Xaggey

Xaggey

Ma`badni qaytadan qurish to’g`risida Egamizning amri

1 Shoh Doro hukmronligining ikkinchi yili oltinchi oyining birinchi kuni edi. Egamiz Xaggey payg`ambar orqali Yahudo hokimi Shaltiyol o’g`li Zarubabelga va oliy ruhoniy Yohuzadax o’g`li Yoshuaga quyidagi so’zlarini ayon qildi:

2-3 Sarvari Olam shunday demoqda: “Bu xalq: «Egamizning uyini qurish vaqti hali kelgani yo’q», deb aytadi.

4 Ey Isroil xalqi, Mening uyim vayron bo’lib yotganda, sizlar hashamatli uylarda yashashingizning vaqtimi?!”

5 Mana endi Sarvari Olam demoqda: “O`z ahvolingizga qarab, yaxshilab o’ylab ko’ringlar–chi!

6 Ko’p ekib, kam o’rasiz. Ovqat eysiz–u, to’ymaysiz. Ichasiz, ammo chanqog`ingiz qonmaydi, ustingizga kiyasiz–u, isinolmaysiz. Kim pul ishlasa, uning puli yirtiq hamyonga tushadi.”

7 Sarvari Olamning kalomi shudir: “O`z ahvolingizga qarab, yaxshilab o’ylab ko’ring, axir!

8 Tog`larga chiqib, yog`och olib tushinglar–da, Mening uyimni quringlar. Men uni ko’rib zavqlanaman, u erda ulug`lanaman, — deydi Egamiz.

9 — Ko’p hosil olishni umid qilgan edingiz, mana kam oldingiz. Uyga olib kelganingizni sochib yubordim. Nima uchun?” Sarvari Olam shunday demoqda: “Mening uyim vayron bo’lib yotgan paytda, sizlar faqat o’z uyingiz haqida o’ylaganingiz uchun shunday qildim.

10 Sizlarning dastingizdan osmondan shudring tushmadi, er ham hosil bermadi.

11 Men dalalarga, qirli joylarga qurg`oqchilik keltirib, don, uzum sharbati va zaytun moyini quritdim. Erdan chiqqan barcha hosilni yo’q qildim, odamlar va hayvonlarni qiyinchiliklarga duchor qildim. Insonlarning o’z qo’llari bilan qilgan mehnatlarini puchga chiqardim.”

Xalq Xudoning buyrug`iga bo’ysunadi

12 Shundan keyin Zarubabel, oliy ruhoniy Yoshua va surgundan qaytib kelgan barcha xalq o’zlarining Egasi Xudoga itoat qilishdi. O`zlarining Egasi Xudo yuborgan Xaggey payg`ambarning so’zlariga quloq solishdi, chunki ular Egamizdan qo’rqardi.

13 Egamizning elchisi Xaggey Uning quyidagi so’zlarini xalqqa etkazdi:

—Egamizning kalomi shudir: “Men sizlar bilan birgaman.”

14 Yahudo hokimi Zarubabelni, oliy ruhoniy Yoshuani va surgundan qaytib kelgan butun xalqni Egamiz ruhlantirdi. Shunda ular hammalari kelib, o’zlarining Xudosi, Sarvari Olamning uyini tiklashni boshladilar.

15 Shoh Doro hukmronligining ikkinchi yili oltinchi oyining yigirma to’rtinchi kunida Ma`badning qayta qurilishi boshlandi.

Yangi Ma`badning ulug`vorligi

1 O`sha yilning ettinchi oyi, yigirma birinchi kunida Egamiz yana xabar yuborib, quyidagi so’zlarni Xaggey payg`ambarga ayon qildi:

2 Yahudo hokimi Shaltiyol o’g`li Zarubabelga, oliy ruhoniy Yohuzadax o’g`li Yoshuaga va surgundan qaytib kelgan butun xalqqa shu gaplarni etkaz:

3 “Orangizda oldingi Ma`badning shuhratini ko’rganlar bormi? Hozirgi ko’rinishi qanday? Oldingisi bilan solishtirganda bunisi arzimagan bir narsaday–ku, axir!

4-5 Egamizning kalomi shudir: «Endi dadil bo’l, ey Zarubabel! Dadil bo’l, ey oliy ruhoniy Yoshua! Ey surgundan qaytib kelgan shu yurt ahli, endi dadil bo’linglar!» Sarvari Olam shunday demoqda: «Mening Ruhim hali ham sizlarning orangizda, qo’rqmanglar. Ishga kirishinglar, chunki Misrdan chiqqaningizda sizlarga bergan va`damga binoan Men sizlar bilan birgaman.»

6 Axir, Sarvari Olamning kalomi shudir: «Birpasdan keyin yana eru osmonni, dengiz va quruqlikni larzaga solaman.

7 Barcha xalqlarni titrataman, ularning xazinasi shu erga keltiriladi.» Sarvari Olam demoqda: «O`shanda Men mana shu Ma`badni hashamat bilan boy qilaman.»

8 Sarvari Olamning kalomi shudir: «Kumush Meniki, oltin ham Menikidir.»

9 Sarvari Olam aytmoqda: «Bu Ma`badning keyingi shuhrati oldingisidan ham ulug`roq bo’ladi.» Sarvari Olamning kalomi shudir: «Mana shu erga tinchlik ato qilaman.»”

Itoatkorlikdan kelgan baraka

10 Shoh Doro hukmronligining ikkinchi yili, to’qqizinchi oyning yigirma to’rtinchi kunida Xaggey payg`ambar orqali Egamizning quyidagi so’zlari ayon bo’ldi.

11 Xaggey ruhoniylarga dedi:

— Sarvari Olam shunday aytmoqda: “Ruhoniylardan qonun bo’yicha quyidagi holatlarni ajrim qilishni so’ra:

12 agar birortasi kiyimining etagida qurbonlikdan olingan muqaddas go’shtni olib ketayotgan bo’lsa, o’sha kiyimning etagi bilan non, sho’rva, sharob, zaytun moyi yoki boshqa eguliklarga tegib ketsa, o’sha narsalar ham muqaddas hisoblanadimi?”

Ruhoniylar Xaggeyga:

— Yo’q, — deb javob berdilar.

13 Xaggey yana so’radi:

— Agar birortasi inson jasadiga tekkani uchun harom bo’lsa–yu, yuqorida aytib o’tilgan eguliklardan biriga tegsa, o’sha eguliklar harom hisoblanadimi?

Ruhoniylar:

— Ha, — deb javob berdilar.

14 Shunda Xaggey dedi:

— Egamizning kalomi shudir: “Mana bu odamlar ham, bu xalq ham oldimda xuddi shundaydir. Ular qilgan ishlarning hammasi, ular keltirgan har bir nazr ham haromdir.

15 Endi sizga nima bo’lgani haqida o’ylab ko’ring. Mening Ma`badimni qayta qurishni boshlamasingizdan oldin nimalar bo’lgani haqida o’ylab ko’ring.

16 20 chora don olaman deb, xirmonga borganingizda, u erda faqat 10 chora don bo’lardi. Xumdan 50 ko’za sharob olaman deb, borganingizda esa faqat 20 ko’za sharob topardingiz.”

17 Egamiz demoqda: “Mehnatingizning barcha samarasini yo’q qilay deb garmsel, shira va do’l yubordim. Shunda ham Menga qaytishni rad qildingiz.

18-19 Ammo bugun, to’qqizinchi oyning yigirma to’rtinