o’rmoni” degan uydagi qurollarga ishondingiz.

9 Dovud qal`asi devorlarining yoriqlari juda ko’p. Buni ko’rib sizlar Quyi hovuzdan suv to’pladingiz.

10 Quddusdagi uylarni sanab chiqdingiz. Shahar devorlarini mustahkamlash uchun uylarni buzdingiz.

11 Eski hovuz suvlarini to’plash uchun ikki devor o’rtasida sardoba qurdingiz. Ammo buni ilgaridan reja qilgan Xudoni yodga olmadingiz. Amalga oshiradigan Xudoni xayolingizga ham keltirmadingiz.

12 O`sha kuni Sarvari Olam — Rabbiy:

“Yig`lang, aza tuting”, deb aytdi.

“Sochlaringizni qirib, qanorga o’raning”, dedi U.

13 Ammo buni qarang!

Shodligu kayfu safo!

“Erta–indin o’lib ketamiz,

Kelinglar, eb–ichib qolaylik”, deb

Sizlar buqa, qo’ylar so’ydingiz,

Go’sht eb, mayxo’rlik qildingiz.

14 Shunda Sarvari Olamning O`zi menga shunday dedi:

“Bu gunohlaringiz kechirilmas o’lguningizgacha.”

Ha, buni Sarvari Olam — Rabbiy aytmoqda.

Shavna ogohlantiriladi

15 Sarvari Olam — Rabbiy shunday demoqda: “Qani, shohning o’ng qo’l vaziri, saroy a`yoni Shavnaning oldiga borib, shunday deb ayt:

16 «Bu erda nima ishing bor?! Bu erda sening kiming borki, o’zingga qabr qazibsan?! Yuksakda o’zingga qabr qazibsan, qoyada o’zingga maskan qilibsan?!

17 Mana, Men, Egang, seni uloqtiraman. Ey kuchli inson! Men seni chirpirak qilib shiddat bilan uloqtiraman.

18 Men seni aylantirib–aylantirib, to’p kabi, keng bir yurtga uchirib yuboraman. Sen o’sha yurtda o’lib ketasan. Ulug`vor jang aravalaring o’sha erda qolib ketadi. Xo’jayining xonadoniga sen sharmandalik keltirasan!

19 Men seni o’z joyingdan qo’zg`ataman. Sen o’z lavozimingdan olinasan.

20 O`sha kuni Xilqiyoning o’g`li qulim Eliyaqimni chaqiraman.

21 Sening liboslaringni unga kiydiraman. Kamaringni unga bog`lab, sening butun hukmronligingni unga beraman. U Quddus aholisiga, Yahudo xalqiga ota bo’ladi.

22 Dovud xonadonining kalitini unga beraman. U ochganda, hech kim berkitolmaydi. U berkitganda, hech kim ocholmaydi.

23 Men uni devorga mustahkam qoqilgan qoziqday qilaman, u o’z urug`iga shuhratu sharaf keltiradi.

24 Hamma urug`–aymoqlarini qo’llab–quvvatlaydi, ularning og`irini engil qiladi. Ular qoziqqa osilgan idishlar kabi Eliyaqimga osilib oladi.

25 Ammo bir kun kelib, mustahkam qoqilgan bu qoziq joyidan chiqib, erga tushadi, — demoqda Sarvari Olam. — Unga osilgan yuk chilparchin bo’ladi.»” Egamiz shunday deb aytdi.

Tir shahrini Xudo jazolaydi

1 Tir haqida bashorat:

Ey Tarshish kemalari, faryod qiling!

Siz Kipr sohilida eshitgan xabarlar to’g`ri,

Boshpanangiz bo’lgan Tir vayron bo’ldi.

2 Sukut saqlang, ey orol xalqi!

Ey Sidon savdogarlari!

Bir paytlar kemalarga to’la edingiz.

3 Shixor doni, Nilning hosili

Tirning daromadi bo’lgan edi,

U elatlardan foyda qilardi.

4 Uyat senga, ey Sidon!

Axir, Tir, dengiz bo’yidagi qal`a shunday demoqda:

“Na to’lg`oq azobin chekdim, na tug`dim,

Na o’g`illar, na qizlar ulg`aytirdim.”

5 Tir to’g`risida eshitganda,

Misrning yuragi qinidan chiqay deydi.

6 Tarshishga jo’nang, ey qirg`oq aholisi,

Faryod qiling!

7 Qadimda barpo bo’lgan,

Takabbur shahringizning holi ne bo’ldi?

Endi darbadar bo’lasiz,

Uzoq, begona yurtni vatan qilasiz.

8 Tirga qarshi kim bunday qaror chiqardi?

Bu shahar shohlarga toj kiydirgandi,

Savdogarlari hukmdor edi,

Butun dunyo ularni izzat qilardi.

9 Sarvari Olam qabul qildi bu qarorni:

“Takabburligi, ulug`vorligi yo’q bo’lsin,

Butun olam izzat qilganlar erga urilsin.”

10 Ey Tarshish ahli!

Nil bo’yidagi dehqonlar kabi,

Erlaringga ishlov ber.

Axir, bandargohing yo’q endi.

11 “Kan`on qal`alari vayron bo’lsin”, deb

Egamiz amr berdi.

Ha, U dengizga qarshi qo’l ko’tardi,

Shohliklarni titratdi.

12 Egamiz shunday dedi:

“Zulm chekkan, ey Sidon ahli,

Endi xursandchilik bilmay o’tasan.

Qani, Kiprga jo’na,

U erda rohat nimaligin bilmay o’tasan.”

13 Ana Bobil yurtiga boq, endi uning xalqi yo’q. Ossuriyaliklar qurshov minoralari qurdilar, Bobilliklarning saroylarini yakson qildilar. Yurtni vayronaga aylantirdilar, yovvoyi hayvonlarga berdilar.

14 Faryod qiling, ey Tarshish kemalari,

Endi yo’q boshpanangiz!

15 Shundan keyin Tir shahri bir shohning umricha — etmish yilga unutiladi. Etmish yil o’tgandan keyin, Tir ham quyidagi qo’shiqda aytilgan fohishaday bo’ladi.

16 Arfangni ol, shahar bo’ylab kez,

Ey hamma unutgan fohisha!

Qani, go’zal qilib chal–chi!

Qo’shiq ketidan qo’shiq kuyla–chi!

Balki seni eslab qolarlar.

17 Etmish yil o’tgach, Egamiz Tir bilan yana aloqada bo’ladi. Ammo Tir pul uchun yana fohishalik qila boshlaydi. Dunyoning hamma shohliklariga fohisha bo’ladi.

18 Shahar tijoratdan va fahshdan olgan daromadlarini Egamizga ataydi. Daromadlar yig`ilmaydi ham, saqlanmaydi ham. Tijoratdan olganlarini to’yguncha esinlar, chiroyli kiyinsinlar deb, daromad Egamizning huzurida yashayotganlarga beriladi.

Egamiz er yuzini jazolaydi

1 Ana, Egamiz xarob etadi er yuzini,

Vayronaga aylantiradi uni,

Ostin–ustin qiladi er yuzini,

Tarqatib yuboradi zamin ahlini.

2 Bir taqdir kutmoqda

Xalq va ruhoniyni,

Qul va uning egasini,

Cho’riyu uning bekasini,

Xaridoru sotuvchini,

Qarzdoru qarz beruvchini,

Sudxo’ru qarz olganni.

3 Dunyo tamom vayron bo’ladi,

Er yuzi o’ljaga aylanadi.

Ha, Egamizning kalomi shudir.

4 Dunyo qurib, vayron bo’ladi,

Er yuzi qayg`urib, tamom bo’ladi,

Dunyoning mag`rur xalqi kuchdan qoladi.

5 Zamin bulg`andi,

Axir, uning ahli qonunlarni buzdi,

Xudoning ko’rsatmalarini oyoq osti qildi.

Ha, abadiy ahd buzildi.

6 Shu bois la`nat olamni eb bitiradi,

Olam ahli gunohining jazosini tortadi,

Shu sababdan ular yo’qolib bormoqda,

Juda oz odamlar qutulib qoldi.

7 Yangi sharobing tugadi, toklaring quridi,

Ilgari shod bo’lganlar og`ir nafas olmoqda.

8 Doiraning jo’shqin sadosi kesildi,

Shodon ovozlar endi eshitilmaydi,

Arfaning sho’x sadosi sukutga toldi.

9 Endi sharob ichib, qo’shiq aytmaslar,

Ichganga sharobning ta`mi achchiq tuyular.

10 Vayrona shahar tashlandiq bo’ldi,

Hamma uy berkilgan, kirib bo’lmaydi.

11 Sharob yo’qligidan ko’chalarda shovqin–suron.

Evoh, shodlikdan asar ham qolmadi,

Dunyoni sevinch tark etdi.

12 Shahar xarobazor,

Darvozalari esa parcha–parcha.

13 Ha, hosil mavsumidan keyin,

Zaytun daraxti yoki uzumzor qanday bo’lsa,

Dunyodagi xalqlar ham shunday yalang`och bo’lib qoladi.

14 Mana, g`arbdagilar

Egamizning buyukligini ovoza qiladilar.

Ular ovozlarini yuksaltirib,

Sevinchdan hayqiradilar.

15 Shu bois, ey sharq ahli, Egamizga hamdu sano ayting,

Ey dengiz orollarida yashovchilar,

Isroil xalqining Xudosi — Egamizni ulug`lang.

16 Dunyoning eng chetidan qo’shiqlar eshitarmiz:

“Odil Xudoga sharaflar bo’lsin!”

Ammo men: “Tamom bo’ldim! Tamom bo’ldim!

Endi holimga voy! — dedim. —

Xoinlar sotmoqdalar,

Ha, ular xoinlik qilmoqdalar!”

17 Ey olam ahli, sizni vahima,

Tuzoq va choh kutmoqda.

18 Vahimali ovozni eshitib qochgan chuqurga tushar,

Chuqurdan chiqqan esa tuzoqqa ilinar,

Osmonning qopqasi ochiladi,

Erning poydevori titrab ketadi.

19 Er parcha–parcha bo’lib,

Maydalanib ketadi.

Er qattiq tebranadi.

20 Zamin mast odamday gandiraklaydi,

Daladagi chayladay tebranadi.

Gunohlarning og`irligidan bukchayib qoladi,

Yiqiladi–yu, qaytib tura olmaydi.

21 O`sha kuni Egamiz yuqoridagi samoviy kuchlarga,

Pastdagi zamin shohlariga jazo beradi.

22 Ular chohdagi asirlar kabi,

Bir joyga yig`ib olinadi,

Zindonga qamab qo’yiladi,

Keyinroq ular jazolanadi.

23 Oy xijolat bo’lar, quyosh sharmanda bo’lar,

Sarvari Olam Quddusdagi Sion tog`ida hukmron bo’lar.

Xalq oqsoqollariga U O`z ulug`vorligini namoyon qilar.

Shukrona qo’shig`i

1 Ey Egam, Sen mening Xudoyimsan.

Men Seni ulug`layman,

Senga hamdu sanolar aytaman.

Sen ajoyib ishlar qilgansan,

Qadimdan tuzgan rejalaringni,

Sadoqat bilan amalga oshirgansan.

2 Yakson qilding dushmanlarimiz qal`alarini,

Vayronaga aylantirding mustahkam shaharlarini,

Yo’q qilding uzoq yurtdagi ajoyib saroylarini,

Ular hech qachon qayta tiklanmas.

3 Endi kuchli xalqlar Seni izzat qiladi,

Shafqatsiz xalqlar Senga sajda qiladi.

4 Kambag`al, bechoralar kulfatda qolganda,

Sen ularga boshpana bo’lding.

Peshindagi jaziramadan soya,

Jaladan panoh bo’lding.

Vahshiy g`animlarning hujumi bo’ronday bo’ldi.

Sen esa bizning panohimiz bo’lding.

5 Dushman shovqin–suroni

Sahro issig`i kabi bo’lganda,

Jazirama issiqni Sen

Bulutlar soyasi ila bosding.

Dushmanning sevinch qo’shig`i

Sadolarini o’chirding.

Xudo ziyofat tayyorlaydi

6 Bu tog`da Sarvari Olam

Jamiki xalqlar uchun

Ajoyib ziyofat tayyorlar.

Boy dasturxon, sara sharoblar,

Yog`li go’shtlar, tiniq sharob tortiladi.

7 O`sha kuni Egam jamiki xalqlar ustidan

Kafanlarini echib tashlaydi.

Mana shu tog`da Egam

Xalqlarni o’ragan, elatlar ustidagi

Yopinchiqni olib tashlaydi.

8 Ha, U o’limni butunlay yutib yuboradi.

Egam Xudo hammaning ko’z yoshlarini artib qo’yadi,

Butun er yuzida O`z xalqining uyatini olib tashlaydi.

Ha, Egam shunday deb aytgan!

9 O`sha kuni ular shunday deydilar:

“Mana, bizning Xudoyimiz,

Qutqarsin deb, Uni kutgandik,

U bizga najot berdi.

Kelinglar, quvonaylik, sevinaylik!

Umid qilib kutgandik,

Mana, bizning Egamiz.”

Xudo Mo’abni jazolaydi

10 Egamning O`zi bu tog`ni himoya qilar.

Mo’ab xalqi yanchilgan somonday ezilar,

Chiritish uchun go’ng chuqurga uloqtirilar.

11 Ha, ular bor kuchi bilan

Suzuvchiga o’xshab chuqurdan chiqishga intilar.

Ammo Xudo ularning g`ururini yakson qilar,

Qo’llarining mohirligi foyda bermas.

12 Mo’abning qal`a devorlari buzib tashlanar,

Vayronaga aylanar, er bilan yakson bo’lar.

Xudo O`z xalqiga g`alaba ato qiladi

1 O`sha kuni Yahudo yurtida ushbu qo’shiq kuylanar:

“Mana, shahrimiz qudratlidir!

Egamiz bizning qal`amizdir,

Uning O`zi bizga najot beradi.

2 Oching shahar darvozalarini!

Sadoqatli solih xalq ichkari kirsin!

3 Ey Egamiz, Senga ishonib,

Fikri–zikri Sendan uzilmaydiganga

O`zing komil tinchlik ato qilasan.

4 Egamizga to abad ishon,

Uning O`zi abadiy Qoyamizdir.

5 Yuksalganlarni U yiqitdi,

Takabbur shaharni vayron qilib,

Er bilan bitta qildi.

6 O`sha shaharni mazlumlar oyoq osti qildi,

U bechoralarning qadamlari ostida ezildi.”

7 Solihning yo’li tekisdir,

To’g`ri yo’lni Sen unga tayyorlaysan.

8 Ey Egamiz, yo’l–yo’riqlaring ila

Senga umid qilamiz.

Sening nomingni sharaflash

Ko’nglimiz istagidir.

9 Tun bo’yi yuragim Seni qo’msaydi,

Ha, men Senga intilaman.

Er yuzida Sening hukming bo’lganda,

Olam ahli adolatni biladi.

10 Fosiqlar marhamat ko’rganda

Ular aslo solihlikni o’rganmas.

Haqqoniylik o’rniga ular egrilik qilaveradi,

Sening ulug`vorligingni ular ko’rmaydi.

11 Ey Egamiz, qo’ling ko’tarilgan,

Jazolashga tayyor,

Ammo ular buni ko’rmaydi.

Xalqingni deb jon kuydirganingni ko’rib,

Ular sharmanda bo’lsin.

G`animlaringga atalgan olov ularni yutsin.

12 Ey Egamiz, bizga Sen tinchlik ato etasan,

Qilgan ishlarimizning barchasiga

Etishganmiz Sening qudrating ila.

13 Ey Egamiz Xudo, Sendan boshqalar

Ustimizdan hukmronlik qildilar,

Ammo biz yolg`iz Sening nomingni tilga olamiz.

14 O`liklar yashamas,

Ular aslo qaytib kelmas.

Ularni Sen jazolab, qirib tashlading,

Ularni tamomila xotiradan o’chirding.

15 Ey Egamiz, xalqimizni Sen ko’paytirding,

Xalqni ko’paytirib, O`zing yuksalding,

Yurtning barcha chegaralarini kengaytirding.

16 Ey Egamiz, kulfatda qolganlarida

Ular Senga yuz burdilar,

Sening tanqidlaring ostida egildilar.

17 To’lg`oq tutayotgan ayol og`riqdan qichqirganday,

To’lg`onib, dod–faryod qilganday,

Biz ham Sening oldingda shunday bo’ldik, ey Egamiz!

18 Homilador bo’lib, dard chekdik,

Ammo shamoldan boshqa hech narsa ko’rmadik.

Na er yuzida biz g`olib bo’ldik,

Na avlodlar dunyoga keltirdik.

19 Ammo Sening o’lik xalqing tiriladi,

Tanalari o’rnidan turadi.

Ey tuproq ostida yotganlar, qo’zg`aling,

Shodlikdan hayqiring!

Ey Egamiz, shabnaming tonggi shabnamga o’xshaydi,

Zamin murdalariga hayot bag`ishlaydi.

Hukm va qayta tiklanish

20 Keling, ey xalqim, bir oz yashirinib turing!

Egamizning g`azabi bosilguncha,

Kiring ichkariga,

Ortingizdan eshiklarni yopib qo’ying!

21 Ana, Egamiz kelayotir maskanidan

Zamin ahlini gunohlari uchun jazolagani.

Er to’kilgan qonlarni fosh etadi,

Qotillikning qurbonlarini endi yashirmaydi.

1 O`sha kuni Egamiz qilichi bilan Levitanni jazolar.

Ha, shafqatsiz, bahaybat, qudratli qilichi bilan jazolar

O`sha qochayotgan, g`imirlayotgan ilon — Levitanni.

O`ldirar dengizdagi o’sha ajdarhoni.

2 Egam aytar: “O`sha kuni ajoyib uzumzor to’g`risida kuylang!

3 Men, Egangiz, uzumzor qo’riqchisiman,

Doimo uni sug`oraman.

Kechayu kunduz uzumzorni qo’riqlayman,

Hech kim unga zarar keltirolmaydi.

4 Men g`azabda emasman!

Lekin tikanlaru butalar Menga qarshi chiqsa,

Ular bilan jang qilaman.

Ularni yondirib tashlayman.

5 Ular Mendan panoh izlab kelsin!

Ha, Men bilan tinchlik o’rnatsin,

Ular Men bilan tinchlik o’rnatsin.”

6 Vaqti kelib, Yoqub nasli ildiz otadi,

Isroil kurtak otib, gullaydi,

Er yuzini mevalari bilan to’ldiradi.

7 Isroilning dushmanlarini Egamiz qattiq jazolaydi!

Isroilning ko’p g`animlarini Egamiz o’ldiradi,

Isroilni esa u qadar jazolamaydi,

8 Egamiz O`z xalqini jazolaganda

Ularni yurtidan haydab, surgun qiladi.

Sharqdan esgan bo’ron kabi,

Ularni uzoqqa olib ketadi.

9 Shunday qilib, Egamiz Yoqub naslini gunohdan poklaydi.

U butlarga atalgan qurbongohlarni parchalab tashlaydi.

Asheraga atalgan ustunu tutatqi qurbongohlardan asar ham qolmaydi.

10 Mana, Isroilning mustahkam shaharlari tashlandiq bo’ladi,

Tark etilgan sahroday, huvillagan yurt bo’ladi.

Vayronalar orasida chorva o’tlab yuradi,

Daraxtlarning bargini eb, ship–shiydam qiladi.

11 Shoxlari qurib, sinib yotadi,

Ayollar kelib, ularni yoqadi.

Bu xalq aql–hushidan ayrilgan,

Yaratuvchi ham ularga achinmaydi,

Xudo ularga marhamat ko’rsatmaydi.

12 O`sha kuni, ey Isroil xalqi, Egamiz sizlarni Furot daryosidan Misr chegarasidagi irmoqqacha bo’lgan erda yanchadi. Hammangizni bitta–bitta yig`ib keladi.

13 O`sha kuni katta karnay chalinadi. Ossuriya yurtida yo’qolganlar, Misr yurtiga quvilganlar kelib, Quddusdagi muqaddas tog`da Egamizga sajda qiladi.

Xudo Samariyani jazolaydi

1 Ey ulug`vorlik toji bo’lgan shahar! Holingga voy!

Sen Efrayimdagi mast–alastlarning ulug`vorligi eding!

Eh, ajoyib, go’zal shahar eding! Shuhrating gulday so’lmoqda!

Serhosil vodiydagi unumdor shahar eding.

Tubanlashding sharobdan!

2 Mana, Rabbiyning kuchli bir bahodiri bor.

U selga, vayron keltiradigan quyunga o’xshaydi.

Yuvib ketadigan, toshqin jalalarga o’xshaydi.

O`z qo’llari bilan u Efrayimni yakson qiladi.

3 Eh, Efrayimdagi mast–alastlarning ulug`vorlik toji!

Ana endi oyoq ostida toptaladi!

4 Serhosil vodiydagi unumdor shahar edi!

Endi ularning shuhrati gullar kabi so’nadi.

Ular ilk pishgan anjirlarga o’xshaydi,

Pishgan zahoti yulinib, yutib yuboriladi.

5 O`sha kuni Sarvari Olam

O`zining xalqidan qolganlari uchun

Shuhrat tojiyu ajoyib gulchambar bo’ladi.

6 Hukm kursisida o’tirganlarga

U adolat ruhini beradi.

Darvozadan dushmanga zarba beradiganga

U jasorat manbai bo’ladi.

Xudo buzuq yo’lboshchilarni jazolaydi

7 Ruhoniy, payg`ambarlar sharob tufayli,

O`tkir ichimliklardan gandiraklab yuradi.

Ha, sharob, bo’zalardan ularning boshi aylanadi,

May dastidan ular yo’llaridan adashadi,

O`tkir ichimlikdan gandiraklab yuradi.

Ular vahiy ko’rganlarida xato qiladi,

Qiladigan hukmlarida adashadi.

8 Ularning dasturxoni qusuqqa to’la,

Birorta ham toza joy yo’q.

9 Ular menga ta`na qilib aytadi:

“Sen kimga ta`lim berayotganingni bilasanmi o’zi?!

Bizni endi ko’krakdan ajratilgan go’dak deb o’ylayapsanmi?!

10 Qachon qarama, bidir–bidir qilasan,

Go’dakday guvranasan.”

11 Shunday ekan, Xudo ularga,

O`zga tilda, tushunarsiz shevada gapiradi.

12 Xudo ularga qaerda orom topishlarini aytgan,

Tinchlikka qanday erishish kerakligini o’rgatgan,

Ammo ular quloq solishni istamadilar.

13 Shu sababdan Egamizning so’zi

Ular uchun mazmunsiz so’zlarday bo’ladi.

Go’dakning guvranishiday eshitiladi.

Ular yurmoqchi bo’lganlarida

Orqaga yiqilib, yaralanadilar,

Tuzoqqa tushib, olib ketiladilar.

Quddus hukmdorlariga murojaat

14 Shu bois Egamdan kelgan bu xabarni eshiting,

Ey Quddusdagi masxaraboz hukmdorlar!

15 Sizlar shunday dedingiz: “Biz

O`lim bilan ahd qilganmiz,

O`liklar diyori ila bitim tuzganmiz.

Dahshatli ofat kelib boshimizga tushmaydi.

Axir, yolg`onni panoh qilib olganmiz,

Soxtalikni chodir qilib olganmiz.”

16 Shu bois Egamiz Rabbiy aytmoqda:

“Mana, Men joylashtiryapman Quddusda

Sinalgan bir toshni, poydevor toshini.

Bu qadrli tamal toshi ishonchli poydevordir.

Ha, unga tayangan hech bir inson umidsiz bo’lmaydi.

17 Men adolat bilan hukm qilaman,

To’g`rilik o’lchovim bo’ladi.

Soxta panohingizni do’l yuvib ketadi,

Chodiringizni sellar yuvib ketadi.

18 O`lim bilan tuzgan ahdingiz bekor bo’ladi,

O`liklar diyori ila qilgan bitimingiz barbod bo’ladi.

Dahshatli ofat yurtdan o’tayotganda,

Sizlar er bilan yakson bo’lasiz.

19 Ha, har tongda, tunu kun

O`sha to’fon sizni yuvib ketadi.”

Eshitganingizni anglab etganingizda,

Bu xabar g`oyat katta xavfdan darak beradi:

20 Yotgani to’shagingiz kaltalik qiladi,

Yopingani ko’rpangiz ensizlik qiladi.

21 Perazim tog`idagiday

O`z ishimni qilay, deb Egam qo’zg`aladi.

Givon vodiysidagiday U g`azabga minadi.

Ha, U O`zining ajoyib ishini qiladi.

Uning ishlari hayratda qoldiradi.

22 Masxaralashni bas qiling endi,

Bo’lmasa zanjirlaringiz yana og`irlashadi.

Sarvari Olam — Rabbiy menga:

“Butun yurtni vayron qilaman”, deb aytdi.

Barcha donolik Egamizdandir

23 Tinglang, ovozimga quloq soling,

Diqqat qiling, gaplarimni eshiting!

24 Dehqonlar ekish uchun erga ishlov beraveradimi?!

Tuproq kovlayveradi–yu, hech qachon ekmaydimi?!

25 Yo’q, ular erni tekislaydi,

Keyin ukrop, zira urug`ini sepadi.

Belgilangan joylariga

Har turli bug`doy, arpa urug`ini ekadi.

26 Ha, dehqonlar nima qilishni biladi,

Xudo ularga aql–idrok bergan!

27 Axir, ukropni bolg`a bilan yanchmaydi,

Zirani arava g`ildiragi bilan ezmaydi.

Mana, ukropni kaltak bilan yanchib oladi,

Zirani tayoq bilan ezib oladi.

28 Bug`doydan un qilinadi,

Ammo u to abad yanchilmaydi.

Arava g`ildiragi bug`doy ustidan

Chang bo’lguncha yurgizilmaydi.

29 Bu donolik kelar Sarvari Olamdan,

Uning maslahatlari ajoyib, donoligi buyukdir.

Quddus qamal qilinadi

1 Egam aytar:

“Holingga voy, ey Dovud yashagan shahar!

Ey Oriyol, Oriyol!

Yillar ortidan yillar o’taveradi,

Bayramlar nishonlanadi.

2 Ammo Men boshingga kulfat keltiraman,

Faryod qilib, nola chekasan,

Seni qurbongoh qilaman.

3 Atrofingda senga qarshi lashkar to’playman,

Qamal inshootlarini o’rnataman.

Minoralar qurib, seni o’rab olaman.

4 Erning ostidan sen gapirasan,

Tuproq ostidan so’zlaring keladi,

Ovozing sharpa ovoziday er ostidan chiqadi,

Gaplaring tuproq ostidan shivirlab keladi.

5 Ammo shunda shafqatsiz dushmanlaring

Birdaniga chang kabi uchib ketadi,

To’satdan bo’rondagi xas–cho’pday

Ular to’zib ketadi.

6 Kelaman Men, Sarvari Olam, gumbur–gumbur,

Zilzila, shovqin–suron, dovul,

Bo’ronu yutib yuboruvchi alanga bilan.

7 Ey Quddus, sizga qarshi chiqqan xalqlar yo’q bo’lib ketadi.

Sizning qal`angizga hujum qilgan vahshiy elatlar

Tundagi tush kabi o’tib ketadi.

8 Ha, och odam tushida ovqat esa ham,

Uyg`onganda, ochligicha qolaveradi.

Chanqagan odam tushida suv ichadi–yu,

Chanqog`i qonmasdan uyg`onadi.

Ey Sion tog`i, sizga qarshi chiqqan

Jamiki elatlar ham shu ahvolga tushadi.”

9 Qulog`ingizni kar qiling, dong qotib qoling,

Ko’zingizni ko’r qiling, ko’rmas bo’ling,

Mast bo’ling, ammo sharobdan emas,

Gandiraklab yuring, ammo bo’zadan emas.

10 Egam sizni qattiq uxlatib qo’ydi,

Ey payg`ambarlar, Egam ko’zlaringizni uyquga bostirdi.

Ey valiylar, Egam boshu ko’zlaringizni o’rab qo’ydi.

11 Mana, bu vahiyning hammasi sizlar uchun muhrlangan o’rama qog`ozday bo’lib qoldi. Bu o’rama qog`oz o’qiy oladiganlarga berilib: “Buni o’qing!” deb buyurilsa, ular: “Yo’q, muhrlangan ekan”, deydilar.

12 U o’qiy olmaydiganlarga berilib: “Buni o’qing”, deb aytilgan bo’lsa, ular: “Biz o’qishni bilmaymiz”, deb javob beradilar.

13 Ha, Rabbiy aytdi:

“Bu xalq faqat so’zdagina Menga yaqinlashadi,

Tilidagina Meni izzat qiladi,

Yuraklari esa Mendan uzoqdir.

Ular inson yaratgan qoidalari orqali

Menga sajda qilishadi.

14 Mana, Men shunday bir ish qilamanki,

Bu xalq hayratda qoladi,

Lol bo’lib, dong qotadi.

Donolari donoligidan mahrum bo’ladi,

Idroklilari idrokidan ayriladi.”

15 Holingizga voy!

Egamizdan rejalaringizni yashiryapsiz,

Ishlaringizni qorong`ilikda qilyapsiz.

“Kim bizni ko’rardi, kim bizni bilardi?” deysiz.

16 Hammasini ag`dar–to’ntar qilyapsiz,

Axir, kulolni loyga tenglashtirib bo’ladimi?!

Nahotki buyum o’zini yaratganga:

“Meni yaratganing yo’q”, deb aytsa?!

Nahotki idish kulolga:

“Sen tushunmaysan”, deb aytsa?!

Kelajakka umid

17 Mana, qisqa vaqt ichida

Lubnon o’rmoni dalaga aylanadi.

Dala esa qalin o’rmon bo’ladi.

18 O`sha kuni kitobdagi so’zlarni karlar eshitar,

Ko’rlarning ko’zlari zulmatda nur ko’rar.

19 Bechoralarga Egam yangi quvonch ato etadi,

Isroil xalqining Muqaddas Xudosi tufayli

Muhtojlar shod bo’ladi.

20 Zolimlar to abad yo’q bo’ladi,

Mazaxchilar halok bo’ladi,

Yomonlik istovchilar qirib tashlanadi.

21 Ular odamlarga tuhmat yog`dirar,

Hakamlarga tuzoq qo’yar,

Solihlarni adolatdan mahrum qilar.

22 Shu bois Ibrohimni qutqargan Egam

Yoqub xonadoni to’g`risida shunday deb aytmoqda:

“Yoqub nasli endi hech qachon sharmanda bo’lmaydi,

Qo’rquvdan uning rangi oqarmaydi.

23 Isroil xalqi Men bunyod etgan farzandlarini ko’rganda

Ular Mening nomimni muqaddas deb biladi,

Meni — Yoqub naslining Xudosini muqaddas deb tan oladi.

Ha, Men, Isroil Xudosining huzurida hayratda turadi.

24 Yo’lidan adashganlar o’shanda tushunib etadi,

Noliganlar yo’l–yo’riqlarimni o’rganadi.”

Misrdan yordam kutish befoyda

1 Egam aytar: “Eh, itoatsiz xalqim!

Ularning holiga voy!

Mensiz maslahatlar qilishadi.

Sulhlar tuzadi, lekin Mening Ruhim yo’q–ku ularda!

Ha, xalqim gunoh ustiga gunoh orttiraveradi.

2 Axir, Mendan so’ramasdan Misrga boryaptilar,

Fir`avndan panoh so’rayaptilar,

Misrdan boshpana istayaptilar.

3 Ammo fir`avnning himoyasi ularga sharmandalik bo’ladi,

Misrning boshpanasi ularni uyatga qoldiradi.

4 Mana, xalqimning a`yonlari Zo’vanga etib keldilar,

Elchilar Xanesga kirib keldilar.

5 Lekin ularning hammasi sharmanda bo’ladi,

Axir, Misr ularning xalqiga yordam bermaydi.

Hech qanday madad, foyda yo’q,

Ular sharmanda bo’lib, ta`na tagida qoladi.”

6 Nagav cho’lidagi hayvonlar haqida bashorat:

Elchilari eshagu tuyalarga xazinalarini ortib,

Misrga olib ketmoqda.

Vahimali sahro bo’ylab sekin

Misr tomon bormoqda.

Ular bormoqda sherlaru zaharli ilonlar

Yashaydigan sahro bo’ylab.

Ammo Misr ularga yordam bermaydi.

7 Misr bergan madad bekor, foydasiz,

Shu bois Men Misrni

“Jim o’tirgan Rahob” deb atayman.

Isroil itoat etishdan bosh tortadi

8 Egamiz aytar: “Endi bor, so’zlarimni bir lavhaga yozib,

Bu xalq uchun kitob qilib ber.

Bu kelgusi vaqtlar uchun bo’lsin,

Yozilganlar to abad bo’lsin.”

9 Ular isyonkor xalq, yolg`onchi bolalar!

Egasining yo’l–yo’riqlariga

Quloq solishni rad etgan bolalar ular.

10 Ular valiylarga aytar:

“Endi vahiy ko’rmanglar.”

Ular payg`ambarlarga aytar:

“Bizlarga haqiqiy bashoratlarni aytmanglar.

Bizga shirin so’zlaru soxta vahiylar ayting.

11 Bu yo’ldan yurmang endi! Qayting bu yo’ldan.

Isroil xalqining Muqaddas Xudosi haqida endi

Eshitmaylik hech bir narsa!”

12 Shu bois Isroil xalqining Muqaddas Xudosi aytar:

“Sizlar Mening so’zlarimni rad qildingiz,

Zulmga, yolg`onga umid bog`ladingiz,

Ularga ishondingiz.

13 Shu bois sizlar uchun bu gunohingiz

Yorilgan, shishib ketgan devor kabi bo’ladi.

Birdan, bir lahzada qulab tushadi.

14 Sopol idish kabi, u parcha–parcha bo’lib ketadi.

Shunchalik ezilib ketadiki,

O`choqdan cho’g` yoki hovuzdan suv olgani

Biron parchasini ham topib bo’lmaydi.”

15 Egamiz Rabbiy, Isroil xalqining Muqaddas Xudosi shunday demoqda:

“Menga qaytsangiz najot topasiz,

Halovatli bo’lsangiz qutqarilasiz.

Sokinligu ishonchingiz sizning kuchingiz bo’ladi.

Ammo sizlar buni xohlamadingiz.

16 Aytdingizki: «Yo’q, otlarga minib uchib ketamiz»,

Mana endi otlarga minib uchib ketasiz!

Aytdingizki: «Uchqur otlarga minib ketamiz»,

Endi esa sizni ta`qib qiladiganlar uchqur bo’ladi!

17 Qaranglar, xalqingizdan besh–oltitasi qolmaguncha

Bir kishining tahdidi mingtangizni qochiradi.

Besh kishining tahdidi hammangizni qochiradi.

Ammo qolganlar tepalikdagi bayroq dastasiday bo’ladi.

Ular tog` cho’qqisidagi bayroq kabi ishora bo’ladi.”

18 Shuning uchun Egam kutmoqda,

Sizlarga shafqat ko’rsatay deb.

Mana U qo’zg`almoqda,

O`z mehrini ko’rsatay deb.

Axir, Egam adolatli Xudodir.

Unga umid bog`laganlar baxtiyordir.

19 Ey Quddusda makon qilgan Sion xalqi! Sizlar endi yig`lamaysizlar. Faryodingizni eshitib, Egam albatta marhamat ko’rsatadi. Ovozingizni eshitib, javob beradi.

20 Rabbiy sizlarga kulfatni non qilib, qayg`uni suv qilib bersa ham, endi O`sha Ustozingiz O`zini yashirmaydi. Sizlar o’z ko’zlaringiz bilan Uni ko’rasizlar.

21 Sizlar o’ngga yoki chapga burilganingizda, shunday ovozni eshitasizlar: “Mana yo’l, shu yo’ldan yuringlar.”

22 Keyin hamma kumush butlar, oltin tasvirlaringizni yo’q qilib tashlaysiz. Siz o’sha narsalarni iflos latta–puttaday uloqtirib tashlaysiz. “Ey daf bo’l ko’zimdan!” deysiz o’sha narsalarga.

23 Egam erga ekkan urug`ingizga yomg`ir beradi. Erdan keladigan oziq–ovqat mo’l, barakali bo’ladi. O`sha kuni chorvangiz keng yaylovlarda o’tlaydi.

24 Tuproqqa ishlov bergan ho’kiz, eshaklar eng yaxshi emni eydilar.

25 O`sha kuni, dushmanlaringiz o’ldirilgan, minoralar qulagan kuni har bir tog`dan, har bir tepalikdan irmoq oqib tushadi.

26 Oy quyoshga o’xshab nur sochadi. Quyosh esa etti barobar ko’proq nur beradi, etti kunlik yorug`ligini sochadi. Egam O`z xalqining yaralarini bog`lab, O`zi keltirgan jarohatlarga shifo bergan kun shunday bo’ladi.

Egamiz Ossuriyani jazolaydi

27 Ana, Egamizning O`zi uzoqdan kelmoqda,

Qalin bulut ichida, g`azabga minib kelmoqda.

Lablari g`azabga to’la,

Tili — yamlamay yutadigan olovday.

28 Uning nafasi bo’yingacha keladigan

Toshqin daryoga o’xshar,

U xalqlarni halokat elagida elaydi.

U elatlarning og`ziga suvluq soladi–da,

Ularni yo’ldan adashtiradi.

29 Sizlar esa muqaddas bayram oqshomidagiday qo’shiqlar kuylaysiz. Egamizning tog`iga, Isroil xalqining Qoyasiga nay sadolari ostida borayotganlarday yuraklaringiz shodlikka to’ladi.

30 Egamiz O`z ulug`vor ovozini eshittiradi. Ha, qo’lining zarbasi og`irdir. Uning kuchli g`azabi, yamlamay yutay degan olovga o’xshaydi. Ha, Uning g`azabi bo’ronu dovul, momaqaldiroq kabidir.

31 Egamiz hassasi bilan Ossuriyani uradi. O`z ovozi bilan uni dahshatga tushiradi.

32 Egamiz qayta–qayta Ossuriyani doira va arfa sadolari ostida hassasi bilan jazolaydi. Egamiz O`z qo’lining zarbi bilan jang qilib, ular bilan urishadi.

33 Tofat allaqachon tayyorlangan. Ha, u hatto Ossuriya shohi uchun ham tayyor turibdi. Bu keng chuqurda alangayu o’tin mo’l–ko’l. U erda Egamizning nafasi vulqondan chiqqan olov kabi yondiradi.

Misrning kuchiga ishonma

1 Misrdan yordam so’rab borganlarning holiga voy!

Ular chopqir otlariga ishonadilar,

Jang aravalarining ko’pligiyu

Kuchli otliqlarga umid bog`laydilar.

Isroil xalqining Muqaddas Xudosiga esa

Nazar ham tashlamaydilar,

Egamizga yuz burmaydilar.

2 Dono Egamizning gapiga ular kirmaydilar.

Egamiz fosiqlarning xonadoniga qarshi qo’zg`aladi,

Badkirdorlarga yordam berganlarga qarshi turadi.

Ularning boshiga kulfat keltiradi,

Aytgan so’zlarini U qaytib olmaydi.

3 Misrliklar Xudo emas, insonlardir,

Ularning otlari ruh emas, tanadir.

Egamiz ularga qarshi qo’l ko’targanda,

Madadkor qoqiladi,

Madadga zor yiqiladi.

Ikkovi birgalikda halok bo’ladi.

4 Ha, Egam menga aytmoqda:

“Kuchli sher qo’yni bo’g`izlaganda,

Cho’ponlar shovqin–suroniga e`tibor bermas,

Ularga hatto nazar ham tashlamas.

Shu singari, Men, Sarvari Olam,

Sion tog`ida — o’sha tepalikda

Jang qilishga kelaman.

5 O`z ini ustida uchayotgan qush kabi,

Men, Sarvari Olam, Quddusni qo’riqlayman.

Men Quddusni qo’riqlab, ozod qilaman,

Himoya qilib, najot beraman.”

6 Ey Isroil xalqi! Garchi sizlar shu qadar fosiq isyonchi bo’lsangiz ham, endi Egamizga qayting!

7 Ha, o’sha kuni har biringiz oltin butlar va kumush tasvirlarni rad etasiz. Ularni gunohkor qo’llaringiz bilan yasagan edingiz.

8 Ossuriya vayron bo’ladi, ammo insonning qilichidan emas.

Xudoning qilichi Ossuriyaliklarni uradi.

Ossuriyaliklar vahimaga tushib qochadilar.

Kuchli, yosh yigitlarini qul qilib olib ketadilar.

9 Ossuriyaning suyangan qoyasi vahima ichida qochadi,

Lashkarboshilari jangovar bayroqdan qo’rqib, qochib ketadi.

Ha, Egamizning alangasi Quddusda,

Uning o’chog`i Siondadir.

Egamizning kalomi shudir.

Solihlik hukmronlik qiladi

1 Ana, shoh solihlik bilan hukmronlik qiladi,

Hukmdorlar adolat bilan boshqaradi.

2 Har bir odam shamoldan asraydigan panohday bo’ladi,

Bo’rondan saqlaydigan boshpana kabi bo’ladi.

Ular sahrodagi suv o’zaniga o’xshaydi,

Tashna erdagi ulkan qoyaning soyasiday bo’ladi.

3 Ko’rib turganlar endi ko’z yumib yurmaydi,

Qulog`i borlar endi quloq soladi.

4 Idroksizning aqli anglaydigan bo’ladi,

Duduq odamning tili ravon bo’ladi.

5 Ahmoqni endi aslzoda deb chaqirmaydilar,

Yaramasni, hurmatga sazovor, deb aytmaydilar.

6 Mana, ahmoq kaltafahmlik bilan gapiradi,

Fikri–zikri esa yovuzlik bilan band.

Qilganlari — nopoklik,

Egam haqida xato gapiradi.

Och odamni u ochligicha qoldiradi,

Chanqaganga suv bermaydi.

7 Battolning usullari yovuzdir,

U yomonliklar rejalashtiradi,

Yolg`on gap–so’zlari bilan

Faqirning haq da`vosini yo’qqa chiqarib,

Bechorani nobud qiladi.

8 Olijanob odamlar esa yaxshi rejalar tuzadi,

Yaxshi niyat qilib, o’z so’zida turadi.

Quddus ayollari to’g`risida bashorat

9 Ey siz, beg`am ayollar,

Turinglar, Menga quloq solinglar!

Ey siz, o’ziga ishongan qizlar,

Mening gaplarimni eshitinglar!

10 Ey sizlar, beparvo yurganlar,

Bir yil o’tar–o’tmas titray boshlaysiz.

Uzum hosili yaxshi bo’lmaydi,

Meva hosil bermaydi.

11 Qo’rqing, ey siz, beg`am ayollar,

Qaltirang, ey o’ziga ishongan qizlar!

Tavba qilib, kiyimingizni echib tashlang.

Qanorga o’ranib, belingizni bog`lang!

12 Ko’kragingizga urib yig`lang

Ajoyib dalalaringiz,

Serhosil uzumzorlaringiz uchun!

13 Xalqimning eri uchun yig`lang!

U erni tikan, yantoq butalari bosib ketadi.

Ha, shodlikka to’la bo’lgan uylar uchun,

Quvnoq shahar uchun aza tuting!

14 Mana, saroy tashlandiq bo’lib qoldi,

Gavjum shahar sahroga aylandi.

Qal`ayu minora to abad

Yovvoyi eshaklar yayraydigan joy,

Chorva uchun yaylov bo’ldi.

15 Toki yuqoridan ustimizga

Ruh yog`ilmaguncha shunday bo’ladi.

Undan keyin sahrolar serhosil dalaga aylanadi,

Serhosil dala o’rmon sifat bo’ladi.

16 Shunda odillik sahroda makon qiladi,

Solihlik serhosil dalada maskan qiladi.

17 Solihlik mevasi tinchlik bo’ladi,

Solihlik samarasi to abad xotirjamlik, ishonch bo’ladi.

18 Xalqim yashaydi sokin joylarda,

Bexavotir uylarda, xotirjam maskanlarda.

19 O`sha o’rmonni do’l yakson qiladi,

U shahar esa tamomila yo’q bo’ladi.

20 Shunday bo’lsa ham, naqadar baxtlisiz!

Irmoqlar bo’yida ekin ekasiz.

Chorvayu podangiz yaylovlarni kezib yuradi.

Najot va umid haqida bashorat

1 Ey talanmagan talonchi! Holingga voy!

Ey xiyonatni tatimagan xiyonatkor! Holingga voy!

Rosa talab bo’lganingdan so’ng,

O`zingni talon–taroj qiladilar.

Xiyonatni bas qilganingda,

Senga xiyonat qiladilar.

2 Ey Egamiz, bizga marhamat qil,

Biz Senga umid bog`laymiz.

Bizga har kuni kuch ato qil,

Kulfat chog`i esa bizga najot ber.

3 Gumburlagan ovozingdan xalqlar tarqab ketar,

Sen qo’zg`alganingda elatlar qochib ketar.

4 Chigirtkalar yig`ilganday o’ljalaring yig`ilar,

Chigirtkalar uyumi kabi, o’ljalaringni talon–taroj qilishar.

5 Egamiz yuksalgandir. Ha, Uning maskani yuksakda.

To’ldirgandir U Quddusni adolatu solihlik ila.

6 Ey Quddus, U kunlaringiz tinchligini mahkam tutadi,

Uning O`zi najot, ilm–ma`rifat, donolikning boy manbaidir.

Egamizdan qo’rqish sizlarning xazinangizdir.

7 Ana qarang! Yahudoning jasur yigitlari

Ko’chalarda faryod qiladi,

Tinchlik elchilari achchiq–achchiq yig`laydi.

8 Katta yo’llar huvillab qolgan,

Bu yo’llardan yurmaydi hech kimsa,

Ahdlar buzildi, shaharlar vayron bo’ldi,

Inson o’z qadrini yo’qotdi.

9 Yurt aza tutdi, azob chekdi.

Lubnon o’rmonlari isnodga qolib, qurib qoldi.

Sharon tekisligi sahroga o’xshab qoldi,

Bashan, Karmil tog`idagi daraxtlarning yaproqlari qolmadi.

10 “Endi qo’zg`alaman,

— demoqda Egamiz. —

Endi Men yuksalaman,

Ha, O`zimni baland ko’taraman.

11 Sizlar esa somonga homilador bo’lganday,

Foydasiz poyalar tuqqanday bo’lasiz.

Ruhingiz sizlarni olov kabi eb bitiradi.

12 Xalqlar yonib, kul bo’ladi,

Kesilib, olovga tashlangan tikanday bo’ladi.

13 Ey uzoqdagilar, Mening qilganlarimni eshiting,

Ey yaqindagilar, qudratimni bilib oling!”

14 “Oramizda kim yamlamay yutadigan olov bilan tura oladi?

Oramizdagi kim yonib bitmas alanga yonida qola oladi?” deya

Quddusda gunohkorlar vahimaga tushdi,

Nopoklarni qo’rquv egallab oldi.

15 Mana, qarang solih yashayotganlarga!

Ular to’g`ri gapni gapiradi,

Tamagirlik foydasidan yuz o’giradi,

Pora olishdan qo’llarini tiyadi.

Qotillarning fitnalariga qo’shilmaydi,

Ko’zlarini yovuzlik jalb qila olmaydi.

16 Ha, shundaylarning maskani yuksaklarda bo’ladi,

Tog`lardagi qoyalar boshpanasi bo’ladi.

Nonu suvi hech qachon etmay qolmaydi.

17 Mana, ko’zlaringiz ulug`vor shohni,

Keng yoyilgan yurtni ko’radi.

18 Shunda o’tmishdagi qo’rquvni eslab, deysiz:

“Qani ekan o’sha bosh lashkarboshi?

Qani o’sha o’ljalarni o’lchagan odam?

Qani endi minoralarni sanaganlar?”

19 Sizlar tillarini tushunmaydigan,

Gaplarini anglamaydigan,

O`sha takabbur xalqni endi ko’rmaysiz!

20 Mana, qarang Quddusga!

Bayramlarimiz shahriga boqing.

O`z ko’zlaringiz bilan Sionni,

O`sha osuda maskanni ko’rasiz.

Bu chodir hech qachon ko’chmaydi,

Uning qoziqlari surilmaydi,

Bironta arqoni uzilmaydi.

21 Ha, u erda qudratli Egamiz bizning Shohimiz bo’ladi,

U erda keng daryolaru irmoqlar bo’ladi.

Eshkakli urush kemalari kechib o’ta olmaydi,

Elkanli jang kemalari ham u erda suza olmaydi.

22 Axir, Egamiz hukmronlik qiladi,

Uning O`zi qonun–qoidani o’rnatadi.

Egamiz bizning Shohimizdir,

Uning O`zi bizga najot beradi.

23 Kemangizning machtasi mustahkam emas,

Uning arqonlari zaiflashgan,

Uning elkani yoyilmaydi.

So’ng mo’l–ko’l o’lja bo’linadi,

Hatto cho’loq ham o’ljaga sherik bo’ladi.

24 Orangizda hech kimsa, “Men xastaman”, demaydi,

Quddusdagilarning gunohlari kechiriladi.

Egamiz elatlarni jazolaydi

1 Ey elatlar, yaqinroq keling, quloq soling!

Ey xalqlar, diqqat qiling!

Eshiting, ey zamin, zamindagi bor jonzot!

Olamu uning mahsuli, eshiting!

2 Ha, Egamiz butun elatlardan g`azabda,

Ularning lashkarlariga qahri keldi.

Egamiz ularni tamomila qirib tashlaydi.

Ularni bo’g`izlashga hukm etgan.

3 Murdalari ko’milmay qolib ketadi,

Jasadlaridan qo’lansa hid anqiydi,

Ularning qoni qirlarda daryo bo’lib oqadi.

4 Samodagi hamma yulduzlar chirib ketadi,

Osmon o’rama qog`ozday eshilib ketadi.

Tokdan qurib tushgan barglar singari,

Daraxtidan to’kilgan anjir singari,

Samoviy jismlar to’kilib ketadi.

5 Egam aytar: “Ha, samolarda Mening qilichim paydo bo’ldi.

Mana, u Edomga,

Men halokatga hukm qilgan xalqning boshiga tushadi.”

6 Egamizning qilichi qonga bulg`angan.

Qo’zilar, echkilar yog`iga, qoniga,

Qo’chqor buyragining yog`iga to’ygan.

Ha, Bozrax shahrida Egamizga qurbonlik bor,

Edom yurtida katta qirg`in boshlanadi.

7 Yovvoyi buqalar, novvoslar, katta ho’kizlar ham

Ular bilan birga qirilib ketadi.

Ularning eri qon bilan sug`oriladi,

Tuprog`i yog`ni shimib oladi.

8 Ha, bu kun Egamizning qasos kunidir.

Quddus uchun Egamiz qasos oladigan yildir bu.

9 Edom irmoqlari qatronga aylanadi,

Tuprog`i oltingugurtga aylanadi,

Butun yurt esa alanga ichida qoladi.

10 Alanga kechayu kunduz o’chmaydi,

Tutun abadiy ko’tarilaveradi.

Bu yurt avlodlar osha

Vayrona bo’lib qolaveradi.

Hech kim uni to abad bosib o’tmaydi.

11 U er boyqushlaru kirpilarning mulki bo’ladi,

Ukkiyu qarg`alar u erda makon qiladi.

Ha, Egamiz bu yurtni o’lchab,

Vayronayu xarobaga loyiq topdi.

12 Bu yurtda aslzodalar yo’q endi,

U erdan birorta shoh chiqmaydi,

Barcha shahzodalari yo’q bo’lib ketadi.

13 Qal`alarida tikanlar o’sadi,

Saroylarida yantoqlar, qushqo’nmas butalar bitadi.

U er chiyabo’rilarga maskan bo’ladi,

Tuyaqushlarning boshpanasi bo’ladi.

14 Yovvoyi mushuklaru sirtlonlar

Bir–biriga duch keladi,

Yovvoyi echkilar bir–birini chaqirib ma`raydi,

U erda tun sharpalari dam oladi,

O`sha er ularga oromgoh bo’ladi.

15 Ilonlar u erda in qurib, tuxum qo’yadi,

Soya joylarda bolalarini yig`adi.

Quzg`unlar u erda juftlanib to’planadi.

16 Mana, Egamizning kitobidan topib, o’qing:

Hayvonlaru qushlardan birontasi yo’q bo’lmaydi,

Ularning hammasi juft–juft bo’ladi,

Egamizning O`zi shunday amr etgan,

Uning Ruhi hammasini to’pladi.

17 Egamiz qur`a tashlab, har birining ulushini berdi,

Arqon bilan o’lchab, yurtni ularga bo’lib berdi.

Bu yurt to abad ularning mulki bo’ladi,

Avlodlar osha ular bu erda yashaydi.

Najot topishga umid

1 Cho’lu biyobon shod bo’ladi,

Sahro quvonib, atirgulday gullaydi.

2 Hamma yoqda gul–chechaklar ochiladi,

Cho’l shodlanib, quvonchdan hayqiradi.

Lubnonning chiroyi, Karmil tog`ining,

Sharon tekisligining ulug`vorligi Unga beriladi.

Ular Egamizning shuhratini,

Xudoyimizning ulug`vorligini ko’radi.

3 Qo’llari charchaganlarga dalda bergin,

Tizzalari bukilganlarga madad bergin.

4 Qo’rqoq yuraklarga shunday deb aytgin:

“Dadil bo’ling, qo’rqmang!

Mana, Xudoyingiz!

Qasos kelmoqda ilohiy intiqom ila,

Uning O`zi sizlarga najot beradi.”

5 O`sha paytda ko’rlarning ko’zlari ochiladi,

Karlarning quloqlari esa eshitadi.

6 Cho’loq ham ohuday sakraydi,

Soqov shodlikdan hayqiradi.

Mana, axir, sahroda suv sharillab oqmoqda,

Cho’l joylar esa irmoqlarga to’la.

7 Qizib yotgan qum hovuzga aylanadi,

Qaqragan er qaynayotgan buloq bo’ladi.

Oldin chiyabo’rilar yashagan maskanlarda

Endi maysa, qamish, papiruslar o’sadi.

8 O`sha erdan katta yo’l o’tadi,

Muqaddas Yo’l deb atalgan yo’l bo’ladi.

Nopoklar u yo’lga qadam bosmaydi,

Bu yo’l mana shu yo’ldan yuradiganlarga qarashlidir.

Bu yo’ldan yuradiganlar,

Hatto idroksizlar ham adashmaydi.

9 U erda sher bo’lmaydi.

Yirtqich hayvon yurmaydi.

Ular bu erda topilmaydi.

Ha, faqat najot topganlar o’sha erda yuradi.

10 Egamiz qutqarganlar qaytib keladi,

Ular qo’shiq aytib, Quddusga kiradi.

Boshlarida abadiy shodlik toji bo’ladi,

Shod–xurramlik ularni qamrab oladi,

Qayg`u, g`amlar yo’q bo’lib ketadi.

Ossuriya qo’shini Quddusga tahdid soladi

1 Hizqiyo hukmronligining o’n to’rtinchi yilida Ossuriya shohi Sanxariv Yahudo yurtiga hujum qildi. Uning hamma mustahkam shaharlarini bosib oldi.

2 Laxish shahridan Ossuriya shohi o’z mulozimini katta lashkar bilan Quddusga, shoh Hizqiyo huzuriga yubordi. U Yuqori hovuz arig`i yonida to’xtadi. Bu ariq kir yuvuvchining dalasiga boradigan yo’lda edi.

3 Shunda Xilqiyo o’g`li Eliyaqim, Shavna va Osif o’g`li Yo’x Quddusdan chiqib, mulozimning yoniga bordilar. Shoh Hizqiyoning saroyida Eliyaqim bosh vazir bo’lib, Shavna kotib, Yo’x esa mushovir bo’lib xizmat qilar edilar.

4 Mulozim ularga shunday dedi:

“Ulug` Ossuriya shohining shu gaplarini Hizqiyoga etkazing: «Nimangga ishonyapsan o’zi?

5 Harbiy mahoratingdan va kuch–qudratingdan gapiryapsan, lekin bular quruq gaplar–ku! Kimingga ishonib menga itoat etmayapsan?

6 Ha, sen Misrga ishonyapsan. Lekin Misr yoriq qamishdan qilingan hassaga o’xshaydi–ku! Unga suyansang, qo’lingga sanchiladi. Misr fir`avniga ishonganlarning hammasi shu ahvolga tushadi.

7 Balki sizlar: ‘Biz Egamiz Xudoga ishonamiz’, deb aytarsizlar menga. Axir, Hizqiyo o’sha Egangizning sajdagohu qurbongohlarini buzib tashlab, Yahudo xalqiga va Quddusliklarga: ‘Faqatgina Quddusdagi qurbongohning oldida sajda qilinglar’, deb aytgan ekan–ku!»

8 Kelinglar, endi Ossuriya shohi janobi oliylari nomidan sizlar bilan bir garov o’ynaylik. Biz sizlarga ikki mingta ot beramiz, qani, ularni minishga odam topinglar–chi!

9 Qani, ko’raylik–chi, shohimning qullari orasidagi eng kichik bir lashkarboshisini mag`lub qila olasizmi?! Axir, o’zingiz Misrning jang aravalariyu otliqlariga umid bog`lab o’tiribsiz.

10 Qolaversa, bizni Egangizning xohishisiz bu yurtni vayron qilishga kelgan, deb o’ylaysizlarmi? Egangizning O`zi bizga: «O`sha yurtga borib, u erni vayron qilinglar», deb amr bergan–ku!”

11 Eliyaqim, Shavna va Yo’x Ossuriyalik mulozimga:

— Bu qullaringga oramiycha gapiraver, oramiychani tushunamiz. Ibroniycha gapirma. Tag`in devor ustidagilar bizning gapimizni eshitib qolmasin, — dedilar.

12 Mulozim esa shunday javob berdi:

— Shohim bu so’zlarni faqat hukmdoringizga va sizlarga gapirsin, deb meni yuboribdimi?! Devor ustida to’plangan odamlarga ham gapiryapman–da. Ular ham, sizlar kabi tezaklarini eb, siydiklarini ichishga giriftor qilingan.

13 So’ngra u tik turib, baland ovoz bilan ibroniycha gapirdi: “Ulug` Ossuriya shohining gaplarini eshiting!

14 Shoh hazratlari shunday aytmoqda: Hizqiyo sizlarni yo’ldan urmasin. U baribir sizlarni qutqara olmaydi.

15 «Egamiz bizni albatta qutqaradi, bu shahar Ossuriya shohi qo’liga taslim bo’lmaydi», deb Hizqiyo sizlarni Egangizdan umidvor qilmasin.

16 Shohingiz Hizqiyoga quloq solmanglar. Mana, Ossuriya shohi aytmoqda: men bilan sulh tuzib, mening oldimga chiqinglar. Shunda har kimga o’z uzumzoriyu anjir daraxti hosilidan eyishga, o’z sardobasidan suv ichishga ijozat beriladi.

17 So’ngra men sizlarni o’z o’lkangizga o’xshagan bir yurtga olib boraman. U joy bug`doy, sharob, non, uzumzorlarga boy yurtdir.

18 Yana Hizqiyo: «Egamiz bizni qutqaradi», deb sizlarni aldamasin. Qani, qaysi xalqning xudosi o’z yurtini men, Ossuriya shohining qo’lidan qutqaribdi?!

19 Xomat bilan Arpad shaharlarining xudolari qani?! Sefarvayimning xudolari–chi?! Birorta xudo Samariyani mening qo’limdan qutqara olmadi–ku!

20 Jamiki xalqlarning xudolaridan qaysi biri o’z yurtini mening qo’limdan qutqaribdiki, Egangiz Quddusni qutqara olsa?!”

21 Ammo xalq jim turaverdi. Birontasi ham javob bermadi. Chunki shoh Hizqiyo: “Uning gapiga javob qaytarmanglar”, deb farmon bergan edi.

22 Shundan keyin bosh vazir Eliyaqim, kotib Shavna va mushovir Yo’x qayg`udan liboslarini yirtib, Hizqiyoning oldiga keldilar–da, Ossuriya mulozimining gaplarini Hizqiyoga aytib berdilar.

Shoh Hizqiyo Ishayodan maslahat so’raydi

1 Shoh Hizqiyo bularni eshitgach, qayg`udan liboslarini yirtdi. Qanorga o’ranib, Egamizning uyiga bordi.

2 U bosh vazir Eliyaqimni, kotib Shavnani va oqsoqol ruhoniylarni Omiz o’g`li Ishayo payg`ambarning huzuriga yubordi. Hammalari qanorga o’ranib olgan edilar.

3 Ular Ishayoning huzuriga borib, shunday dedilar:

— Hizqiyo aytyaptiki: “Bugun jafo chekyapmiz, jazo olyapmiz, sharmanda bo’lyapmiz. Biz tug`ayotgan, lekin tug`ish uchun madori qolmagan ayolga o’xshaymiz.

4 Barhayot Xudoni tahqirlash uchun Ossuriya shohi o’zining mulozimini yuboribdi. Mulozimning so’zlarini koshkiydi Egangiz Xudo eshitsa–yu, o’sha so’zlari uchun ularni jazolasa. Endi shahardagi tirik qolganlar uchun iltijo qiling.”

5 Shohning aytib yuborgan bu xabarini Ishayo eshitgach,

6 Hizqiyoning a`yonlariga shunday dedi:

— Shohingizga shu gaplarni etkazinglar: “Egamiz shunday aytmoqda: Ossuriya shohining qullari Meni haqoratlab aytgan so’zlaridan qo’rqma.

7 Men Ossuriya shohining yuragiga g`ulg`ula solaman, u bir mish–mishni eshitib, o’z yurtiga qaytib ketadi. Unga o’z yurtida ajal keltiraman.”

Ossuriya shohining Hizqiyoga maktubi

8 Ossuriya shohi Sanxarivning Laxish shahridan qaytib ketganini eshitib, shohning mulozimi ham orqasiga qaytdi. Shohni Libna shahriga qarshi urishayotgan erida topdi.

9-10 Sanxariv: “Habashiston shohi Tirxoqo sen bilan urush qilgani otlandi” degan xabarni eshitdi. U Habashistonga qarshi jang boshlashdan oldin Yahudo shohi Hizqiyoga yana odamlari orqali shu gapni etkazdi:

“Umid qilgan xudoying seni aldamasin: «Quddus Ossuriya shohiga taslim bo’lmaydi», deb seni laqillatmasin.

11 Axir, o’zing eshitgansan–ku! Ossuriya shohlari hamma yurtlarni er bilan yakson qilgan. Endi sen qutulaman, deb o’ylayapsanmi?!

12 Otalarim qancha xalqlarni xonavayron qildi. Ularni xudolari qutqarmadi–ku! Gozan, Xoron, Razaf aholisi, Talassarda yashagan Eden xalqlari qutula oldimi?!

13 Qani, ayt–chi, Xomat shahrining shohi qani endi?! Arpad, Sefarvayim, Xana, Ivvax shaharlarining shohlari qaerda?!”

14 Hizqiyo xabarchilarning qo’lidan maktubni olib o’qigach, Egamizning uyiga kirdi. Maktubni Egamizning oldida ochib, erga yoydi va

15 yolvorib ibodat qildi:

16 “Ey ikki karub orasida taxt qurgan Isroil xalqining Xudosi — Sarvari Olam! Butun er yuzidagi shohliklarning tanho Xudosi Sensan. Osmonni va erni Sen yaratgansan.

17 Ey Egamiz! Quloq solib, eshit. Ey Egamiz, ko’zlaringni ochib, qara. Sanxarivning hamma aytganlarini, u barhayot Xudoni qanday haqoratlaganini bilib qo’y.

18 Ey Egamiz! Biz bilamizki, Ossuriya shohlari hamma xalqlarni va ularning yurtlarini vayron qilganlar.

19 O`sha xalqlarning xudolarini olovda yoqib, yo’q qilganlar. Chunki o’sha narsalar xudolar emas, balki inson qo’li bilan yog`ochdan, toshdan yasalgan narsalar edi.

20 Ey Egamiz Xudo! Endi Sen bizni Sanxarivning qo’lidan qutqargin, toki butun er yuzidagi shohliklar Sening tanho Egamiz ekaningni bilishsin!”

Ishayo shoh Hizqiyoga Xudoning so’zini etkazadi

21 Omiz o’g`li Ishayo Hizqiyoga shunday xabar yubordi:

“Isroil xalqining Xudosi — Egamiz aytmoqda: «Ossuriya shohi Sanxariv haqida qilgan iltijolaringni eshitdim.»

22 Egamiz unga qarshi shu so’zlarni menga ayon qildi:

«Bokira qiz Quddus sendan nafratlanadi,

Ustingdan kuladi.

Go’zal Sion orqangdan masxara qiladi,

Boshini chayqaydi.

23 Kimni haqorat qilding o’zi?

Kimni tahqirlading?

Kimga qo’rs gapirding?

Kiborlarcha boqding, hey?

Isroil xalqining Muqaddas Xudosiga!

24 Xabarchilaring orqali Men, Rabbiyni haqorat qilding.

O`zing haqingda aytdingki:

‘Ko’plab jang aravalarim bilan tog` cho’qqilarini zabt etdim.

Lubnondagi inson qadami etmagan joylarga etib bordim.

Eng baland sadr daraxtlarini,

Eng a`lo sarv daraxtlarini qo’pordim.

Lubnonning eng uzoq tepaliklariga,

Hatto eng qalin o’rmonlariga etib bordim.

25 Men quduqlar qazib,

Suvlaridan ichdim.

Misrning hamma daryolarini

Oyog`im kafti bilan quritdim.’

26 Eshitmaganmisan, ey Sanxariv,

Ancha oldin mo’ljallab qo’ygan edim,

Buni azaldan reja qilgan edim.

Endi amalga oshirdim.

Qal`alarni vayronaga aylantirsin deb,

Men senga kuch berdim.

27 Qo’lu qanoti qirqildi shahar ahlining,

Vahimaga tushib, uyatga qoldilar.

Ular dalada o’sgan o’t, yangi maysalar kabidir.

Tomlarda o’sgan maysalarga o’xshab,

Etilmasdan oldin qurib qoldilar.

28 Seni har tomondan bilaman, ey Sanxariv!

Qachon urushga chiqib,

Uyingga qachon qaytishingni ham bilaman.

Bilaman: Mendan g`azabdasan.

29 Mendan qattiq g`azabdasan.

Manmanliging qulog`imga etib keldi.

Endi Men burningdan halqamni,

Og`zingdan suvlig`imni o’tkazaman.

Kelgan yo’lingdan seni qaytarib olib ketaman.»

30 Ey Hizqiyo, mana bular sen uchun nishona bo’ladi: bu yil o’z–o’zidan erdan o’sib chiqqanlarni tanovul qilasiz. Ikkinchi yili ham o’rnidan o’sib chiqqanini eysiz. Uchinchi yil esa urug` ekib, hosil o’rasiz. Uzumzorlar barpo qilib, mevasin tanovul qilasiz.

31 Yahudo xalqining qutulib qolganlari yana ildiz otib, meva beradi.

32 Xalqning qolgani Quddusdan, qutulganlari Sion tog`idan keladi. Sarvari Olam O`z g`ayrati bilan buni amalga oshiradi.

33 Ossuriya shohi to’g`risida Egamiz shunday aytmoqda: Sanxariv bu shaharga kirolmaydi, o’qlar otolmaydi. Qalqoni bilan shaharga yaqinlashmaydi, shahar devoriga qiyalatib tuproq uydirmaydi.

34 Kelgan yo’lidan qaytib ketadi, shaharga kirmaydi, — deb aytmoqda Egamiz.

35 — O`zimning haqi–hurmatim, qulim Dovudning haqi–hurmati bu shaharni himoya qilib, saqlayman.”

36 Egamizning farishtasi Ossuriyaliklarning qarorgohiga borib, 185.000 kishini o’ldirdi. Ertasiga uyg`onib qarasalar, qarorgoh jasadga to’lib ketibdi!

37 Ossuriya shohi Sanxariv qarorgohni tashlab, orqaga qaytdi. O`z uyi Naynavoga qaytib, o’sha erda yashadi.

38 Sanxariv o’z xudosi Nisroxning uyida sajda qilayotgan edi, o’g`illari Odrammalek bilan Sarizar unga qilich urib o’ldirdi. Ikkovi ham Ararat yurtiga qochib ketdi. Sanxarivning o’rniga o’g`li Isarxaddo’n shoh bo’ldi.

Hizqiyo kasal bo’lib qoladi

1 O`sha kunlari Hizqiyo tuzalmas xastalikka yo’liqib, o’lim to’shagiga yotib qoldi. Omiz o’g`li Ishayo payg`ambar uning huzuriga kelib, shunday dedi: “Egamiz shunday aytmoqda: tayyorgarligingni ko’rib qo’yaver, endi tuzalmaysan, o’lasan.”

2 Hizqiyo yuzini devorga burib, Egamizga yolvordi:

3 “Ey Egam! Chin qalbimdan Senga sodiq bo’lib, yo’llaringdan yurganimni va oldingda to’g`ri ishlar qilganimni esla.” Shunday deb achchiq–achchiq yig`ladi.

4 Shundan keyin Ishayoga Egamizning quyidagi so’zi ayon bo’ldi:

5 “Borib, Hizqiyoga shunday deb ayt: «Bobong Dovudning Xudosi — Egamiz shunday aytmoqda: iltijolaringni eshitdim, ko’z yoshlaringni ko’rdim. Umringni yana o’n besh yilga uzaytiraman.

6 Seni va bu shaharni Ossuriya shohining qo’lidan xalos qilaman. Ha, bu shaharni himoya qilaman.

7 Ey Hizqiyo! Men, Egang, bergan va`damni bajaraman. Mana senga Mendan alomat:

8 ana qara! Botayotgan quyosh Oxozning zinapoyasiga soya tushirib turibdi. O`sha soyani o’n qadam orqaga surdiraman.»”

Shunday qilib, soya o’n qadam orqaga ketdi.

9 Shoh Hizqiyo sog`aygandan keyin quyidagi she`rni yozdi:

10 “Men aytdim:

Nahotki hayotim cho’qqisida

O`liklar diyoriga borsam?!

Umrimning qolgani xazon bo’lsa?!

11 Nahot, Egamni endi ko’rmasam?!

Ha, Uni ko’rmasman bu yorug` dunyoda.

Tirik zotlarni endi ko’rmayman.

Bu dunyodagilar bilan bo’lmayman.

12 Cho’ponning chodiri yig`ilganiday

Mening umrim uzildi,

Mendan tortib olindi.

Umrim to’quvchining matosi kabi bitdi.

Uning dastgohidagi ipday

Mening umrim ham qirqildi.

Ey Rabbiy, tunu kun meni qiynaysan.

13 Tonggacha faryod qildim,

Sherday hamma suyaklarimni sindirasan.

Ey Rabbiy, tunu kun meni qiynaysan.

14 Qaldirg`ochu turnaday nola chekdim,

Musichaday oh–voh qildim.

Yuqoriga qarayverib, ko’zlarim toldi,

Ey Rabbiy, ezildim, yordam ber menga!

15 Endi men nima desam ekan?!

Egam menga nima aytgan bo’lsa,

Uning O`zi o’shani qildi.

Jonim tortgan bu azoblar tufayli

Umrim bo’yi itoat etib yuraman.

16 Ey Rabbiy, Sening tarbiyang yaxshidir,

Chunki u hayotu sog`likka etaklaydi.

Sen menga sog`ligimni qaytarding,

Menga qayta hayot baxsh etding.

17 Mana, hamma qiyinchiligim

Yaxshilikka aylandi.

Qabrdan meni saqlading,

Hamma gunohlarimni kechirding.

18 Axir, o’liklar diyori Senga shukur qilmaydi,

O`lim Senga hamdu sano aytmaydi.

Qabrga boradiganlar

Sening sadoqatingdan umid qilmaydi.

19 Mana, men Senga shukur aytmoqdaman.

Axir, tiriklar, faqatgina tiriklar

Senga shukur aytadilar–ku!

Otalar o’zlarining farzandlariga

Sening sadoqatingni bildiradilar.

20 Egam meni qutqaradi.

Butun umrimiz bo’yi torli asboblar ila

Egamning uyida kuylaymiz.”

21 Ishayo shunday degan edi: “Anjir shirasini olib, yaraning ustiga qo’yinglar. Shunda Hizqiyo sog`ayadi.”

22 Buni eshitgan Hizqiyo: “Egamizning uyiga borishimni qanday bilaman? Buni nima isbotlaydi?” deb so’ragandi.

Bobildan kelgan elchilar

1 O`sha paytlarda Bobil shohi Baladon o’g`li Marduxbaladon shoh Hizqiyoga maktublaru hadyalar jo’natdi. U Hizqiyoning xastalanib, keyin sog`ayganini eshitgandi.

2 Hizqiyo elchilarni ko’rib xursand bo’ldi. Xazinasidagi bor narsa — omborlardagi hamma qimmatbaho ashyolarini, oltinni, kumushni, xushbo’y ziravorlarni va moylarni, butun qurol–yarog` omborini ularga ko’rsatdi. Hizqiyoning saroyidayu o’z shohligida ularga ko’rsatmagan hech narsasi qolmadi.

3 Ishayo payg`ambar shoh Hizqiyoning huzuriga kelib:

— Bu odamlar qaerdan kelibdi? Senga nimalar dedi? — deb so’radi.

— Uzoq bir yurtdan, Bobildan kelibdilar, — deb javob berdi Hizqiyo.

4 — Ular saroyingda nimalarni ko’rdi? — deb so’radi Ishayo.

— Saroyimdagi hamma narsani ko’rdilar, — deya javob berdi Hizqiyo. — Xazinalarimda men ularga ko’rsatmagan hech narsa qolmadi.

5 Shunda Ishayo aytdi:

— Endi Sarvari Olamning so’ziga quloq sol.

6 Egamiz aytmoqdaki: “Bir kun kelib, saroyingdagi hamma narsa, ota–bobolaringning bugungacha to’plab qoldirganlari Bobilga tashib ketiladi. Hech narsa qolmaydi.

7 Sening pushti kamaringdan bino bo’lgan o’g`illaringdan ba`zilari ham olib ketiladi. Ular Bobil shohining saroyida bichilgan qullar bo’lib xizmat qiladi.”

8 Hizqiyo Ishayoga:

— Egamiz sen orqali aytgan so’zlar xosiyatlidir, — dedi–da, ichida: “Umrim oxirigacha tinch, xotirjam yashar ekanman–ku”, deb o’yladi.

Xudoning xalqiga tasalli so’zlari

1 “Yupating, xalqimni yupating,

— demoqda Xudoyingiz. —

2 Quddusning ruhini ko’tarib,

Unga shunday deb ayting:

«Azob kosang to’lib bo’ldi,

Ayblaring uchun jazo olib bo’lding.

Hamma gunohlaring evaziga

Men, Egangdan ikki karra jazo olding.»”

3 Bir ovoz yangramoqda:

“Cho’lda Egamizga yo’l hozirlang,

Sahroda Xudoyimizga to’g`ri yo’l oching.

4 Har bir jarlik yuksaladi,

Har bir tog`u tepalik pasayadi.

O`nqir–cho’nqir joylar tekis bo’ladi,

O`ydim–chuqur er tekislik bo’ladi.

5 O`shanda Egamizning ulug`vorligi zohir bo’ladi,

Butun jonzot birgalikda buni ko’radi.

Ha, Egamiz O`z og`zi bilan shuni aytdi.”

6 Bir ovoz: “E`lon qil!” deb aytdi,

Ikkinchisi: “Nimani e`lon qilaman?” deb so’radi.

Birinchi ovoz shunday dedi:

“Inson zotining hammasi maysaday,

Ularning barcha sodiqligi dala guli kabidir.

7 Ularning ustidan Egamizning nafasi esganda

O`tlar quriydi, gullar so’lib qoladi.

Mana, bu xalq maysaning o’zi.

8 O`tlar quriydi, gullar so’lib qoladi,

Xudoyimizning kalomi esa abadiy turadi.”

9 Ey xushxabar keltirgan Quddus,

Baland toqqa chiq!

Ey xushxabar keltirgan Sion,

Baland ovozda e`lon qil!

Qo’rqmagin, jar solgin!

Yahudo shaharlariga:

“Mana sizning Xudoyingiz”, deb aytgin.

10 Mana, Egamiz Rabbiy qudrat ila keladi,

Qudrati ila hukmronlik qiladi.

Uning O`zi taqdirlaydi,

Mukofotini O`zi bilan olib kelmoqda.

11 Cho’pon kabi, U O`z suruvini boqadi,

Qo’zilarni qo’llarida ko’taradi.

Ularni ko’tarib, bag`riga bosadi,

Qo’zilari bilan birga ona qo’yni

Ehtiyotlab haydab boradi.

Isroilning tengi yo’q Xudosi

12 Kim hovuchi ila suvlarni o’lchagan?!

Kim qarichlab osmonni o’lchagan?!

Zamin tuprog`ini o’lchagan bormi?!

Kim tog`larni tarozida tortib ko’rgan?!

Tepaliklarni tarozi pallasida tortgan?!

13 Kim Egamizning Ruhiga yo’l ko’rsata oladi?!

Kim Unga maslahat bera oladi?!

14 U kimga maslahat solgan?!

Kim Unga nasihat bergan?!

Kim Unga adolat yo’lini o’rgatgan?!

Unga bilim bergan bormi?!

Idrok yo’llarini Unga ko’rsatgan bormi?!

15 Axir, elatlar chelakdagi bir tomchi suvdaydir,

Ular tarozi pallasidagi chang kabidir.

Mana, orollarni ham Egamiz changday ko’taradi.

16 Lubnon yurtidagi hayvonlar qurbonlikka ozlik qiladi,

O`rmonlarining daraxtlari esa etarli o’tin bo’lmaydi.

17 Jamiki elatlar Egamiz oldida hech nima emas,

Egamiz nazarida ular arzimas, bo’shliqdir.

18 Xo’sh, Xudoni kimga o’xshatasiz?!

Unga qanday qiyofani berarkansiz?!

19 Hunarmand yasagan butning qiyofasinimi?!

Axir, usta butni oltin bilan qoplagan.

Unga kumush zanjirlar yasab bergan.

20 Unday qilishga qurbi etmagan esa

Chirimaydigan yog`och topadi.

Mohir ustani yollab,

Yiqilib tushmaydigan but yasattiradi.

21 Bilmaysizmi?! Eshitmaganmisiz?!

Boshidan sizga aytilmaganmi?!

Dunyo poydevoriga qarab ham tushunib etmaysizmi?!

22 Xudo osmon gumbazi uzra o’tiradi,

Zamin ahli chigirtka kabidir.

Xudo osmonni parda kabi yoygan,

Odamzod makon qilsin deya, chodir kabi qurgan.

23 Shahzodalarni U pastga uradi,

Zamin hukmdorlarini yo’qqa chiqaradi.

24 Evoh, ular ekilishi bilanoq qurib qoladi.

Erga o’tqazilishi bilanoq so’lib qoladi.

Ildiz otishi bilanoq qurib qoladi.

Ha, Egamizning nafasi ularni quritadi.

Bo’ron ularni somonday uchirib ketadi.

25 “Meni kimga qiyoslaysiz?

Kim Menga teng kela olar?”

— deb aytadi Muqaddas Xudo.

26 Ko’zlaringizni osmonga tiking, qarang:

Axir, bularni kim yaratgan?

Xudo osmonga yulduzlarni terib qo’ygan–ku!

Uning O`zi har biriga nom bergan–ku!

O`zining buyuk kuchi, ulug` qudrati bilan

Har birini o’z joyiga chiqarmay qo’ymaydi.

27 Ey Yoqub nasli, nima uchun sen:

“Boshimga tushganni Egamiz ko’rmaydi”, deysan?

Ey Isroil xalqi, nima uchun sen:

“Mashaqqatlarimni Xudoyim unutgan”, deb aytasan?

28 Nahotki bilmaysan? Nahotki eshitmagansan?

Egamizning O`zi abadiy Xudo–ku!

Butun olamni U yaratgan–ku!

U charchamaydi, holdan toymaydi,

Uning donoligini bilib bo’lmaydi.

29 U toliqqanga kuch beradi,

Zaifning kuchiga kuch qo’shadi.

30 Hatto yoshlar charchaydi, holdan toyadi,

Yigitlar qoqilib, yiqiladi.

31 Egamizdan umid qilganlar esa

Yangidan kuch oladi,

Burgut singari parvoz qiladi.

Ular yugurib, charchamaydi,

Yurib ham hech toliqmaydi.

Xudoning Isroil xalqiga bergan va`dasi

1 Egam aytar: “Mening oldimda sukut saqlang,

Ey dengiz ortidagi yurtlar!

Xalqlarning kuchi qayta tiklansin.

Ular yaqinroq kelib, gapirsinlar.

Hukm qilishga birga yig`ilaylik.

2 Kim sharqdan g`olib shohni chaqirdi?!

Kim uni O`z xizmatiga chaqirdi?!

Kim unga elatlarni bo’ysundiradi?!

Kim shohlarni oyog`i ostida ezadi?!

G`olib shoh o’z qilichi bilan

Ularni chopib tashlaydi,

Yoyi bilan ularni somonday uchiradi.

3 Ularni ta`qib qiladi,

Oyoq bosmagan yo’ldan yuradi,

O`sha joylardan eson–omon o’tadi.

4 Bu voqealar ortida turgan kim?!

Boshidan avlodlarni dunyoga keltirgan kim?!

Men emasmi?!

Azaldan Men sizning Egangizman,

Oxirgacha ham Egangiz bo’laman.

5 Dengiz ortidagi yurtlar

Buni ko’rib, qo’rqadi.

Er yuzining to’rt burchidan titrab,

Ular yaqinlashib keladi.

6 «Qo’rqmagin», deya hamma

Bir–biriga dalda beradi.

7 Mana, hunarmand odam

Tilla ustasiga dalda beradi.

Misgar: «Ha, yaxshi chiqdi», deb

Temirchiga dalda beradi.

Yiqilib tushmasin deb, butni mixlab qo’yadi.

8 Ammo sen–chi, ey qulim Isroil,

Ey O`zim tanlagan Yoqub nasli,

Do’stim Ibrohimning avlodi!

9 Seni erning to’rt burchidan olib keldim,

Erning olis burchaklaridan chaqirdim.

Aytdimki: «Sen Mening qulimsan,

Seni tanladim, rad etmadim.»

10 Qo’rqma, Men sen bilan birgaman,

Vahimaga tushma, Men sening Xudoyingman.

Senga kuch beraman, O`zim yordamga kelaman,

G`olib o’ng qo’lim bilan seni qo’llayman.

11 Ha, senga qarshi bo’lganlarning hammasi

Sharmandayu sharmisor bo’lib qoladi,

Dushmanlaring yo’q bo’ladi, nobud bo’ladi.

12 Urush qiladiganlarni izlab ham topa olmaysan,

Sen bilan jang qilganlar tamomila tugab bitadi.

13 Men O`zim, Egang Xudo, o’ng qo’lingni kuchaytiraman,

Senga: «Qo’rqma, O`zim yordamga kelaman» degan Menman.”

14 Egamiz shunday aytmoqda:

“Qo’rqma, ey Isroil xalqi, Yoqub nasli!

Sen kichkina bir chuvalchangdaysan.

Ammo O`zim senga yordam beraman.

Men, Isroil xalqining Muqaddas Xudosi,

Sening qutqaruvchingman.

15 Sendan bug`doy yanchadigan xo’ptir yasayman,

Yangi, o’tkir, tishli xo’ptir qilaman,

Sen tog`larni yanchasan, ezasan,

Tepaliklarni somon qilasan.

16 Sen ularni sovurib tashlaysan,

Ularni shamol uchirib ketadi.

Bo’ron ularni to’zg`itadi,

Sen esa Men — Egang tufayli sevinch topasan,

Isroil xalqining Muqaddas Xudosi ila maqtanasan.

17 Qashshoqlaru muhtojlar suv izlar,

Ammo suv yo’q.

Og`izlari chanqoqdan qurib ketgan.

Men, Egangiz, ularga javob beraman,

Men, Isroil xalqining Xudosi, ularni tark etmayman.

18 Yalang`och tepaliklardan daryolar o’tkazaman,

Vodiylar o’rtasida buloqlar ochaman.

Sahrolarni suv to’la hovuzlarga aylantiraman,

Qaqragan erda buloqlar ochaman.

19 Cho’lda sadr, akas, zaytun daraxtlarini,

Hamda mirta butalarini o’stiraman,

Sahroda sarv, archa, qarag`ay daraxtlarini o’stiraman.

20 Mana, hamma ko’rib bilsin,

Bularni Men, Egangiz,

O`z qo’lim bilan qilganimni ular tushunsin.

Men, Isroil xalqining Muqaddas Xudosi,

Bularni yaratganimni ular anglab etsin.”

Butlar foydasizdir

21 Yoqub naslining Shohi — Egamiz, shunday deydi:

“Da`volaringizni ayting,

Isbotingizni keltiring.

22 Qani, butlaringizni olib keling,

Kelajakda nima bo’lishini

Butlaringiz aytib bersin.

O`tmishda bo’lganlarni tushuntirsin–chi!

O`shalar haqida o’ylab ko’raylik.

Oxiri nima bo’lishini bilaylik.

Ha, bo’ladiganlarni bizga aytsin.

23 Ey butlar! Kelajakni bizga bildiring,

Shunda xudo ekanligingizni bilamiz.

Biron yaxshilik yoki yomonlik qilib ko’ring–chi,

Ko’rib, birgalikda vahimaga tushaylik.

24 Axir, sizlar hech nima emassiz,

Ishlaringiz esa undan ham battar.

Sizni tanlaganning o’zi jirkanchdir.

25 Men shimoldan bir etakchi chaqirdim.

Ana, u keladi.

Sharqdan kelib, Mening nomimga shuhrat keltiradi.

Hukmdorlarni u tuproqday oyoq osti qiladi,

Kulolning loyiday qilib tepkilaydi.

26 Kim buni oldindan aytibdiki, biz bilibmiz?!

Kim buni ilgari bildiribdiki, «U haq edi», deb aytsak?!

Butlar bu haqda gapirmadi, xabar bermadi,

Hech kim ularning ovozini eshitmadi.

27 Men, Egangiz, birinchi bo’lib bu xushxabarni Quddusga etkazdim,

Sionga elchi jo’natib, shunday deb aytishni buyurdim:

Xalqing kelyapti! Ular uylariga qaytib kelishyapti!

28 Men butlarga qaradim,

Lekin ular Menga hech narsa aytmadi.

Savolimga ular javob bermadi.

29 Qarang, butlarning hammasi soxta,

Qilgan ishlari hech nima emas,

Hamma butlar shamolday behuda.”

Egamiz tanlagan qul

1 Egam aytar: “Mana Mening qulim,

O`zim uni qo’llab–quvvatlayman.

Men O`zim uni tanlaganman.

Undan juda mamnunman.

Men unga O`z Ruhimni berdim,

U elatlarga adolat keltiradi.

2 U baqirmaydi, qattiq gapirmaydi,

Ko’chalarda ovozini baland ko’tarmaydi.

3 Ezilgan qamishni sindirmaydi,

Tutayotgan pilikni o’chirmaydi,

Sodiq bo’lib, adolat keltiradi.

4 Er yuzida adolat o’rnatmaguncha

U holdan toymaydi,

Uning jasorati so’nmaydi.

Dengiz ortidagi yurtlar

Uning yo’l–yo’riqlarini kutadi.”

5 Xudo, bizning Egamiz shunday aytmoqda:

“Men osmonni yaratib, uni yoyganman,

Erni yaratib, uni to’ldirganman,

Er yuzidagi insonlarga jon ato qilganman,

Jamiki odamzodga hayot berganman.

6 Men, Egang, najot olib kelish uchun seni chaqirdim.

Men sening qo’lingni kuchaytiraman,

O`zim seni himoya qilaman.

Xalqim bilan tuzgan ahdimni

Sen orqali amalga oshiraman,

Jamiki elatlarga sen orqali nur sochaman.

7 Sen ko’rlarning ko’zlarini ochasan,

Mahbuslarni zindondan ozod qilasan,

Zulmatda o’tirganlarni qutqarasan.

8 Men Egangizman!

Mening nomim shudir!

Men shuhratimni birovga bermayman,

O`zimga munosib bo’lgan hamdu sanoni

Butlar bilan baham ko’rmayman.

9 Men sizlarga kelajakdagi voqealarni

Yuz bermasdan oldin aytyapman.

Oldin ayon qilganlarimga qarang,

Ana, o’shalar bajo bo’ldi–ku!”

Hamdu sano madhiyasi

10 Egamizga yangi bir qo’shiq ayting!

Er yuzining har bir chetidan

Egamizni tarannum eting!

Ey kemalarda suzib keladiganlar,

Dengizdagi barcha jonzotlar,

Egamizga qo’shiq ayting!

Ey dengiz ortidagi yurtlaru

Bu yurtlarni to’ldirganlar,

Egamizga qo’shiq ayting!

11 Sahrolar, u erdagi shaharlar xitob qilsin,

Kedar qishloqlarining ahli shod bo’lsin!

Sela ahli shodlikdan kuylasin,

Tog` cho’qqilaridan hayqirsin!

12 Ular Egamizni ulug`lasin,

Dengiz ortidagi yurtlarda ham

Unga hamdu sanolar aytsin!

13 Egamiz bahodir yigitday olg`a bosadi,

U g`ayratli jangchiday keladi, xitob qiladi.

Hayqirib, dushmanlaridan ustunligini ko’rsatadi.

Xudoning madadkor so’zi

14 Egam aytar: “Uzoq vaqt sukut saqladim,

Jim turdim, O`zimni tutdim.

Endi esa tug`ayotgan ayolday

Og`ir nafas olaman, faryod qilaman.

15 Tog`u tepaliklarni vayron qilaman,

Jamiki o’t–o’lanni quritaman,

Irmoqlarni quruq erga aylantiraman,

Hatto botqoqliklarni quritaman.

16 Ko’zi ojizlarni bilmagan yo’llaridan boshlab boraman,

Ularni notanish so’qmoqlardan olib boraman.

Ko’zlaridagi zulmatni nurga aylantiraman,

O`nqir–cho’nqir yo’llarni tekislayman.

Mana shu aytganlarimni qilaman,

Ularni tark etmayman.

17 Butlarga ishonganlar uyatga qoladi.

Ha, butlarni «xudolarimiz» deydiganlar

Sharmandayu sharmisor bo’ladi.

Noshud Isroil xalqi

18 Eshiting, ey karlar,

Qarang, ko’rib qo’ying, ey ko’rlar!

19 Mening qulimday ko’r bo’lgan bormi?!

Men yuborgan xabarchiday kar bo’lgan bormi?!

Men tanlaganlarimday ko’r bo’lgan bormi?!

Men, Egangizning quliday ko’r bo’lgan bormi?!

20 Ey xalqim! Ko’p narsalarni ko’rasiz–u, e`tibor bermaysiz,

Quloqlaringiz ochig`u eshitmaysiz.”

21 O`z adolati haqi,

Egamiz O`z qonunlarini

Ulug` va sharafli qilmoqni istadi.

22 Ammo bu xalq talon–taroj qilingan,

Hammasi zindonda tutqun, qamoqqa tashlangan.

Ular qo’lga tushdi, qutqaradigani yo’q.

Ular o’lja bo’ldi, “Qaytarib ber” deydigani yo’q.

23 Qaysi biringiz bularni eshitasiz,

E`tibor berib, o’tmishga quloq solasiz?!

24 Yoqub naslini o’lja qilib qo’ygan kim?

Isroil xalqini talonchilarga bergan–chi?

Egamiz emasmi?!

Axir, biz Unga qarshi gunoh qildik–ku!

Uning yo’lidan yurishni istamadik,

Uning yo’l–yo’riqlariga quloq solmadik.

25 Shu bois Egamiz qaqshatqich g`azabini,

Shafqatsiz urushni boshingizga keltirdi.

Alanga sizni o’rab olsa ham tushunmadingiz,

Sizlarni kuydirsa ham, anglab etmadingiz.

Isroil xalqining qutqaruvchisi Egamizdir

1 Endi, ey Yoqub nasli, seni yaratgan Egamiz gapirmoqda!

Ey Isroil xalqi, seni barpo qilgan

Egamiz shunday aytmoqda:

“Men seni qutqardim,

Sening ismingni aytib chaqirdim,

Sen Menikisan, qo’rqma!

2 Suvlardan o’tganingda

Men sen bilan birga bo’laman.

Daryolardan o’tganingda

Suvlar seni ko’mmaydi.

Olovdan o’tganingda

Alanga seni yondirmaydi,

Olov tafti seni kuydirmaydi.

3 Ha, Men Egang Xudodirman,

Isroil xalqining Muqaddas Xudosi — qutqaruvchingman.

Sen uchun to’lov qilib Misrni berdim,

Habashiston, Savo yurtlarini sening o’rningga berdim.

4 Ko’z oldimda azizsan, qadrlisan,

Men seni sevaman.

Shu bois sening evazingga odamni,

Joning evaziga xalqlarni beraman.

5 Qo’rqma, Men sen bilan birgaman,

Naslingni sharqdan olib kelaman,

Sizlarni g`arbdan yig`ib kelaman.

6 Shimolga: «Ularni ber», deyman.

Janubga: «Ularni ushlab qolma», deb aytaman.

O`g`illarim uzoqlardan,

Qizlarim erning chetlaridan kelsin.

7 Menga tegishli bo’lganlarni

O`z shuhratim haqi yaratdim,

O`zim ijod qilib, ularni bino qildim.”

8 Egamiz shunday demoqda:

“Xalqimni yig`inglar.

Ko’zi bor, ammo ko’r bo’lgan,

Qulog`i bor, ammo kar bo’lgan xalqimni to’planglar.

9 Jamiki elatlar birga yig`ilsin.

Qani, xalqlar kelib qo’shilsin.

Ularning orasidan kim buni aytib beradi?!

O`tib ketgan narsalarni kim bizga bildiradi?!

Guvohlarini chaqirib, haqligini isbotlasin,

Boshqalar eshitib: «Bu to’g`ri», deb aytsin.”

10 Egamiz shunday aytmoqda:

“Sizlar Mening shohidimsizlar,

Sizlar Mening qulimsizlar.

Meni bilsin, Menga ishonsin, deb

Tanho Xudo Men ekanligimni bilsin, deb

Sizlarni tanladim.

Mendan oldin biron xudo bo’lmagan,

Mendan keyin ham bo’lmaydi.

11 Men Egangizman!

Yolg`iz Men Egangizman,

Mendan boshqa qutqaruvchi yo’q.

12 Men O`zim aytdim, qutqardim, bildirdim,

Orangizda boshqa biron xudo yo’q.”

Egamizning kalomi shudir:

“Men Xudoman, sizlar Mening shohidlarimsiz.

13 Ha, azaldan buyon Men O`shaman,

Hech kim Mening qo’limdan qutula olmaydi.

Men qilganimni kim bekor qila oladi?!”

Egamiz Isroilni Bobilliklardan qutqaradi

14 Isroil xalqining Muqaddas Xudosi, qutqaruvchingiz —

Egamiz shunday demoqda:

“Sizlarni deb Bobil ustiga lashkar yuboraman,

O`zlari faxrlangan kemalarda

Bobilliklar qochishga majbur bo’ladilar.

15 Men Muqaddas Xudoyingiz — Egangizman,

Isroil xalqining Yaratuvchisi — Shohingiz Menman.”

16 Egamiz shunday demoqda:

“Men dengizni bo’lib, yo’l ochdim,

Bahaybat suvlar ichra so’qmoq qildim.

17 Jang aravalariyu otlarni,

Lashkaru jangchilarni olib chiqdim.

Ana ular yotibdilar, turmaydilar.

Pilikday miltirab, o’chib qolganlar.

18 O`tmishdagilarni yodga olmang,

Qadimgilarni o’ylayvermang.

19 Mana, Men yangi bir ish qilyapman.

Shu paytning o’zidayoq sodir bo’lyapti! Ko’rmayapsizmi?!

Men sahroda yo’llar ochaman,

Ha, cho’lda daryolar yarataman.

20 Hatto yovvoyi hayvonlar Meni ulug`laydi,

Chiyabo’ri, tuyaqushlar ham Meni sharaflaydi.

Zotan, tanlagan xalqimga suv beray deya,

Sahroga suvlar yubordim,

Cho’lda daryolar yaratdim.

21 Bu xalqni O`zim uchun yaratganman.

Ular Menga hamdu sano aytsinlar.

Isroil xalqining gunohlari

22 Sen esa, ey Yoqub nasli, Menga sajda qilmading!

Ey Isroil xalqi, sen Mendan bezor bo’lding!

23 Sen Menga qo’ylaringni atamading,

Ularni kuydiriladigan qurbonlik qilmading.

Meni ulug`lash uchun qurbonliklar keltirmading.

Men nazr–qurbonliklarni sendan

Me`yoridan ko’p talab qilmadim–ku!

Xushbo’y tutatqilarni sendan

Ortig`i bilan so’ramadim–ku!

24 Sen Menga xushbo’y qamish sotib olmading.

Qurbonliklar yog`ini keltirmading,

Meni rozi qilmading.

Evoh, gunohlaring bilan Menga yuk bo’lding,

Ayblaring bilan Meni charchatding.

25 O`zimning haqi–hurmatim

Ayblaringni kechiradigan Menman.

Gunohlaringni yodga olmayman.

26 Qani, birga da`volashaylik.

Gapir! Aybsizligingni isbotla–chi!

Yodimga sol–chi!

27 Axir, eng katta bobong gunoh qilgandi.

Payg`ambaru ruhoniylaring Menga qarshi chiqqandi.

28 Shu bois muqaddas maskanning

Boshliqlarini harom qilaman.

Ha, Yoqub naslini halokatga,

Isroil naslini haqoratga hukm etaman.”

Xudo Isroil xalqini marhamatlaydi

1 Egam aytar: “Endi eshit, ey qulim Isroil!

Ey Yoqub nasli! Men seni tanlaganman.

2 Men, Egang, seni yaratganman, onang qornida senga shakl berganman.

Sening madadkoring, Men, shunday aytmoqdaman:

«Qo’rqma, ey aziz Isroil!

Ey Yoqub nasli, Men seni tanlaganman.

3 Chanqoq erga Men suv beraman,

Qaqragan tuproqda irmoqlar oqizaman.

Naslingga Ruhimni beraman,

Zurriyoting ustiga O`z barakamni yog`diraman.

4 Ular oqar suv bo’yidagi tol daraxti kabi,

Maysalar orasidan o’sib chiqadi.

5 Biri: ‘Men Egamnikiman’, deb aytadi,

Boshqasi Isroil xalqiga qo’shilay deb keladi.

Yana biri qo’liga ‘Egamniki’ deb yozadi–da,

Isroil xalqining biriman, deb aytadi.»”

Butparastlar ahmoqdir

6 Isroil xalqining Shohi, ularning qutqaruvchisi,

Sarvari Olam — Egamiz shunday aytmoqda:

“Birinchiyu oxirgi Men O`zimman,

Mendan boshqa Xudo yo’q!

7 Kim Menga o’xshaydi? Qani, gapirsin–chi!

Qadimiy xalqni yaratganimdan beri

Nima bo’lganlarini boshdan aytib bersin!

Kelajakda nima bo’lishini bildirsin.

8 Vahimaga tushmang, qo’rqmang!

Men sizlarga nima bo’lishini

Oldindan e`lon qildim–ku!

Sizlar Mening guvohlarimsiz!

Mendan boshqa Xudo bormi?!

Yo’q, boshqa Qoya yo’q.

Men boshqa hech birini bilmayman!

9 But yasaydiganlarning hammasi hech narsadaydir. Xush ko’rgan butlari hech foyda keltirmaydi. O`sha butlarning guvohlari ko’r, johildir. Shuning uchun ular sharmanda bo’lib qoladi!

10 Axir, kim foydasiz xudolarning tasvirlarini yasaydi?!

11 Hali o’sha butparast do’stlarning hammasi sharmanda bo’ladi. But tayyorlovchilarga qarang. Ular ham oddiy odamlar–ku! Qani, hammasi to’plansin! Ular qo’rquvga tushib, birgalikda sharmandayu sharmisor bo’ladi.

12 But yasaydigan temirchi asbobini oladi. Buyumni ko’mir cho’g`i ustida qizdiradi. Bolg`asi bilan uni yasaydi. Qo’lining kuchi bilan ishlaydi. Qorni ochib, holdan toyadi. Tashnalikdan sillasi quriydi.

13 Duradgor ip bilan yog`ochni o’lchaydi. Xohlagan shaklini chizib olib, randa bilan ishlov beradi. Uni inson shaklida yasaydi. Unga inson chiroyini beradi–da, sajdagohga o’rnatadi.

14 O`rmonda sarv, eman daraxtlarini tanlaydi. U o’zi uchun sadr daraxtlaridan kesib oladi. Yoki qarag`ay daraxtini o’tqazadi. Yomg`ir esa o’sha daraxtni o’stiradi.

15 Keyin bular odamga o’tin bo’ladi. Odam yog`ochning ba`zilarini olib isinadi. Ba`zilarini esa yoqib, non yopadi. Yana o’ziga xudo ham yasab, unga sajda qiladi. But yasab, unga muk tushib, ta`zim qiladi!

16 U o’tinlarning yarmini yoqadi. Olovda go’sht pishirib, qornini to’ydiradi. Isinib bo’lgach: «Oh, oh, isinib oldim, olovning taftidan jonim orom olyapti», deydi.

17 Yog`ochning qolganidan esa xudosini, o’zining butini yasaydi. «Meni o’zing qutqar, axir, sen mening xudoyimsan!» deb butga ibodat qiladi, muk tushib sajda etadi.

18 Ular hech narsani bilmaydilar, tushunmaydilar. Ko’zlariyu yuraklarida to’siq bor, ular ko’rmaydi, tushunmaydi.

19 Birortasi ham o’ylab ko’rmaydi. «O`tinning bir qismini yoqdim. Olovida non yopdim, go’sht pishirib edim. Endi qolganidan jirkanch narsa yasaymanmi?! Yog`och g`o’lasiga ta`zim qilamanmi?!» deb aytishga aql–idrok yo’q.

20 Eh, kul eydiganlar! Aldangan qalbi uni adashtiradi. U o’z jonini qutqara olmaydi. «Qo’limdagi shu narsa soxta–ku!» deb o’ziga aytmaydi.

21 Ey Yoqub nasli! Ey Isroil xalqi!

Bularni yodda tut!

Sizlar Mening qulimsiz.

Men sizlarni yaratdim,

Ha, sizlar Mening qulimsiz!

Ey Isroil, Men sizlarni unutmayman!

22 Gunohlaringizni bulutday haydadim,

Ayblaringizni tumanday tarqatdim,

Sizlarni qutqarganman,

Menga qayting.”

Quddus qayta tiklanadi

23 Ey samolar, shodlikdan hayqiring!

Mana, Egamiz ajoyib bir ish qildi!

Hayqiring, ey zaminning tubsiz joylari!

Shodlikdan hayqiring, ey tog`lar,

Ey o’rmon, o’rmondagi har bir daraxt!

Ha, Egamiz Yoqub naslini qutqarib, O`ziga oldi.

U Isroil xalqi orasida ulug`lanmoqda.

24 Qutqaruvchingiz, onangiz qornida sizga shakl bergan

Egamiz shunday aytmoqda:

“Hammasini yaratgan Men Egangizman,

Yolg`iz O`zim samolarni yoyganman!

Bir O`zim zaminni yaratganman!

25 Folbinlarning alomatlarini behudaga chiqaraman,

Bashoratgo’ylarni laqillataman,

Donishmandlarga zarba berib,

Bilgan narsalarini nodonlikka chiqaraman.

26 O`z qulimning bashoratini ijro etaman,

Elchilarimning aytganlarini qilaman.

Men Quddus haqida:

«Bu erda yana inson yashaydi», deb aytmoqdaman.

Yahudo shaharlari haqida:

«Ular qaytadan quriladi,

Vayronalarini tiklayman», deb aytmoqdaman.

27 Chuqur suvlarga shunday deyman:

«Qurib bit! Daryolaringni quritaman.»

28 Shoh Kurush haqida shunday deyman:

«U Mening cho’ponim.

Mening barcha xohishimni u bajaradi.»

Kurush shunday deydi:

«Quddus qayta qurilsin,

Ma`bad yana tiklansin.»”

Shoh Kurush — Egamizning tanlagani

1 Egam aytar: “Men shoh Kurushni o’ng qo’lidan tutib turibman.

Xalqlarni unga itoat ettiray deya,

Shohlarni qurolsizlantiraman.

Uning oldida eshiklar ochiq turadi,

Darvozalar yopilmaydi.”

Egamiz O`zining tanlagani — Kurushga shunday aytmoqda:

2 “Men O`zim Sening oldingda boraman,

Tog`larni tekislikka aylantiraman,

Bronza eshiklarni parchalayman,

Temir tambalarni sindiraman.

3 Men Egang ekanligimni bilib olgin,

Sening ismingni aytib chaqirayotgan Men

Isroil xalqining Xudosi ekanligimni anglagin deb,

Yashirib qo’yilgan boyliklarni,

Zulmatdagi xazinani senga beraman.

4 Qulim Yoqub haqi,

O`zim tanlagan Isroil haqi,

Sening ismingni aytib chaqirdim.

Senga nom ato qildim,

Ammo sen Meni bilmaysan.

5 Men Egangman, boshqasi yo’q,

Mendan o’zga xudo yo’q!

Senga madad beraman,

Ammo Meni bilmaysan.

6 Mendan boshqasi yo’qligini

Sharqu g`arbda hamma bilsin, dedim.

Men Egangman, boshqasi yo’q!

7 Men yorug`lik yarataman, zulmat bino qilaman,

Farovonlik yuboraman, kulfat yog`diraman.

Men Egangman!

Bularning hammasini Men qilaman!

8 Ey samolar, yuqoridan solihlik yog`diring,

Ha, solihlik bulutlardan quyilsin.

Erdan najot unib chiqsin,

Solihlik bilan birga yashnasin.

Men Egangizman! Men uni yaratganman.”

9 Holingizga voy!

Ey Yaratuvchi bilan bahslashadiganlar!

Tuproqdan yasalgan ko’zayu xumlar!

Axir, loy kulolga: “Nima qilyapsan?” deydimi?!

“Qo’lingdan ish kelmas ekan!” deb aytadimi?!

10 Tug`ilmagan homila otasiga:

“Nima tug`diryapsiz o’zi?” deb aytadimi?!

Onasiga: “Nimaga meni tug`yapsiz o’zi?” deydimi?!

Sizlarning holingizga voy!

11 Isroil xalqining Muqaddas Xudosi,

Uning Yaratuvchisi — Egamiz shunday aytmoqda:

“Xo’sh, endi O`z farzandlarimning

Taqdiri haqida Meni so’roqqa tutasizmi?!

O`z qo’llarim ijodi to’g`risida

Menga ko’rsatmalar berasizmi?!

12 Zaminni barpo qilgan,

Er yuzida insonni yaratgan Menman.

Men O`z qo’lim bilan osmonni yoydim,

Barcha samoviy jismlarga Men buyruq berdim.

13 Men O`zim Kurushni qo’zg`atib,

Unga g`alaba beraman.

Uning barcha yo’llarini tekislayman.

U Mening shahrimni quradi.

Porayu mukofot olmasdan

Mening asirlarimni qo’yib yuboradi.”

Sarvari Olam shunday dedi.

Egamiz tanho Xudo va najotkordir

14 Egamiz aytmoqda: “Misrning boyliklari,

Habashistonning xazinalari seniki bo’ladi!

Savo yurtining baland bo’yli odamlari senga keladi.

Ular senga ergashadi.

Zanjirband bo’lib, senga ta`zim qiladi.

Yolvorib: «Ha, Xudo sizning orangizda!

Undan boshqa Xudo yo’q!» deydi.”

15 Ey Isroil xalqining Xudosi — qutqaruvchi!

Haqiqatan ham, Sen O`zini yashiradigan Xudosan.

16 But yasaydiganlar birgalikda uyatga qoldi.

Hammasi sharmandayu sharmisor bo’ldi.

17 Isroilni esa Egamiz qutqardi,

To abad najot berdi!

Ey Isroil xalqi, sizlar sharmanda bo’lmaysiz,

To abad uyatga qolmaysiz!

18 Egamiz Samolarni yaratgan,

U Xudodir!

U erni barpo qilgan, mustahkamlagan.

Erni bo’sh qilib emas,

Yashashga loyiq qilib yaratgan.

U shunday deb aytmoqda:

“Men Egangizman, boshqasi yo’q.

19 Men sizlarga yashirin joyda,

Zimziyo yurtda gapirmadim.

Men Yoqub nasliga: «Bo’sh joylardan

Meni qidiring!» deb aytmadim.

Men Egangizman.

Haqiqatni aytaman,

To’g`risini e`lon qilaman.

20 Ey xalqlarning omon qolganlari,

Yig`ilinglar, yaqinlashib, birga kelinglar!

Yog`och butlarini olib yuradiganlar,

Qutqarmaydigan xudoga ibodat qiladiganlar

Hech narsani anglab etmaydilar.

21 Gapiring, isbot keltiring.

O`zaro maslahatlashing.

Bu to’g`rida kim qadimdan xabar berdi?

Azaldan kim aytib bergan edi?

Men Egangiz emasmi?!

Mendan boshqa Xudo yo’q!

Men odil Xudoman, qutqaruvchiman!

Mendan boshqasi yo’q.

22 Menga yuz buring, najot topasiz,

Ey zaminning barcha chetlari!

Ha, Men Xudoman, boshqasi yo’q.

23 O`zim haqim ont ichdim,

Og`zimdan to’g`ri so’z chiqdi, behuda ketmas:

Mening oldimda har bir odam tiz cho’kadi,

Har bir til Menga sadoqat qasamini ichadi.

24 Men haqimda: «Faqatgina Egamizda adolat, qudrat bor», deb aytadilar.

Mendan g`azablanganlarning hammasi

Menga keladilar, ular uyalib qoladilar.

25 Ammo butun Isroil nasli

Men — Egasi tufayli najot topadi.

Ular maqtovga sazovor bo’ladi.”

1 Egam aytar: “Xudo Bel tiz cho’kdi, xudo Navo bukildi.

Ularning butlari molu hayvonga yuk bo’ldi.

Oldin ko’tarib yurganlaringiz

Endi toliqqanga yuk bo’ldi.

2 Ular egildi, birga tiz cho’kdi,

Ular endi yukni qutqara olmaydi,

O`zlari esa asir bo’lib ketadi.

3 Ey Yoqub nasli! Menga quloq soling!

Ey Isroil naslining omon qolganlari!

Ey xalqim! Tug`ilganingdan beri seni onaday ko’tarib yurdim,

Ha, dunyoga kelmasingdan oldin Men tayanching bo’ldim.

4 Keksayguningcha ham Men O`shaman,

Soching oqarganda ham seni ko’tarib yuraman.

Men seni yaratganman, O`zim seni ko’taraman.

O`zim seni ko’tarib, qutqaraman.

5 Meni kimga o’xshatasan?!

Kimga tenglashtirasan?!

Meni kimga taqqoslaysan?!

Nima, Men o’shalar bilan teng bo’lib qoldimmi?!

6 Mana, odamlar hamyondan tilla chiqaradilar.

Kumushni tarozilarda tortadilar.

Usta yollab, xudo yasattiradilar.

Ular o’sha xudosiga ta`zim qiladilar.

Ha, unga sajda qiladilar.

7 O`sha xudosini opichlab olib ketadilar,

Uni joyiga o’rnatib, turg`izib qo’yadilar.

U joyidan qimirlamay turaveradi.

Kimdir unga yolvorganda, javob bermaydi,

Mashaqqatidan xalos qila olmaydi.

8 Buni yodda tuting, mahkam bo’ling!

Ey isyonkorlar, buni esga olib turing!

9 Azaldan bo’lganlarni yodda tuting!

Axir, Men Xudoman, boshqasi yo’q!

Men Xudoman, Menga o’xshagani yo’q!

10 Oxirida nima bo’lishini boshidayoq aytaman.

Sodir bo’lmaganlarni oldindan bildiraman.

«Niyatlarim bajo bo’ladi,

Barcha istaklarimni ijro etaman», deb aytmoqdaman.

11 Sharqdan yirtqich qushni chaqiryapman.

Ha, xohishimni bajaradiganni

Uzoq yurtdan chaqiryapman.

Men O`z aytganimni bajo qilaman!

Ha, o’ylaganimni amalga oshiraman!

12 Menga quloq soling, ey o’jarlar!

G`alaba uzoq, deb o’ylaganlar!

13 Mana, Men g`alaba keltiraman, u uzoqda emas.

Kechiktirmay najot beraman.

Ha, Quddusga najot ato qilaman,

Isroilga O`z ulug`vorligimni beraman.”

Go’zal ayolga o’xshagan Bobil hukm qilinadi

1 Egam aytar: “Pastga tush, tuproqqa o’tir,

Ey bokira qiz Bobil!

Erga o’tir, endi taxting yo’q,

Ey qiz Bobil!

Mana endi sen to’g`ringda:

«Naqadar nozik, mayindir», deb aytmaslar.

2 Qani, tegirmon toshini ol, don yanchgin.

Yopinchig`ingni ech, etagingni yig`ishtir,

Boldiringni och, daryolardan kechib o’t.

3 Yalang`och joylaring ochiladi,

Sharmandaliging ko’rinib qoladi.

Men qasos olaman,

Hech kimga shafqat qilmayman.”

4 Qutqaruvchimiz Isroil xalqining Muqaddas Xudosidir.

Uning nomi Sarvari Olamdir.

5 Egam aytar: “Jim o’tir, qiz Bobil! Zulmatga jo’na!

Endi seni «Yurtlarning malikasi» deb aytmaydilar.

6 Men xalqimdan g`azablandim,

O`z mulkimni harom qildim.

Ularni sening qo’lingga berdim.

Sen esa ularga shafqat qilmading,

Hatto keksalarning elkasiga ham

G`oyat og`ir bo’yinturuq solding.

7 Shunda: «Men to abad olamning malikasi bo’laman», deb aytding.

Ammo bularning nima bilan tugashini

O`ylab ko’rmading, aqlingga keltirmading.

8 Endi bunga quloq sol! Ey hashamatni sevuvchi!

Bexatar o’tirib, o’zingcha aytasan:

«Mendan boshqa malika yo’q,

Tul qolmasman, farzand dog`ini ko’rmasman.»

9 Ko’p sehr–jodularingga qaramay,

Kuchli afsunlaringga qaramay,

Mana shu ikkalasi ham

Bir kunda boshingga tushadi:

Sen hamma bolalaringdan ayrilasan,

Tul bo’lib qolasan.

10 O`z yovuzligingga ishonding,

«Meni hech kim ko’rmaydi», deding.

Donoliging, biliming seni yo’ldan adashtirdi,

O`zingga: «Mana, men!

Mendan boshqasi yo’q», deding.

11 Mana, boshingga kulfat tushadi,

Uni sehr–jodu bilan daf qilolmaysan.

Boshingga baxtsizlik yog`iladi,

Sen uni qaytara olmaysan.

Halokat senga birdaniga keladi,

Bu tushingga ham kirmagan.

12 Qani, sehr–joduingni ishga sol,

Ko’proq afsungarlik qil,

Axir, sen yoshligingdan

Bunday ishlarga odatlangansan.

Balki biron narsaga erisharsan,

Balki birontasini qo’rqitarsan.

13 Olgan maslahatlaring ko’pligidan

Sen charchab qolding.

Qani, endi o’sha munajjimlaring, ta`birchilaring?

Har yangi oy chiqqanda taqdiringdan bashorat qiladiganlar qani?

Ular kelsin–chi!

Endi o’shalar seni qutqarsin.

14 Ana, hammalari somonga o’xshab qoldi–ku!

Olov ularni yamlamay yutadi!

Jonlarini olovdan qutqarolmaydi.

Isinish uchun ko’mirlari bo’lmaydi.

Taftidan bahra olish uchun gulxani bo’lmaydi.

15 Yoshligingdan sen bilan oldi–berdi qilgan har bir odam,

Sen bilan birga ishlaganlarning hammasi shunday bo’lib qoladi.

Ular o’z yo’liga qarab ketadi!

Seni qutqaradigan biror kimsa bo’lmaydi.”

Xudoning isyonkor xalqi

1 Eshiting buni! Ey Yoqub nasli!

Ey Isroil nomi bilan ataladiganlar,

Yahudo urug`idan chiqqanlar!

Sizlar Egamizning nomi bilan qasam ichasizlar,

Isroil xalqining Xudosini tilga olasizlar,

Ammo haqiqat va solihlik bilan emas.

2 Ha, sizlar o’zingizni muqaddas shahar nomi ila atadingiz,

Isroil xalqining Xudosiga tayandingiz,

Axir, Uning nomi Sarvari Olamdir.

3 Egamiz sizlarga shunday dedi:

“Bo’lib o’tganlarni oldindan Men aytdim,

Og`zimdan chiqishi bilan bularni bildirdim,

Birdaniga harakat qildim va ular sodir bo’ldi.

4 Axir, qaysarligingni Men bilaman–ku!

Bo’yning temirday, peshanang bronzaday qattiq!

5 «Bularni mening sanamim qildi,

Quyma, o’yma butlarim amr qildi», deb

Aytmagin, deya Men oldindan aytdim,

Bajo bo’lmasdan oldin, bo’lib o’tganlarni bildirdim.

6 Bularning hammasini eshitding,

Nahotki endi e`tirof etmasang?!

Hozirdan boshlab yangilarini,

O`zing bilmagan yashirin narsalarni

Senga eshittirdim.

7 Bular hozir yaratildi, qadimda emas,

Bu to’g`rida sen ilgari eshitmagansan.

Yo’q! Sen: «Men bularni bilaman–ku!»

— deb ayta olmaysan.

8 Ha, eshitmagansan, bilmaysan ham,

Hatto azaldan ham quloqlaring ochilmagandi.

Men bilaman–ku xiyonatkor ekanligingni,

Tug`ilganingdanoq sen isyonkor deb atalgansan.

9 O`zimning ismim haqi g`azabimni bosyapman,

Sharafim haqi O`zimni tutyapman,

Bo’lmasa, seni yo’q qilgan bo’lardim.

10 Mana, Men seni pokladim,

Ammo kumushday qilib emas.

Seni kulfat o’chog`ida sinadim.

11 O`z haqim, ha, O`z haqim uchun shunday qilaman!

Axir, nimaga Men badnom bo’lishim kerak?!

Shuhratimni birovga berib qo’ymayman.

Isroil Bobil zulmidan xalos bo’ladi

12 Menga quloq tut, ey Yoqub nasli!

O`zim chaqirgan Isroil xalqi, eshit!

Men O`shaman!

Boshi ham, oxiri ham Men O`zimman.

13 Ha, Mening qo’lim zaminning poydevorini qo’ygan,

Samolarni yoygan Mening qo’limdir.

Men ularni chaqirganimda

Ular birgalikda turadi.

14 Hammangiz to’planib, eshiting!

Butlarning qaysisi bularni bildirdi?!

Kurushni Men, Egangiz, yaxshi ko’raman.

U Bobilda Mening niyatimni bajo keltiradi.

Mening qo’lim Bobilliklarga qarshi bo’ladi.

15 Men aytdim! Ha, Men O`zim aytdim!

Uni Men chaqirganman!

Uni Men olib keldim,

U g`alabaga erishadi.

16 Menga yaqinlashing! Bunga quloq soling!

Azaldan hech narsani yashirmay aytdim,

Boshidanoq Men o’sha erdaman.”

Mana endi Egamiz Rabbiy meni

Hamda O`z Ruhini yubormoqda.

17 Qutqaruvchingiz, Isroil xalqining Muqaddas Xudosi —

Egamiz shunday aytmoqda:

“Men Egangiz Xudoman!

Yaxshi bo’ling deb, sizlarga yo’l–yo’riq ko’rsataman,

Yuradigan yo’llaringizdan etaklayman.

18 Qaniydi amrlarimga quloq solganingizda!

O`shanda farovonligingiz daryoday bo’lardi,

Zafaringiz dengiz to’lqinlariday bo’lardi.

19 Urug`ingiz qum kabi bo’lardi,

Naslingiz qum zarralariday son–sanoqsiz bo’lardi.

Ularning nomi o’chib ketmagan bo’lardi,

Mening oldimdan yo’qotilmagan bo’lardi.”

20 Endi Bobildan chiqib keting,

Bobilliklardan qoching.

Shodlik hayqiriqlari ila e`lon qiling!

Dunyoning to’rt chetiga bu xabarni etkazing!

“Egamiz O`z qullari, Yoqub naslini qutqardi”, deb ayting!

21 Egamiz ularni sahrodan olib borganda,

Ular tashnalikdan qiynalmadilar.

Xudo ular uchun qoyadan suv chiqardi.

U qoyani yordi, suvlar pishqirib chiqdi.

22 “Yovuzlarga omonlik yo’q”, deydi Egamiz.

Isroil boshqa xalqlarga chiroq bo’ladi

1 Quloq soling, ey dengiz ortidagi yurtlar!

E`tibor bering, ey uzoqdagi xalqlar!

Tug`ilmasimdan oldin Egam meni chaqirdi,

Ona qornida bo’lganimdayoq

U ismimni aytib chaqirdi.

2 U tilimni o’tkir qilichday qildi,

Qo’lining soyasida U meni yashirdi.

U meni uchli o’qday qildi,

O`qdoniga meni yashirdi.

3 U menga shunday dedi:

“Sen Mening qulimsan,

Ey Isroil, Men sen tufayli shuhrat topaman.”

4 Men shunday dedim:

“Men bekorga mehnat qildim,

Kuchimni behuda, befoyda sarf etdim.”

Ammo Egam meni hukm qiladi–ku,

Mukofotlash Xudoyimning qo’lidadir.

5 Endi Egam gapirdi.

Yoqub naslini Unga qaytarsin deb,

Isroilni Uning oldiga to’plasin deb,

Onam qornidayoq meni O`z quli qilib yaratdi.

Egamning ko’zi oldida men shuhrat topaman,

Xudoyim mening kuch–qudratim bo’ldi.

6 U shunday dedi:

“Ha, sen Yoqub qabilalarini qayta tiklaysan,

Isroilning omon qolganlarini

O`z yurtiga qaytarib olib kelasan.

Biroq seni faqat shuning uchungina qulim qilmadim.

Men seni boshqa xalqlarga nur qilaman,

Toki Men beradigan najot erning chetigacha etib borsin.”

7 Isroil xalqining qutqaruvchisi,

Ularning Muqaddas Xudosi —

Egamiz shunday aytmoqda:

“Ey xoru zor bo’lgan bechora qulim,

Sen xalqlarning nafratiga uchragansan,

Hukmdorlarning quliga aylangansan.

Biroq senga aytamanki,

Seni ko’rib, shohlar o’rnidan turadi,

Hukmdorlar tiz cho’kib ta`zim qiladi.

Isroil xalqining Muqaddas Xudosi —

Sodiq Egangiz haqi–hurmati shunday qiladi.

Axir, U seni tanlagan–ku!”

Isroil qayta tiklanadi

8 Egamiz shunday aytmoqda:

“Muruvvat payti kelganda,

Men senga javob berdim,

Najot kuni kelganda,

Men senga yordam berdim.

O`zim seni himoya qilaman,

Xalqim bilan tuzgan ahdimni

Sen orqali amalga oshiraman.

Toki yurt qayta tiklansin,

Tashlandiq mulklar taqsimlansin.

9 Mahbuslarga: «Chiqinglar!» demoqdaman.

Zulmatdagilarga: «Ko’rininglar!» deb aytmoqdaman.

Yo’l bo’yida ular o’tloqlar topadi,

Tap–taqir qirlar ularning yaylovi bo’ladi.

10 Ular na ochlikni, na tashnalikni biladi,

Na garmsel, na jazirama quyoshdan azob chekadi.

Mehr–shafqat ko’rsatib, ularni etaklayman,

Ularni buloqlarga boshlab boraman.

11 Hamma tepaliklarimni tekis yo’l qilaman,

Jarliklarni to’ldirib, yo’llar barpo etaman.

12 Mana, ular uzoqlardan keladi.

Qarang, ular shimoldan, g`arbdan,

Sinim yurtidan ham keladi.”

13 Shodlikdan kuylang, ey samolar,

Xursand bo’l, ey zamin!

Qo’shiqqa jo’r bo’ling, ey tog`lar!

Egamiz xalqiga tasalli berdi,

Ezilgan xalqiga rahm qildi!

14 Ammo Quddus shunday dedi:

“Egam meni tark etdi,

Rabbim meni unutib qo’ydi.”

15 Egam aytar: “Axir, ayol kishi emizikli bolasini unutadimi?!

O`zi tuqqan bolasiga rahm qilmaydimi?!

Agar xotinlar bolasini unutsalar ham,

Men seni aslo unutmayman!

16 Qara, sening nomingni kaftimga yozib qo’ydim,

Ey Quddus, doimo ko’z o’ngimdasan!

17 Hademay, farzandlaring qaytib keladi,

Seni vayron qilib, yo’qotmoqchi bo’lganlar

Sendan chiqib ketadi.

18 Boshingni ko’tarib, atrofga qara,

Hamma farzandlaring to’planib, oldingga kelishdi.”

Egamiz shunday demoqda:

“Men barhayot Xudo bo’lganim haqi aytamanki,

Hammasi zebu ziynatday seni bezatib turadi,

Kelinchakday ularni taqinchoq qilib taqasan.

19 Ha, ering kimsasiz, huvillab qolgandi,

Yurting vayronaga aylangandi.

Endi esa odam ko’pligidan tor bo’lib qoladi,

Buzg`unchilar sendan uzoqda yuradi.

20 Asirlikda tug`ilgan farzandlaring

Hali senga shunday deydi:

«Bu joy bizga torlik qilyapti,

Joy bering, biz ham yashaylik.»

21 Shunda o’zingga o’zing deysan:

«Ularni menga kim tug`ib berdi?

Farzandsiz edim, tug`mas bo’lib qolgandim.

Surgunda edim, xor bo’lgandim.

Ularni kim menga katta qilib berdi?

Yolg`iz o’zim qolgandim–ku,

Endi ular qaerdan kelib qoldi?»”

22 Egamiz Rabbiy shunday aytmoqda:

“Mana, Men xalqlarga qo’l ko’tarib, ishora beraman,

Elatlarga bayrog`imni ko’taraman.

Bolalaringni ular qo’llarida ko’tarib keladi,

Qizlaringni ular opichlab keladi.

23 Shohlar senga xizmat qilib, boqadi,

Malikalar senga enagalik qiladi.

Boshlari erga tekkuday bo’lib,

Ular senga ta`zim qiladi,

Oyoqlaring changini yalab–yulqaydi.

O`shanda Men Egang ekanligimni bilasan.

Menga umid bog`lagan sharmanda bo’lmaydi.”

24 Biror kimsa kuchli jangchidan

O`ljani olib qo’ya oladimi?!

Nahotki zolimning qo’liga asir tushgan qutula olsa?!

25 Egamiz esa shunday aytmoqda:

“Mana, kuchli jangchidan asirlar tortib olinadi,

Zolimga o’lja bo’lganlar qutqariladi!

Senga qarshi chiqqanlarga Men qarshi chiqaman,

Sening bolalaringni Men O`zim qutqaraman!

26 Senga zulm qilganlarga o’z tanasini ediraman,

Ular sharob ichganday bo’lib, o’z qonidan mast bo’ladi.

Shunda jamiki odamzod

Men, Egang, najotkoring va qutqaruvching ekanligimni,

Yoqub naslining qudratli Xudosi ekanligimni bilib oladi.”

Isroil xalqining gunohi

1 Egamiz shunday aytmoqda:

“Men onangizni haydab yuborgan edim,

Uning taloq xati qani?

Xo’sh, sizni qaysi qarz beruvchimga sotibman?

Mana, gunohlaringiz tufayli sotildingiz,

Itoatsizligingiz dastidan onangiz haydaldi.

2 Kelganimda nega biron kimsa yo’q edi?

Chaqirganimda nega hech kim javob bermadi?

Sizni qutqarishga Mening qo’lim qisqami?

Yoki sizni ozod qilishga kuchim etmasmi?

Bir tahdid qilsam dengiz quriydi,

Daryolarni cho’lga aylantiraman.

Suvlar qurib, baliqlari sasiydi,

Suv yo’qligidan baliqlar o’lib ketadi.

3 Samolarga qora kiydiraman,

Qanorni ularning yopinchig`i qilaman.”

Egamizning itoatkor quli

4 Toliqqanlarga so’z bilan madad bersin deb,

Egam Rabbiy menga dono til berdi.

Har tong U meni uyg`otadi,

Donolarday tinglasin deb, qulog`imni ochadi.

5 Egam Rabbiy qulog`imni ochdi,

Men itoatsizlik qilmadim,

Men Undan yuz o’girib ketmadim.

6 Meni urganlarga kiftimni ochdim,

Soqolimni yulganlarga yuzimni tutdim,

Haqorat, tupurishlardan yuzimni yashirmadim.

7 Egam Rabbiy menga madad beradi,

Shu bois men hech sharmanda bo’lmadim.

Azoblarga bardosh berishga qaror qildim,

Bilaman, sharmanda bo’lmayman.

8 Meni oqlaydigan yaqinimdadir,

Men bilan da`volashadigan kim, yuzlashaylik–chi!

Qani raqiblarim? Menga qarshi chiqsin!

9 Mana, Egam Rabbiy menga madad beradi,

Qani, kim meni aybdor deb ayta oladi?!

Qarang, ularning hammasi kiyim kabi eskiradi,

Ularni kuya eb tamom qiladi.

10 Orangizdan kim Egamizdan qo’rqadi?

Kim qulining ovoziga quloq soladi?

Zulmatda yurganlar, nurdan mahrum bo’lganlar

Egamizning nomiga umid bog`lasin,

Ha, o’zining Xudosiga tayansin!

11 Axir, hammangiz alanga yoqyapsiz,

Mash`allar yoqyapsiz.

Alangangiz yorug`ida yuravering,

O`zingiz yoqqan mash`ala yorug`ida yuravering.

Qarang, Xudo sizlarni ne ko’yga soladi:

U boshingizga azob–uqubat keltiradi.

Xudo O`z xalqiga tasalli beradi

1 Egam aytar: “Ey najotga umid bog`laganlar,

Men, Egangizga intilayotganlar,

Menga quloq soling!

Qaerdan kelib chiqqaningizga e`tibor bering:

Qoyangizga qarang, siz undan kesib olingansiz,

Koningizga qarang, siz undan qazib olingansiz.

2 Ha, otangiz Ibrohimga boqing,

Sizni tuqqan Soraga qarang.

Ibrohimni chaqirganimda, u yolg`iz edi,

Men unga baraka berib, ko’paytirdim.

3 Mana, Men, Egangiz, Quddusga tasalli beraman,

Uning barcha vayronalariga tasalli beraman.

Uning sahrosini Adan bog`iga aylantiraman,

Uning cho’lini Mening bog`imday qilaman.

U erda shodlik, sevinch bo’ladi,

Shukronalik va qo’shiq sadolari yangraydi.

4 Ey xalqim! Menga quloq soling!

Quloq tuting Menga, ey elatim!

Mana, ta`limot Mendan chiqib boradi,

Adolatim xalqlarga nur bo’ladi.

5 Men beradigan najot o’z yo’liga chiqdi,

Men g`alaba qozonadigan vaqt yaqinlashdi.

Xalqlar orasida qo’lim ila adolat o’rnataman,

Dengiz ortidagi yurtlar Menga umid bog`laydi,

Bilagimning kuchidan ular umid qiladi.

6 Ko’zlaringizni samolarga qarating,

Pastga, er yuziga nazar soling.

Samolar tutun kabi yo’qoladi,

Zamin kiyim kabi to’zib bitadi.

Zamin ahli chivinday o’lib ketadi,

Men beradigan najot esa to abad bo’ladi,

Mening g`alabam bekor qilinmaydi.

7 Ey ta`limotimni qalbiga jo qilganlar,

Sizlar nima to’g`ri ekanligini bilasizlar.

Menga quloq soling!

Inson haqoratlaridan qo’rqmanglar,

Ularning tahqirlaridan xafa bo’lmanglar.

8 Kuya kiyimni, qurt junni eb bitirganday,

Ular ham yo’q bo’lib ketadi.

Mening g`alabam esa abadiy bo’ladi,

Najotim nasllar bo’yi davom etadi.”

9 Uyg`on, uyg`on, ey Egam!

Kuch–qudratingga burkangin!

Uyg`on qadimgi paytlardagiday,

Azaliy nasllar davridagiday.

Maxluq Rahobni parchalagan Sen emasmiding?!

Ajdarga tig` sanchgan Sen emasmiding?!

10 Sen emasmiding dengizni quritgan,

G`oyat tubsizlikdagi suvlarni quritgan?!

O`zingga tegishli bo’lganlar o’tsin deb,

Dengiz tubini yo’l qilgan Sen emasmiding?!

11 Egamiz qutqarganlar qaytib keladi,

Qo’shiq aytib Quddusga keladi.

Abadiy shodlik ularning boshida toj bo’ladi.

Ular shodlik, sevinchga etishadi,

Qayg`u, nadomat ulardan uzoqqa qochadi.

12 Egam aytar: “Men O`zim sizlarni yupataman!

Kimdan qo’rqasiz? O`ladigan bandadanmi?

Maysaga o’xshab so’liydigan inson zotidanmi?!

13 Samolarni yoygan, zamin poydevorini o’rnatgan,

Sizlarni yaratgan Men, Egangizni unutib qo’ydingiz.

Sizni qirmoqchi bo’lgan zolimning g`azabidan

Har doim titrab–qaqshab turasiz.

Ammo qani endi zolimning g`azabi?!

14 Mazlumlar tez orada ozod bo’ladi,

Ular o’lmaydi, qabrga tushmaydi,

Nonga zor bo’lmaydi.

15 Men Egangiz Xudoman.

Dengizni qo’zg`atadigan,

To’lqinlarni guvillatadigan Menman.

Mening nomim Sarvari Olamdir!

16 Og`zingizga so’zlarimni soldim,

Sizlarni qo’lim soyasida yashirdim.

Samolarni o’rnatganman,

Zamin poydevorini qo’yganman.

Quddusga: «Sen Mening xalqimsan», deganman.”

Quddusning azoblari tugaydi

17 Uyg`on, uyg`on ey Quddus, oyoqqa tur!

Sen Egangning qo’lidagi g`azab kosasidan ichding!

Tagidagi quyqumigacha ichib,

Gandiraklab qolding.

18 O`zing tuqqan shuncha o’g`illar orasidan

Seni etaklaydigan birontasi ham yo’q.

O`zing o’stirgan shuncha o’g`illar orasidan

Qo’lingdan tutadigan birontasi yo’q.

19 Boshingga qo’sh falokat keldi,

Kim senga tasalli beradi?!

Atrofingda talonchiligu halokat, ochligu qilich,

Kim seni yupata oladi?!

20 Har bir ko’cha boshida

O`g`illaring sulayib yotibdi.

Ular to’rga tushgan kiyiklar kabidir.

Egangiz bor qahr–g`azabiyu O`z tanbehi bilan

Ularni shu ahvolga soldi.

21 Shu bois endi bunga quloq soling,

Ey azob chekkanlar!

Sizlar mastsiz, ammo sharobdan emas!

22 O`z xalqini himoya qiladigan Xudoyingiz —

Egangiz Rabbiy shunday aytmoqda:

“Mana, sening qo’lingdan

Gandiraklatadigan kosani oldim.

Endi g`azabim kosasidan boshqa ichmaysan.

23 Uni senga azob berganlarning qo’liga beraman.

Ular senga: «Erga yot, ustingdan

Bosib o’taylik», degan edi.

Elkalaring ularga er kabi bo’ldi.

Sen o’zing yo’lday bo’lding,

Ular ustingdan bosib o’tdi.”

Xudo Quddusni qutqaradi

1 Uyg`on, uyg`on, ey Quddus,

Kuch–qudratga to’lgin.

Ajoyib kiyimlaringni kiygin,

Ey Sion, muqaddas shahar!

Mana endi sunnatsizlar, nopoklar

Darvozalaringdan ichkari kirmaydi!

2 Qani, tur, tuproqni qoqib tashla!

Ey Quddus, o’z taxtingga o’tir!

Bo’yningdagi zanjirni uzib tashla,

Ey asira qiz Sion!

3 Mana Egamiz shunday demoqda: “Sizlar bepul sotilgan edingiz, endi pulsiz qutqarilasiz.”

4 Ha, Egamiz Rabbiy shunday demoqda: “Oldin xalqim Misrga bordi. U erda musofir bo’ldi. Keyin Ossuriyaliklar sababsiz ularga zulm o’tkazdi.

5 Bu nimasi? — demoqda Egamiz. — Xalqim behudaga bosib olindi. Hukmdorlari faryod qilmoqda, — demoqda Egamiz. — Mening nomim doimo, kun bo’yi haqorat qilinmoqda.

6 Shu bois xalqim nomimni bilib oladi. Ha, Men gapirayotganimni o’sha kuni ular bilib oladi. Mana, Men O`shaman.”

7 Tog`lar osha tinchlikni e`lon qilgan

Xabarchining qadamlari naqadar go’zal!

U xushxabar olib kelmoqda,

U najotni e`lon qilmoqda,

U Quddusga: “Xudoying hukmrondir”, demoqda.

8 Quloq soling! Soqchilaringiz ovozini ko’tarmoqda,

Birgalikda ular shodlikdan kuylamoqda!

Axir, Egamizning Quddusga qaytib kelishini

Ular o’z ko’zlari bilan ko’radi.

9 Ey Quddus vayronalari!

Birgalikda sevinch ila hayqiring.

Egamiz O`z xalqiga tasalli berdi,

Quddusni qutqarib, O`ziga oldi!

10 Hamma xalqlarning ko’z o’ngida

Egamiz muqaddas qo’lini ko’rsatdi.

Xudoyimizning najotini

Erning to’rt burchi ko’radi.

11 Keting, u erdan chiqib keting!

Harom bo’lganlarga tegib ketmang!

Ey Egamizning muqaddas ashyolarini ko’taradiganlar,

U erdan chiqinglar, poklaninglar!

12 Mana, siz shoshilmay yo’lga chiqasiz,

Qochishingizga aslo hojat qolmaydi.

Axir, Egamiz oldingizda bormoqda,

Isroil xalqining Xudosi ortingizdan

Sizni qo’riqlamoqda.

Egamizning azoblanayotgan quli

13 Egam aytar: “Mana, Mening qulim yashnaydi,

U ko’tarilib, yuksaladi,

G`oyat balandga ko’tariladi.

14 Ilgari uning qiyofasi shunday badbashara ediki,

Inson zotiga o’xshash joyi qolmagan edi.

Shu bois ko’plar uning oldida dahshatga tushdi,

15 Endi esa u ko’p xalqlarni hayratda qoldiradi,

Uni deb shohlar ham lol bo’lib qoladi.

Axir, ular bilmagan narsalarni ko’radilar,

Eshitmaganlarini anglab etadilar.”

1 Bizning xabarimizga kim ishondi?

Egamizning qudratli kuchi kimga ayon bo’ldi?

2 Egamizning quli Egamiz oldida yangi ko’chatday,

Quruq tuproqdagi ildizday o’sdi.

Bizni o’ziga jalb qiladigan

Go’zallik, ulug`vorlik unda yo’q edi.

Bizni o’ziga rom etadigan

Hech bir jozibasi yo’q edi.

3 Odamlar undan nafratlandilar, uni rad etdilar.

U qayg`u, azob–uqubat nimaligini bilardi.

Hamma undan yuz o’girdi, undan hazar qildi.

Biz uni odam qatorida sanamadik.

4 Ha, dardlarimizni u o’ziga oldi,

Og`riqlarimizni u o’z zimmasiga oldi.

Biz esa o’yladik: “Uni Xudo urgan,

Alamdiyda, jabrlangan u!”

5 U esa bizning gunohlarimizni deb yarador bo’ldi,

Bizning ayblarimiz tufayli ezildi.

Bizga tinchlik keltiradigan jazo unga tushdi,

Uning yaralari bizga shifo berdi.

6 Hammamiz qo’ylarday yo’ldan adashdik,

Hammamiz o’z yo’limizdan ketdik.

Hammamizning ayblarimizni

Egamiz uning zimmasiga yukladi.

7 U jabr ko’rdi, o’zi uqubat chekdi,

Ammo miq etmadi, og`zini ochmadi.

Bo’g`izlanishga olib borilgan qo’ziday,

Jun qirquvchi oldida jim turgan qo’yday

U miq etmadi, og`zini ochmadi.

8 Hukm bilan, kuch bilan olib ketildi.

Uning nasli haqida kim o’ylaydi?

Tiriklar yurtidan u uloqtirildi,

Xalqimizning gunohi tufayli unga zarba tushdi.

9 Garchi u yovuzlik qilmagan bo’lsa ham,

Og`zidan yolg`on so’z chiqmagan bo’lsa ham,

Unga yovuzlar qatori qabr berilgandi,

Ammo o’lganda u boylar yoniga qo’yildi.

10 Egamiz O`z qulini ezishni, azoblashni ma`qul ko’rdi.

Shunday bo’lsa ham, Egamizning quli o’z naslini ko’radi,

Uzoq umr kechiradi,

Chunki u o’zini gunoh uchun nazr qildi.

U orqali Egamizning xohishi bajo bo’ladi.

11 Chekkan azoblarining natijasini ko’rib,

U mamnun bo’ladi.

Mening solih qulim o’z bilimi tufayli

Ko’pchilikni oqlab, ularning aybini o’ziga oladi.

12 Shu bois buyuklar qatorida unga ulush beraman,

U kuchlilar bilan o’ljalarni bo’lishadi.

Axir, u o’zini o’limga tutib berdi,

Gunohkorlar qatorida sanaldi.

Ko’plarning gunohini u o’ziga oldi,

Gunohkorlar uchun vasiylik qildi.

Xudoning O`z xalqiga bo’lgan sevgisi

1 Egam aytar: “Ey bola ko’rmagan bepusht ayol!

Shodlikdan hayqir!

Ey to’lg`oq og`rig`ini bilmagan ayol!

Sevinchdan hayqir!

Axir, tashlab ketilgan ayolning bolalari

Eri bor xotinnikidan ham ko’proq bo’ladi.

2 Chodiring joyini kengaytirgin,

Chodiring pardalarini keng cho’zdirgin!

Hech narsani ayama!

Arqonlaringni uzun tashlagin,

Qoziqlaringni mahkam qoqqin!

3 Axir, mulking o’ngu so’lga kengayib ketadi.

Avloding xalqlarni mulk qilib oladi,

Ular tashlandiq shaharlarni to’ldiradi.

4 Qo’rqma, uyatga qolmaysan,

Uyalma, sharmanda bo’lmaysan!

Axir, sen yoshligingdagi sharmandalikni unutasan,

Bevaligingdagi sharmandalikni boshqa eslamaysan.

5 Zotan, Men, Yaratuvching, sening ering bo’laman.

Mening nomim Sarvari Olamdir!

Men, Isroil xalqining Muqaddas Xudosi, qutqaruvchingman,

Men butun er yuzining Xudosi deb atalaman.

6 Ey Isroil! Sen tashlab ketilgan,

Ruhi azoblangan ayoldaysan.

Rad etilgan, yosh juvondaysan.

Ammo Men, Egang, seni chaqirib olaman,

— demoqda Xudoying. —

7 Qisqa vaqtga Men seni tark etgandim,

Buyuk shafqat ila seni qaytarib olaman.

8 Qattiq g`azabda sendan bir lahzaga yuz o’girgandim,

Endi tuganmas mehr bilan senga rahm qilaman,

— demoqda qutqaruvching — Egamiz. —

9 Ha, Men uchun bu Nuh davri kabidir.

Endi er yuzini Nuh to’foni kabi,

Hech qachon suv bosmaydi, deb ont ichganman.

Xuddi shunday qilib, yana ont ichaman:

«Hech qachon sendan g`azablanmayman,

Senga jahl qilmayman!»

10 Tog`lar o’rnidan qo’zg`alsa ham,

Tepaliklar tebransa ham,

Mening sodiq sevgim sendan ketmaydi,

Mening tinchlik ahdim o’zgarmaydi.”

Seni sevuvchi Egamizning kalomi shudir.

Bo’lajak Quddus

11 Egam aytar: “Ey mazlum shahar!

Bo’ronlarda qolding, ammo hech kim seni yupatmadi!

Mana, Men firuza toshlar ishlatib, seni qayta quraman.

Zangori yoqut toshlardan senga poydevor qo’yaman.

12 Minoralaringni yoqutlardan quraman,

Darvozalaringni gavharlardan qilaman,

Barcha devorlaringni qimmatbaho toshlardan quraman.

13 Hamma bolalaringga Men, Egang, ta`lim beraman,

Farzandlaringning tinchligi buyuk bo’ladi.

14 Men seni dushmanlaringdan xalos qilganimda

Sen bexatar bo’lasan.

Zulm sendan uzoqda bo’ladi,

Halokatdan qo’rqmaysan,

Chunki u senga yaqinlashmaydi.

15 Agar kimdir senga hujum qilsa,

Bilginki, uni Men qilmagan bo’laman.

Senga hujum qilgan har kim mag`lub bo’ladi.

16 Temirchiga qara!

U toshko’mir cho’g`ini puflaydi,

Qotillik uchun qurol yasaydi.

Uni Men yaratganman.

Vayron qilsin deb,

Bosqinchini ham Men yaratdim.

17 Senga qarshi yasalgan

Hech qanday qurol senga bas kela olmaydi.

Sen bilan da`volashgan har bir odamning

Da`volarini sen yo’qqa chiqarasan.

Mening qullarimga ana shular nasib qiladi,

O`zim ularga g`alaba ato qilaman.”

Egamizning kalomi shudir.

Xudoning mehr–shafqati

1 Egam aytar:

“Ey tashna bo’lganlar! Hammangiz suvga kelinglar!

Ey pulsizlar, keling, sotib olib, englar!

Keling, sharobu sut sotib oling pulsiz, tekinga!

2 Nima uchun pulingizni

Qorin to’yg`izmaydigan narsaga sarf qilasiz?

Nima uchun ishlab topganingizni

Qoniqtirmaydigan narsalarga sarf qilasiz?

Eshiting, Menga quloq soling!

Shunda a`lo taomlarni eysiz,

Yog`li taomlar eb, maza qilasiz.

3 Quloq soling, Menga keling,

Tinglang, shunda yashaysiz.

Dovudga va`da bergan sodiq sevgim haqi

Siz bilan abadiy ahd tuzaman.

4 Mana Men Dovudni xalqlarga guvoh qildim,

Uni xalqlarning hukmdori, rahnamosi qildim.

5 O`zingiz tanimagan xalqlarni chaqirasiz,

Sizni tanimagan xalqlar oldingizga keladi.

Meni, Isroil xalqining Muqaddas Xudosi —

Egangiz Xudoni deb

Bu xalqlar keladi,

Zotan, Men sizni ulug`vorlikka burkaganman.”

6 Egangiz yoningizda ekan, Unga intiling,

U yaqiningizda ekan, Uni chaqiring!

7 Badkirdor yo’lidan qaytsin,

Gunohkor niyatidan qaytsin,

Ular Egamizga qaytsin,

Egamiz shafqat ko’rsatadi,

Ular Xudoyimizga qaytsin,

Uning yuragi kechirimga boy.

8 Egamiz shunday demoqda:

“Sizlarning fikringiz Meniki emas,

Mening yo’llarim sizlarniki emas.

9 Osmon erdan qanchalik baland bo’lsa,

Mening yo’llarim ham, o’ylarim ham,

Sizlarning yo’llaringizdan, o’ylaringizdan

Shunchalik balanddir.

10 Osmondan qor, yomg`ir yog`adi.

Ular osmonga qaytmay, erni sug`oradi,

Toki er o’simlik o’stirsin,

Ekkani don, egani non bersin.

11 Mening og`zimdan chiqqan so’z shunday bo’ladi,

Menga bo’m–bo’sh qaytib kelmaydi.

Mening xohish–irodamni o’sha so’z bajaradi,

Qaysi niyatda yuborsam,

O`shani bajo qiladi.

12 Ha, siz xursand bo’lib borasiz,

Sog`–omon qaytib kelasiz.

Oldingizda tog`lar, tepaliklar

Sevinch ila hayqiradi,

Daladagi hamma daraxtlar qarsak chaladi.

13 Tikanzorlar o’rniga sarv daraxtlari o’sadi,

Gazanda o’t o’rniga mirta butalari o’sadi.

Shunday qilib, bular Men, Egangga sharaf bo’ladi.

Tuganmas, abadiy nishona bo’lib qoladi.”

Hamma xalqlar Xudoning xalqiga qo’shiladi

1 Egamiz shunday aytmoqda:

“Adolatni himoya qiling,

To’g`ri ishlarni qiling.

Zotan, yaqinda najot beraman,

Tez orada adolatimni zohir etaman.

2 Shabbat kunini tahqirlamay,

Unga rioya qiladigan inson baxtlidir!

Har qanday yovuzlikdan qo’lini tiyib,

Barqaror bo’lgan inson baxtlidir!”

3 Begona xalqdan bo’la turib,

O`zini Egamizga bag`ishlagan odam:

“Egamiz meni, baribir, O`z xalqidan ajratadi”, deb aytmasin.

Bichilgan erkak ham:

“Men qurigan daraxtman”, deb aytmasin.

4 Zotan, Egamiz o’sha erkaklarga shunday aytmoqda:

“Shabbat kuniga rioya qiling.

Meni mamnun qiladiganlarni tanlang.

Mening ahdimga sodiq bo’ling.

5 Shunda sizlarga uyimda

O`g`ilu qizlarimnikidan ham ko’ra,

Yaxshiroq nom, xotira beraman.

Bu nom yo’qolmaydigan, abadiy bir nom bo’ladi.”

6 Egamizni sevib, xizmat qiladigan,

Shabbat kuniga rioya etadigan,

Egamizning ahdiga sodiq bo’lgan,

Begona xalqdan bo’lib turib,

O`zini Egamizga bag`ishlaganlarga

Egamiz shunday demoqda:

7 “Men sizlarni muqaddas tog`imga olib kelaman.

Ma`badimda sizlarni mamnun qilaman.

Kuydiriladigan qurbonliklaru nazrlaringiz

Qurbongohimda qabul bo’ladi.

Mening uyim barcha xalqlarning ibodat uyi deb ataladi.”

8 Tarqalib ketgan Isroil xalqini yig`adigan

Egamiz Rabbiy aytmoqda:

“Uyimda yig`ilganlar yoniga

Men yana boshqalarni yig`ib kelaman.”

Isroil xalqining yo’lboshchilari hukm qilinadi

9 Ey dashtdagi hamma hayvonlar,

Ey o’rmondagi barcha hayvonlar!

Kelinglar, xalqimni eb bitiringlar!

10 Isroilning soqchilari ko’rdir!

Ularning hammasi idroksiz,

Vovillamaydigan tilsiz itlar kabidir.

Yotib olib, tush ko’radilar,

Ular uyquni yaxshi ko’radilar.

11 Ular to’yganini bilmagan

Ochko’z itlarga o’xshar,

Bu cho’ponlar idroksiz!

O`z foydasini ko’zlab,

Har biri o’z yo’lidan ketdi.

12 Ular shunday deydi:

“Qani, kelinglar, sharob ichaylik,

Ichkilikka rosa to’yaylik.

Erta ham bugun kabi bo’ladi,

Hatto undan ham yaxshiroq bo’ladi.”

Butparast Isroil xalqi hukm qilinadi

1 Egam aytar: “Solih odamlar o’lib ketyapti,

Hech kim bu haqda fikr yuritmaydi.

Taqvodorlar yo’q bo’lyapti.

Yovuzlikdan qutulsin deb,

Solihlar olamdan o’tyapti.

Hech kim bu haqda o’ylab ham ko’rmaydi.

2 Solih insonlar tinchlikka erishadi,

To’g`ri yurganlar o’limda ham orom topadi.

3 Sizlar esa, ey folbinning o’g`illari,

Yaqinroq keling!

Bu yoqqa keling, ey zinokor, fohishalar urug`i!

4 Xo’sh, sizlar kimning ustidan kulyapsiz?

Kimga qarshi og`iz ochyapsiz?

Kimga qarab tilingizni chiqaryapsiz?

Axir, itoatsizlarning bolalarisiz–ku!

Yolg`onchining urug`idan kelib chiqqansizlar–ku!

Shunday emasmi?!

5 Har bir yam–yashil daraxt ostida

Shahvat bilan gunohga berildingiz!

Daryo bo’ylarida, qoyalar kovagida

O`z farzandlaringizni qurbonlik qildingiz!

6 Sizlar sevgan butlar daryoning silliq toshlari orasidadir!

Ha, o’sha butlarga sizlar ko’ngil qo’ygansiz!

Ana o’shalarga sharob nazrlari berdingiz,

Ularga don nazrlarini atadingiz.

Xo’sh, bulardan Men xursand bo’laymi?!

7 Baland, buyuk tog`da yotoq qurasiz,

Qurbonlik keltiray deb, o’sha erga chiqasiz.

8 Eshiklaringiz orqasiga,

Eshiklaringizning kesakisi ortiga

Jirkanch tamg`alaringizni qo’ydingiz.

Ha, Mendan yuz o’girdingiz,

Yalang`och bo’lib yotog`ingizga kirdingiz,

O`ynashlaringiz bilan ahd tuzdingiz,

Ular bilan yotishni juda yoqtirib qoldingiz.

Ularning yalang`och badanidan ko’z uzmadingiz.

9 Zaytun moyi bilan ko’pgina xushbo’y atirlar olib,

O`z shohingizga hadyalar qildingiz.

Uzoqlarga, hatto o’liklar diyoriga

Elchilaringizni yubordingiz.

10 U yoqdan–bu yoqqa yuraverib, toliqdingiz,

Ammo shunda ham umidingizni uzmadingiz.

Qaytadan kuch tikladingiz,

Shu bois hech zaiflashmadingiz.

11 Kim sizlarni vahimaga soldi?

Kim sizlarni shunchalik qo’rqitdi?

Yolg`on gapirdingiz. Meni eslamadingiz!

Men haqimda o’ylab ham ko’rmadingiz!

Uzoq sukut saqlaganim sababli

Mendan qo’rqmay qo’ydingiz!

12 Mana endi o’zingizcha to’g`ri deb bilgan

O`sha ishlaringizni ochib tashlayman.

Ular sizga bitta ham foyda keltirmaydi.

13 Yordam so’rab, faryod qilganingizda

Atrofingizdagi butlar sizlarni qutqarsin!

Ularning hammasini shamol supurib ketadi,

Shabada ularni uchirib ketadi.

Mendan panoh topganlar esa yurtni mulk qilib oladi,

Ular Mening muqaddas tog`imga egalik qiladi.”

14 Egam shunday aytmoqda:

“Tuproq yig`ib, yo’lni tayyorlang,

Xalqim yo’lidagi to’siqlarni olib tashlang.”

Xudoning madad va shifo haqidagi va`dasi

15 Yuksak, yuqori bo’lgan, abadiy yashaydigan Egamiz,

Nomi muqaddas Egamiz shunday aytmoqda:

“Men yuksakda, muqaddas maskanda yashayman.

Kamtarlar ruhini qayta tiklay deb,

Itoatkorlar qalbini jonlantiray deb,

Ruhi kamtar, itoatkor odamlar bilan birgaman.

16 Axir, Men to abad da`volashmayman,

Abadiy qahr–g`azabda bo’lmayman.

Aks holda, Men yaratgan tirik jonzot,

Inson zoti oldimda tura olmasdi.

17 Ularning gunohu hasadgo’yligi tufayli

G`azablanib, ularni jazoladim.

Qahr bilan ulardan yuz o’girdim,

Ammo baribir istagan yo’llaridan ketdilar.

18 Ularning yurgan yo’llarini ko’rdim,

Mayli, endi shifo berib, yo’l ko’rsataman,

Ularga ham, aza tutayotganlarga ham

O`zim tasalli beraman.

19 Ularning tillarini madhiyaga to’ldiraman.

Uzog`u yaqindagilarga tinchlik bo’lsin!

— demoqda Egamiz. —

Men ularga shifo beraman.

20 Fosiqlar esa to’lqinlangan dengizdaydir.

Ha, ular tinch tura olmaydigan dengizga o’xshaydi.

O`sha dengizning suvlari loy, balchiq keltiradi.”

21 Xudoyim shunday deydi:

“Yomonlarga tinchlik yo’q.”

Haqiqiy ro’za

1 Egam aytar:

“Ovozingni ayamay, qattiq hayqirgin,

Karnayga o’xshab, barala baqirgin.

Xalqimning itoatsizligini fosh qilgin,

Yoqub xonadonining gunohlarini yuziga solgin.

2 Xuddi to’g`ri yo’ldan yurgan xalqqa o’xshab,

Ular har kuni Menga intilganday bo’ladi.

Xudosining amrlarini unutmagan xalqday,

Yo’llarimni bilmoq istaydi.

Mendan odil hukm so’raydi,

Men, Xudoga yaqinlashishni istaganga o’xshaydi.

3 Ey xalqim, sizlar Menga:

«Ro’za tutyapmiz–ku, Sen ko’rmayapsan,

Senga itoat qilyapmiz–ku, nega bilmaysan?!» deb aytasizlar.

Axir, ro’za tutgan kuningizda xohlagan ishingizni qilyapsiz,

Ishchilaringizdan og`ir mehnat talab etyapsiz.

4 Mana, ro’za tutsangiz ham

Janjal, g`avg`o qilaverasiz.

Zo’ravonlik bilan qo’l ko’taraverasiz.

Bunday ro’zangiz bilan

Ovozingizni samolarga etkaza olmaysiz!

5 Ro’za tutganingizda o’zingizni qiynaysiz,

Egilgan qamishday boshingizni egib yurasiz,

Qanor yoyib, kul sochib ustiga yotasiz.

Shuni ro’za deb ataysizmi?!

Mana shular Men, Egangizni mamnun qiladi, deb o’ylaysizmi?!

6 Men istagan ro’za quyidagicha:

Adolatsizlik kishanlarini parchalang,

Bo’yinturuq arqonlarini uzib tashlang,

Mazlumlarni ozodlikka chiqaring,

Har qanday bo’yinturuqni sindiring!

7 Ovqatingizni ochlar bilan baham ko’ring,

Uysizlarga uyingizdan joy bering.

Yalang`ochni ko’rganingizda kiyim bering,

Yaqinlaringizdan yordamingizni ayamang.”

8 Shunda nuringiz tong kabi porlaydi,

O`zingiz tezda shifo topasiz.

Egamiz doim oldingizda yurib, sizlarni asraydi,

Ortingizdan Uning ulug`vorligi sizni qo’riqlaydi.

9 Shunda yordam so’raganingizda, Egamiz javob beradi,

Faryod qilganingizda, “Shu erdaman”, deb aytadi.

Orangizdan zulm bo’yinturug`ini yo’q qilganingizda,

Barmoqni bigiz qilib, haqorat aytishni bas qilganingizda,

10 Ochlar uchun jon kuydirganingizda,

Mazlumlarning joniga oro kirganingizda,

Nuringiz zulmatda ham porlaydi,

Eng qorong`i davringiz yop–yorug` kunduzday bo’ladi.

11 Egamiz doimo sizga yo’l ko’rsatadi,

Qaqragan erlarda ham joningizga oziq beradi,

Shunda siz sug`orilgan bog`day,

Suvlari qurimas buloqday bo’lasiz.

12 Qadimgi vayronalaringiz qayta tiklanadi,

Ko’hna poydevorlarni qayta ko’tarasiz.

Shunda sizlarni “Buzuq devorni tiklovchi”,

“Ko’chalarni qayta quruvchi” deb chaqirishadi.

Shabbat kuniga rioya qilganning mukofoti

13 Shabbat kunini oyoq osti qilmang,

Shu muqaddas kunda

Xohlaganingizni qilishdan o’zingizni tiying.

Shabbat kunini zavqli deb biling.

Egamizning muqaddas kunini sharafli deb biling.

Bu kunda o’zingiz istagan yo’ldan yurmang,

Xohlaganlaringizni qilavermang,

Istagan gaplaringizni gapiravermang.

14 Shabbat kuniga rioya qilsangiz,

Egamiz tufayli shodlik topasiz,

U sizlarni yurtning baland cho’qqilariga olib chiqadi,

Otangiz Yoqubning mulkidan bahramand qiladi.

Egamizning kalomi shudir!

Ishayo xalqning gunohlarini hukm qiladi

1 Nima, Egamizning qo’li qisqami? Qutqarolmasa!

Qulog`i og`irmi? Eshitmay qolsa!

2 Axir, o’z ayblaringiz sizni Xudoyingizdan ayirdi,

Gunohlaringiz tufayli U sizdan yuz o’girdi,

Ibodatlaringizga quloq solmaydi.

3 Ana, qo’llaringiz qonga bulg`angan,

Barmoqlaringiz gunohga botgan,

Og`zingizdan yolg`on chiqaveradi,

Tilingiz haqsizlikni gapiradi.

4 Hech kimsa, adolat bo’lsin, deb aytmaydi,

Hech kimsa haqiqat uchun kurashmaydi.

Behuda gaplardan umid qilib, yolg`onlar aytadi,

Buzuqlikka homilador bo’lib, yovuzlik tug`adi.

5 Sizlar ilonning tuxumini bosib o’tirasiz,

O`rgimchak uyasini to’qiysiz.

Bunday tuxumni eganlar o’ladi.

Agar bitta tuxum ezilsa,

Undan zaharli ilon o’rmalab chiqadi.

6 To’qigan uyangizdan kiyim chiqmaydi,

Siz to’qiganlar bilan hech kim ustini yopa olmaydi.

Sizlarning ishingiz yaramas ishlardir,

Sizlarning qo’llaringiz zo’ravonlikka to’la.

7 Fosiqlarning oyog`i yomonlikka shoshiladi,

Ular behuda qon to’kishga juda usta.

Ularning fikri–zikri gunoh bilan band,

Qadamidan halokatu vayrona keladi.

8 Ular tinchlik yo’llarini bilmaydi,

Yurgan yo’lida adolat yo’q.

O`zlariga egri yo’llar qildilar,

Bu yo’ldan yurganlar tinchlik bilmaydi.

Xalq gunohlarini tan oladi

9 Shu bois adolat bizdan uzoq,

Xudo bizni qutqarmaydi.

Nur izlaymiz, ammo faqatgina zulmat bor,

Yorug`lik izlaymiz, ammo zulmatda yuramiz.

10 Ko’rlarday devorni ushlab yuramiz,

Ko’zi ko’rmaydiganlarday paypaslanamiz.

Kuppa–kunduzi tundagiday qoqilamiz,

Tiriklar orasida o’liklardaymiz.

11 Hammamiz ayiq kabi bo’kiryapmiz,

Hammamiz musicha kabi nola qilyapmiz.

Adolat kutyapmiz, ammo u yo’qdir,

Najot kutyapmiz, ammo u bizdan uzoqda.

12 Ha, Xudo oldida ko’p itoatsizlik qildik,

Gunohlarimiz bizga qarshi guvohlik berib turibdi.

Itoatsizligimiz ko’z o’ngimizda,

Ayblarimizni o’zimiz bilamiz.

13 Itoatsizlik qildik, Egamizni aldadik,

Xudoyimizdan yuz o’girdik,

Zulm qo’zg`adik, xiyonat qildik,

Yurakda yolg`on gaplar to’qib gapirdik.

14 Adolat chekindi, solihlik uzoqqa ketdi.

Axir, haqiqat quvib chiqarildi,

Haqqoniylikka aslo o’rin qolmadi.

15 Hech qaerda haqiqat yo’q,

O`zini yomonlikdan olib qochgan odam

Halokatga yo’liqdi.

Egamiz bularni ko’rib,

Adolat yo’qligidan ozor chekdi.

16 Mazlumlarga yordam beradigan

Hech kimsa yo’qligini ko’rdi,

Hech kim yo’qligidan U hayratda qoldi.

Shunda Egamiz O`z qo’li bilan qutqarishga kirishdi,

Xudoning O`zi ularga najot berdi.

17 U adolatni sovutday kiyib oldi,

Najot dubulg`asini boshiga kiydi,

Egamiz qasosni libosday kiyib oldi,

Rashkni chopon qilib o’rab oldi.

18 Har kimga qilganiga yarasha javob beradi,

O`z dushmanlariga g`azab sochadi,

G`animlaridan qasos oladi,

Dengiz ortidagi yurtlarga

Qilganlariga yarasha to’liq qaytaradi.

19 G`arbda Egamizning nomidan qo’rqadilar,

Sharqda Uning shuhratidan qo’rquvga tushadilar.

Mana, Egamiz daryoday keladi.

O`zining Ruhi da`vat etayotgan

Kuchli daryoday keladi.

20 Egamiz shunday aytmoqda:

“Qutqaruvchi Quddusga keladi,

Yoqub naslining gunohdan qaytganlariga keladi.”

21 Egamiz shunday deydi: “Siz bilan qiladigan ahdim shudir: sizga bergan Ruhim, og`zingizga solgan so’zlarim sizlarni tark etmaydi. Hozirdan boshlab, to abad sizlarni, bolalaringizni va nabiralaringizni hech qachon tark etmaydi.”

Quddusning ulug`vor kelajagi

1 Ey Quddus xalqi, tur, porlagin! Axir, nuring keldi,

Egamizning ulug`vorligi ustingga yog`ildi.

2 Mana, er yuzini zulmat qopladi,

Xalqlarni quyuq zulmat bosdi.

Ammo Egamiz sening oldingga keladi,

O`z ulug`vorligini boshing uzra porlatadi.

3 Xalqlar sening nuringga keladi,

Tonggi yorug`ligingga shohlar keladi.

4 Boshingni ko’tarib, atrofingga boq!

Hammasi to’planib, senga kelmoqda.

O`g`illaringni uzoqlardan olib keladilar,

Qizlaringni chaqaloqlarday qo’llarda ko’tarib keladilar.

5 O`shanda shularni ko’rib, nur sochasan,

Yuraging hapriqib, qinidan chiqquday bo’ladi.

Zotan, dengiz orqali keladigan boyliklar senga nasib etadi,

Xalqlarning boyligi senga keladi.

6 Yurting tuya suruvlariga to’lib ketadi,

Midiyon, Efaxning bo’taloqlari bilan to’ladi.

Ularning hammasi Shava yurtidan keladi,

Oltinu tutatqilar olib keladi.

Ular Egamizga madhlar aytadi.

7 Kedarning hamma qo’y suruvlari senga keladi,

Navayotning qo’chqorlari senga xizmat qiladi.

Egamizning qurbongohida

Ular qurbonlik deb qabul qilinadi.

Egamiz O`z uyini yanada ulug`vor qiladi.

8 Bulutlar kabi, uchayotgan nima u?

Inlariga uchayotgan kaptarlarga o’xshash nima u?

9 Shubhasiz, dengiz ortidagi yurtlar

Egamizga muntazir bo’ladi.

Isroil xalqining Muqaddas Xudosi —

Egangiz Xudoning sharafiga

Tarshish kemalari boshchiligida

Bolalaringizni uzoqdan olib kelishadi,

Oltinu kumushlari bilan birga olib kelishadi.

Zotan, Egamiz seni ulug`vorlik bilan qoplagan.

10 Egamiz Quddusga shunday deydi:

“Begonalar devorlaringni tuzatadi,

Shohlari senga xizmat qiladi.

G`azablanganimda senga jazo bergan bo’lsam ham,

Endi marhamat qilib, senga shafqat qilaman.

11 Darvozalaring doimo ochiq bo’ladi,

Ular kechayu kunduz yopilmaydi.

Shunda xalqlar senga boyliklarini olib keladi,

Ularni o’z shohlari boshlab keladi.

12 Senga xizmat qilmagan elatu shohlik yo’q bo’ladi,

Ha, u xalqlar batamom nobud bo’ladi.

13 Lubnonning faxrlangan daraxtlari

Senga olib kelinadi.

Sarv, chinor, sadr yog`ochlari

Muqaddas maskanimni bezatish uchun keltiriladi.

Oyog`im turgan shu joyga Men shuhrat keltiraman.

14 Senga zulm qilganlarning o’g`illari kelib,

Senga ta`zim qiladilar.

Sendan nafratlanganlarning hammasi

Oyoqlaringga yiqiladi.

Ular seni «Egamizning shahri,

Isroil xalqining Muqaddas Xudosining shahri — Sion» deb atashadi.

15 Ilgari sen tashlab ketilgan,

Hamma nafrat etgan,

Biror kimsa o’tmaydigan joy eding.

Endi Men seni abadiy ulug`vor qilaman,

Jamiki nasllarning shodligi qilaman.

16 Elatlar, shohlar seni ona kabi emizadilar,

O`shanda Men, Egang, sening najotkoring ekanligimni bilib olasan,

Yoqub naslining qudratli Xudosi —

Qutqaruvching Men ekanligimni anglaysan.

17 Senga bronza o’rniga oltin,

Temir o’rniga kumush,

Yog`och o’rniga bronza,

Tosh o’rniga temir keltiraman.

Tinchlik sening hakaming,

Solihlik hukmdoring bo’ladi.

18 Yurtingda endi zo’ravonlik tovushi eshitilmaydi,

Chegarang ichida vayronagarchilik, halokat bo’lmaydi.

Devorlaringga, Najot deb nom qo’yasan,

Darvozalaringga, Sharaf deya nom berasan.

Xudoning O`zi Quddusning ulug`vorligidir

19 Endi kunduzi quyosh senga nur sochmaydi,

Oy ham yorug`lik manbaing bo’lmaydi.

Senga Mening O`zim to abad nur manbai bo’laman,

Men, Xudoying, sening ulug`vorliging bo’laman.

20 Quyoshing hech qachon botmaydi,

Oying endi boshqa yashirinmaydi,

Chunki Men sening quyoshu oying bo’laman.

Ha, Men sening to abad nuring bo’laman,

Qayg`uli kunlaring tamom bo’ladi.

21 Xalqingning hammasi solih bo’ladi,

Ular yurtni to abad mulk qilib oladi.

O`zim o’tqazgan niholdir ular,

Menga shuhrat keltirsin deb, yaratgan

Qo’llarimning ijodi ular.

22 Eng kichik odamingdan mingta odam chiqadi,

Eng zaif odamingdan kuchli xalq paydo bo’ladi.

Men, Egang, buni o’z vaqtida tez bajo keltiraman.”

Najot haqida xushxabar

1 Egamiz Rabbiyning Ruhi meni qamrab olgan,

Chunki U meni tanlagan.

“Yo’qsillarga xushxabar etkazsin,

Xasta qalblarga shifo bersin,

Asirlarga ozodlik e`lon qilsin,

Zindondagilarga erkinlik xabarini bersin” deb,

Egam meni yubordi.

2 “Egamning marhamat yilini,

Xudoning qasos oladigan kunini e`lon qilsin,

Azadorlarning hammasini ovutsin” deb,

Egam meni yubordi.

3 “Quddusda nola qilayotganlarga tasalli bersin,

Ularga kul o’rniga zeb–ziynat,

Aza o’rniga shodlik moyi,

Ma`yus ruh o’rniga madhiya bersin” deb,

Egam meni yubordi.

Endi ularni “Egamiz O`z shuhrati uchun ekkan ko’chatlar,

Solihlik emanlari” deb atashadi.

4 Endi ular qadimgi vayronalarni qayta tiklaydi,

Azaliy vayrona erlarni yana o’nglaydi,

Nasllar osha vayron yotgan shaharlarni qayta quradi.

5 Ey xalqim, begonalar kelib, mol–qo’ylaringizni boqadi,

Yot xalq o’g`illari dehqoningiz, bog`boningiz bo’ladi.

6 Sizlarni esa Egamizning ruhoniylari deb atashadi,

Xudoyimizning xizmatkorlari degan nom olasizlar.

Elatlarning boyliklari sizlarniki bo’ladi,

O`zga xalqlardan kelgan mol–mulk bilan faxrlanasiz.

7 Uyat o’rniga sizlar ikki hissa ulush olasiz.

Sharmanda bo’lmaysiz, olgan mulkingizdan shodlanasiz.

Ha, o’z yurtingizda ikki hissa ulush olasiz,

Abadiy shodlikka ega bo’lasiz.

8 Egam aytar: “Men, Egangiz, adolatni sevaman,

Talonchilik, haqsizlikdan nafratlanaman.

Sadoqat bilan xalqimga mukofotini beraman.

Ular bilan abadiy ahd tuzaman.

9 Ularning nasli xalqlar orasida mashhur bo’ladi,

Ularning zurriyoti ellar orasida dong taratadi,

Ko’rganlarning hammasi ularni

«Egamiz baraka bergan xalq» deb tan oladi.”

10 Egam tufayli men buyuk shodlik topaman,

Xudoyim deb qalbim jo’sh uradi.

Zotan, U meni najot libosi bilan o’radi,

Zafar kiyimini menga kiydirdi.

Men toj kiygan kuyovga o’xshayman,

Zeb–ziynat bilan bezangan kelindayman.

11 Er o’simlikni etishtirgani kabi,

Bog` ekilganlarni o’stirgani singari,

Egamiz Rabbiy barcha xalqlar ko’z o’ngida

Solihlik va madhiyalarni etishtiradi.

Quddusning yangi nomi

1 Quddus haqi, men sukut saqlamayman,

Sion haqi, men jim turmayman.

Uning zafari tong kabi nur sochmaguncha,

Uning najoti mash`ala kabi yonmaguncha,

Men aslo jim turmayman.

2 Ey Quddus xalqi, xalqlar sizning g`alabangizni,

Har bir shoh shuhratingizni ko’radi.

Ular sizni yangi nom bilan ataydi,

Bu nomni Egamizning O`zi sizlarga beradi.

3 Sizlar Egamizning qo’lida go’zallik tillaqoshi,

Xudoyingizning qo’lida shohlik toji bo’lasiz.

4 Endi sizni “Tark etilgan” deb aytmaslar,

Sizning yurtingizni “Tashlandiq” deb atamaslar.

Endi sizga “Undan mamnunman” degan nom beriladi,

Yurtingizni esa “Oilali” deb aytishadi.

Zotan, Egangiz sizdan mamnun bo’ladi,

Yurtingiz ham oilali bo’ladi.

5 Yigit qiz bilan turmush qurganday,

O`g`illaringiz yurtingizga bog`lanib,

Unga egalik qiladi.

Kuyov kelin bilan qanday shod bo’lsa,

Xudoyingiz siz bilan shunday sevinadi.

6 Ey Quddus, devorlaringga soqchilar qo’ydim,

Ular kechayu kunduz ibodatni bas qilmaydi.

Ey Egamizga ibodat qiladiganlar!

Sizlar ham hech jim turmang.

7 Quddusni barqaror qilgunga qadar,

Uni er yuzining faxri qilmagunga qadar,

Egamizga hech tinchlik bermanglar.

8 Egamiz o’ng qo’lini ko’tarib,

O`z qudrati bilan ont ichdi:

“Hech qachon dushmanlaringizga

Doningizni emish qilib bermayman.

Mehnatingiz singgan sharobni

Begonalar ichmaydi.

9 Ha, don yiqqanlarning o’zi don eydi–da,

Men, Egasiga hamdu sano aytadi.

Uzumni yig`ib–terganlar

Sharobni muqaddas hovlimda ichadi.”

10 Ey Quddus aholisi, darvozalardan chiqing!

Qaytayotgan xalqqa yo’lni tayyorlang!

Tuproq yig`ib yo’l qiling,

Toshlarni terib tashlang,

Xalqlar uchun bayroq tiking!

11 Mana, Egamiz erning to’rt chetiga e`lon qilmoqda:

“Go’zal Quddusga shunday deb ayting:

«Qara, najotkoring kelmoqda,

Ana, Uning O`zi taqdirlaydi,

Mukofotini O`zi bilan olib kelmoqda.»”

12 Ey Quddus, sening xalqingni “Muqaddas” deb aytadilar,

“Egamiz qutqargan xalq” deb aytadilar.

Seni “Egamiz izlab topgan, tark etilmagan shahar” deb ataydilar.

Xudoning qasosi va najoti

1 Edomdan kelayotgan kim?

Qizil libos kiyib,

Bozrax shahridan kelayotgan kim?

Ko’zni qamashtiruvchi kiyimlar kiyib,

Katta kuch bilan qadam bosgan kim?

Egamiz shunday dedi:

“Bu Men, Egangizman! Qutqarish kuchiga egaman.

G`alabani e`lon qilishga kelmoqdaman.”

2 Ey Egam, nechun kiyimlaring qip–qizil?

Nima uchun chuqurda uzum ezgan odamga o’xshaysan?

Egamiz javob berdi:

3 “Uzum siqish chuqurida O`zim ishladim,

Yonimda xalqlardan birontasi yo’q edi.

G`azab bilan dushmanlarni ezdim,

Qahr bilan ularni oyoq osti qildim.

Ularning qoni kiyimlarimga sachradi,

Butun ust–boshimni iflos qildi.

4 Ha, Men qasos kunini tayinlab qo’ygan edim,

Xalqimni qutqaradigan kun etib keldi.

5 Qaradim, yordam beradigan biror odam yo’q edi,

Qo’llab–quvvatlaydigan hech kimsa yo’qligidan hayratda qoldim.

Shunda O`zimning qo’lim yordamga keldi,

O`z g`azabim Menga madad bo’ldi.

6 G`azab bilan xalqlarni tepkiladim,

Jahl bilan ularni ezib tashladim.

Ularning qonini erga to’kdim.”

Xudoning Isroil xalqiga qilgan yaxshiligi

7 Egamizning sodiq sevgisi haqida aytaman,

Qilgan ishlari uchun Egamizga hamdlar aytaman.

O`zining mehr–shafqati, buyuk sevgisi bilan

Isroil xalqiga qilgan buyuk ezguliklari haqida aytaman.

8 Egamiz shunday dedi:

“Ha, Isroil xalqi Mening xalqimdir,

Xiyonat qilmaydigan farzandlardir.”

Shunday qilib, Xudo ularning najotkori bo’ldi.

9 Ular qiynalganlarida, U ham azob chekdi,

Egamizning farishtasi ularni qutqardi.

Sevgisi, shafqati tufayli Uning O`zi ularni qutqardi.

Egamiz ularni ko’tarib, azaldan opichlab yurardi.

10 Ammo ular isyon qildilar,

Egamizning Muqaddas Ruhini ranjitdilar.

Shuning uchun Egamiz ularning dushmani bo’ldi.

Egamizning O`zi ularga qarshi kurashdi.

11 Shunda xalq o’tgan kunlarni,

Musoning davrini eslab, shunday dedi:

“Ota–bobolarimizni va ularning cho’ponlarini dengizdan o’tkazgan qani?

O`z Muqaddas Ruhini ularning orasiga yuborgan qani?

12 Ajoyib qudratli qo’li bilan

Musoning o’ng qo’lidan tutgan qani?

O`zining nomini sharaflay deb,

Ularning oldidagi suvni ikkiga bo’lgan qani?”

13 Egamiz ularni dengiz tubidan olib o’tdi.

Tekis joyda yurgan otday

Ular hech qoqilmasdan o’tdi.

14 Vodiyga yoyilgan podaga o’xshatib,

Egamizning Ruhi ularga orom berdi.

O`zining buyuk nomi ulug`lansin deya,

Egamiz O`z xalqiga yo’l ko’rsatdi.

Mehr–shafqat va madad uchun ibodat

15 Ey Egamiz, osmondan qara,

Muqaddas, ulug`vorlikka to’la

Maskaningdan boq!

Qani endi g`ayrating, qudrating?

Sen mehribonligingni, shafqatingni

Bizdan darig` tutding.

16 Axir, Sen bizning otamizsan, ey Egamiz!

Ibrohim bizni bilmaydi,

Yoqub bizni tanimaydi.

Sen bizning otamizsan!

Azaldan noming — “Qutqaruvchimiz.”

17 Ey Egamiz, nega bizni yo’lingdan adashtirasan?

Nega bizga Sendan qo’rqmaydigan tosh yurak bergansan?

Biz Sening qullaringmiz.

Bizning haqi–hurmatimiz,

O`zingning aziz xalqing haqi–hurmati

Bizga yuz burgin!

18 Sening muqaddas maskaningga

Biz, aziz xalqing, faqat oz vaqt egalik qildik.

Endi esa dushmanlarimiz

U erni oyoq osti qilib tashladi.

19 Senga tegishli bo’lmagan xalqqa,

Sen ustidan hukmron bo’lmagan elga

Biz allaqachon o’xshab qoldik.

1 Ey Egam, qaniydi samolarni yorib, pastga tushsang,

Tog`lar oldingda titrasa!

2 Alanga o’tinni yondirib, suvni qaynatganday,

Sen ham pastga tushib, xalqlarni titrat.

Toki g`animlaring nomingni bilsin.

3 Biz kutmagan ajoyib ishlar qilding!

Pastga tushding, oldingda tog`lar titradi!

4 Axir, Senga umid bog`laganlarni deb,

Ajoyib ish qiladigan Xudo Sensan.

Senga o’xshagan xudo haqida

Azaldan hech kim eshitmagan,

Hech bir quloqqa ham kirmagan.

Senga o’xshagan xudoni hech bir ko’z ko’rmagan.

5 Quvonch bilan to’g`ri yo’ldan yurganlarga,

Sening amrlaringni bajarganlarga

Sen peshvoz chiqasan.

Mana, Sen g`azabdasan,

Biz esa gunoh qildik.

Biz azaldan gunohga botganmiz,

Endi najot topa olamizmi?

6 Hammamiz harom bo’lib qoldik,

Yaxshi ishlarimizning hammasi hayz lattalari kabidir.

Yaproqlar kabi so’lib boryapmiz,

Ayblarimiz shamol kabi, bizni uchirib ketyapti.

7 Hech kim Senga sajda qilmaydi,

Hech kim, Egamga o’zimni bog`lay, demaydi.

Axir, Sen bizdan yuz o’girding,

Bizni o’z gunohlarimiz izmiga topshirding!

8 Ammo endi Sen bizning otamizsan, ey Egamiz!

Biz loymiz, Sen esa kulolsan,

Hammamiz qo’llaringning ijodimiz!

9 Ey Egamiz, bizga bunchalik g`azabingni sochaverma,

Gunohlarimizni to abad yodda tutma.

Qara, axir, hammamiz Sening xalqingmiz!

10 Muqaddas shaharlaring sahroga aylandi,

Quddus vayrona bo’ldi,

Sion cho’lu biyobon bo’lib qoldi.

11 Bizning muqaddas Ma`badimiz, faxrimiz,

Ota–bobolarimiz Senga madhlar kuylagan joy

Endi yonib bitdi.

Bizga qadrli bo’lganlarning hammasi

Vayronaga aylandi.

12 Ey Egam! Nahot shunda ham O`zingni tutib turaversang?!

Sukut saqlab, bizni qattiq jazolayversang?!

Xudo hukmining odilligi

1 Egam aytar: “Meni so’ramaganlarga ko’rindim,

Meni izlamaganlar topdi.

Menga iltijo qilmagan bir xalqqa:

«Mana Men! Shu erdaman!» deb aytdim.

2 Itoatsiz xalqni

Kun bo’yi quchoq ochib kutdim.

Ana, ular o’zlari xohlagan,

To’g`ri bo’lmagan yo’llardan yuradi.

3 Ular yuzimga qarab turib,

Jahlimni chiqaradi.

Sajdagoh bog`larda to’xtovsiz qurbonliklar keltiradi,

G`isht qurbongohlarda tutatqilar tutatadi.

4 Ular qabrlar orasida o’tirib,

Yashirin joylarda arvohlarga maslahat soladi.

Ular cho’chqa go’shtini eydi,

Qozonlarida harom go’sht qaynatadi.

5 Ular boshqalarga shunday deydi:

«Nariroq tur, menga tegma,

Yana muqaddasligim yuqib qolmasin.»

Bularning hammasi kun bo’yi yonib turgan olov kabidir.

Ularning tutuni burnimni achitadi.

6 Mana, hammasi ko’z o’ngimda yozib qo’yilgan.

Men jim turmayman, ularni jazolayman.

Qilmishlariga yarasha ularga to’liq qaytaraman.

7 Ularni o’zlarining gunohlari uchun

Hamda otalarining gunohlari uchun jazolayman,

— demoqda Egamiz. —

Axir, ular tog`larda tutatqilar tutatdilar,

Tepaliklarda Meni haqorat qildilar.

Shu bois qilmishlariga yarasha

Ularga jazosini beraman.”

8 Egamiz shunday aytmoqda:

“Agar bir bosh uzumda hali sharbati bor bo’lsa,

Odamlar: «Uni tashlab yubormang,

Hali foydasi tegadi», deb aytadi.

Men ham O`z qullarim haqi shunday qilaman,

O`z xalqimning hammasini yo’q qilmayman.

9 Tog`larimni mulk qilib olsin deb,

Isroil va Yahudo xalqiga avlod beraman.

Tanlagan xalqim tog`larimga egalik qiladi,

Mening qullarim u erda yashaydi.

10 Sharon tekisligi qo’ylar suruvlari uchun yaylov bo’ladi,

Oxor soyligi mol–qo’ylar uchun o’tloq bo’ladi.

Ha, bu erlar Menga intilganlarniki bo’ladi.

11 Ammo ba`zilaringiz Men, Egangizni tark etdingiz,

Muqaddas tog`imni unutdingiz!

«Omad» buti uchun dasturxon yozdingiz,

«Qismat» buti uchun qadahlarga sharob quydingiz!

12 Shundaylarni Men qilichning damiga ro’para qilaman.

Hammangiz tiz cho’kasiz, bo’g`izlanasiz.

Axir, Men chaqirganimda javob bermadingiz,

Gapirganimda quloq solmadingiz.

Mening oldimda qabihliklar qildingiz,

Men xohlamagan narsalarni tanladingiz.”

13 Shu bois Egamiz Rabbiy aytmoqda:

“Mening qullarim eydi, sizlar esa och qolasiz,

Qullarim ichadi, sizlar tashnalikdan azob chekasiz,

Qullarim shod–xurram bo’ladi,

Sizlar esa sharmandayu sharmisor bo’lasiz.

14 Qullarimning qalbi shodlikka to’ladi,

Ular qo’shiqlar kuylaydi.

Sizlar esa yuragingizdagi qayg`udan dod–voy qilasiz,

Ezilgan ruhingiz tufayli uvillab yig`laysiz.

15 Men, Egangiz Rabbiy, sizlarni o’ldiraman,

Sizning nomingiz tanlangan xalqim orasida

La`nat sifatida ishlatiladi.

O`z qullarimga esa boshqa nom beraman.

16 Kim o’ziga bu yurtda baraka tilasa,

Men, sodiq Xudoning nomi bilan duo qiladi.

Yurtda kim ont ichadigan bo’lsa,

Mening nomim bilan ont ichadi.

Oldingi qayg`ular unutiladi,

Qayg`u ko’z oldimdan yo’qotiladi.

Yangi ulug`vor ijod

17 Mana, qarang! Yangi osmon, yangi er yaratyapman.

Ilgari bo’lganlar endi eslanmaydi,

Ular hech qachon yodga olinmaydi.

18 Yaratayotgan ishlarim tufayli

To abad shodlaning, xursand bo’ling.

Men Quddusni shodlik qilib,

Xalqini quvonch qilib yaratyapman.

19 Men Quddus tufayli sevinaman,

Xalqim Menga quvonch keltiradi.

Endi Quddusda hech qachon

Yig`i, faryod tovushi eshitilmaydi.

20 U erda endi go’daklar o’lmaydi,

Biror qariya yoshini yashamay o’tmaydi.

Birontasi yuz yoshga kirib olamdan o’tsa,

U haqda: «Evoh, yosh ketdi», deb aytadilar.

Yuzga etmay o’lganni la`nati deb biladilar.

21 Xalqim uylar qurib, o’zlari o’sha erda yashaydi,

Tokzorlar o’tqazib, hosilini o’zlari eydi.

22 Endi ular qurgan uylarda boshqalar yashamaydi,

Ekkan daraxtlarining hosili boshqalarga nasib bo’lmaydi.

Xalqimning umri chinor umriday uzoq bo’ladi,

Tanlagan xalqim o’z qo’llarining mahsulidan uzoq vaqt bahramand bo’ladi.

23 Ularning mehnati behuda ketmaydi,

Nasllari baxtsizlikka mubtalo bo’lmaydi.

Ular Men, Egasidan baraka topgan xalqdir,

Ularning avlodiga ham Men baraka beraman.

24 Menga yolvormaslaridan ham oldin

Xalqimga javob beraman.

Gapirayotgan paytining o’zidayoq

Ularga quloq tutaman.

25 Bo’ri bilan qo’zichoq birga o’tlab yuradi,

Sher ham ho’kiz kabi somon eydi,

Ilon esa tuproq yalaydi.

Muqaddas tog`imning biron erida

Hech bir yovuzligu yomonlik qilinmaydi.”

Egamizning kalomi shudir.

Xudo xalqlarni hukm qiladi

1 Egamiz shunday aytmoqda:

“Osmon Mening taxtimdir,

Er oyog`im tagidagi kursidir.

Menga qanday uy qurib bera olasiz?!

Qaysi joy Menga maskan bo’la oladi?!

2 Axir, hammasini O`z qo’llarim bilan yaratganman,

Ha, butun borliq Men tufayli mavjuddir,

— demoqda Egamiz. —

Kamtar, mo’min bo’lgan odamga,

Kalomim oldida titraydiganga

Men e`tibor bilan qarayman.

3 Ammo buqani qurbonlik qiladigan inson

Odam o’ldirgan qotil kabidir.

Qo’zini qurbonlik qiladigan odam

Itning bo’ynini sindirgan odam kabidir.

Don nazri qiladigan odam

Cho’chqa qonini nazr qiladigan odam kabidir.

Tutatqi tutatgan odam

Butga topinadigan odam kabidir.

O`shalar o’z yo’llarini tanladilar,

Qilgan jirkanch ishlaridan jonlari lazzat olar.

4 Men ham ularga qattiq jazo tanlayman.

Ular nimadan qo’rqsa, o’shani boshlariga solaman.

Axir, chaqirganimda, hech kim javob bermadi,

Gapirganimda, hech kim quloq solmadi.

Ular Mening oldimda qabihlik qildilar,

Menga noma`qul bo’lgan yo’lni tanladilar.”

5 Ey Egamizning kalomini eshitib, titraydiganlar,

Uning so’zlariga quloq tutinglar:

“Qardoshlaringiz sizdan nafratlanadi,

Mening nomimni deb ular sizni haydagan.

Sizlarni mazax qilib, shunday degan edi:

«Qani, Egangiz ulug`vorligini ko’rsatib,

Sizlarni qutqarsin.

Xursand bo’lganingizni ko’raylik–chi!»

Endi o’shalar sharmanda bo’ladi.”

6 Shahardan kuchli shovqin–suron kelmoqda!

Ma`baddan bir ovoz eshitilmoqda!

Bu Egamizning ovozidir!

U O`zining dushmanlariga

Qilmishlariga yarasha qaytaradi.

7 Mana, Quddus to’lg`oq tutmasdan oldin tug`di,

To’lg`oq tutmay turib, bir o’g`il tug`di.

8 Kim bunday voqeani eshitgan?!

Kim bunday hodisani ko’rgan?!

Xo’sh, yurt bir kunda paydo bo’ladimi?!

Bir onda butun bir xalq dunyoga keladimi?!

Qarang, to’lg`og`i tutar–tutmas

Qiz Quddus o’g`illar tug`di.

9 “Tug`adigan paytgacha olib kelaman–u,

Tug`ishga kuch bermaymanmi?!

— demoqda Egamiz. —

Tug`ishga kuch beraman–u,

Bachadonni yopib qo’yamanmi?!”

— deb aytmoqda Xudoyingiz.

10 Ey Quddusni sevadiganlar,

Quddus bilan birga sevining,

Hammangiz u bilan birga shodlaning.

Ey Quddus uchun aza tutganlar,

U bilan birga xursand bo’ling!

11 Siz uning ko’kragidan emganday bo’lib,

To’yib, tasalli topasiz.

Qonib–qonib ichib,

Uning mo’l–ko’l barakasidan zavq olasiz.

12 Ha, Egamiz shunday aytmoqda:

“Men Quddusga tinchlikni daryo kabi,

Elatlarning boyligini toshqin soy kabi oqizib keltiraman.

Quddus sizlarni emizikli boladay qo’llarida ko’tarib yuradi,

Sizlarni tizzalariga o’tirg`izib, parvarish qiladi.

13 Bolasini ovutgan bir ona kabi,

Men ham sizlarni ovutaman.

Sizlar Quddusda tasalli topasiz.”

14 Bularni ko’rib, qalbingiz shodlikka to’ladi,

Tanangiz yangi maysa kabi, hayot bilan to’liq bo’ladi.

Egamiz O`z qullariga qudratini,

Dushmanlariga esa g`azabini ko’rsatadi.

15 Mana, qarang! Egamiz olov bilan kelmoqda,

Uning jang aravalari quyunday kelmoqda.

U ayovsiz qasos oladi,

G`azabi olov kabi yonadi.

16 Ha, Egamiz olovu qilich bilan

Jamiki jonzotlarga qarshi kurashadi.

Uning qo’lidan ko’plari halok bo’ladi.

17 Egamiz shunday aytmoqda: “O`zlarini poklab, butlarga bag`ishlaganlar, sajdagoh bog`larga borib, yo’lboshchilariga ergashganlar yo’q bo’ladi. Cho’chqa va boshqa harom, makruh hayvonlarning go’shtini eydiganlar, ularning hammasi birgalikda halok bo’ladi.

18 Ularning ishlaridan, o’ylaridan nafratlanaman. Hamma xalqlarni, elatlarni yig`ish vaqti keldi. Ular kelib, Mening ulug`vorligimni ko’radilar.

19 Men ularning orasida alomat ko’rsataman. Omon qolganlarini quyidagi xalqlar orasiga yuboraman: Tarshish, Liviya xalqlariga, kamonkashlari bilan mashhur bo’lgan Lidiya xalqiga, Tuval va Yunon xalqlariga, dengiz ortidagi Men haqimda eshitmagan, Mening ulug`vorligimni ko’rmagan xalqlarga. Ular Mening buyukligimni o’zga xalqlarga bildiradilar.”

20 Egamiz shunday deydi: “O`shanda ular barcha xalqlar orasidan qolgan hamma birodarlaringizni olib kelishadi. Ularni nazr sifatida muqaddas tog`im — Quddusga keltirishadi. Xuddi Isroil xalqi pok don nazrini Ma`badga olib kelganday, ular birodarlaringizni Quddusga otlarda, jang aravalarida, ot qo’shilgan aravalarda, xachirlarda va tuyalarda olib kelishadi.”

21 Egamiz shunday deydi: “Ularning orasidan ba`zilarini ruhoniy, ba`zilarini esa levi qilib tayinlayman.”

22 Egamiz shunday aytmoqda: “Men yaratadigan yangi er va yangi osmon ko’z oldimda qancha turadigan bo’lsa, avlodlaringiz ham, nomingiz ham shuncha turadi.

23 Har yangi oy shodiyonasida, har Shabbat kunida jamiki insonlar huzurimga kelib, Menga sajda qiladilar, — demoqda Egamiz.

24 — Ular tashqariga chiqqanlarida Menga qarshi chiqqanlarning jasadlarini ko’radilar. O`sha jasadlarni eydigan qurtlar o’lmaydi, ularni yondiradigan olov hech qachon o’chmaydi. Hammasi barcha inson zotiga jirkanch bo’ladi.”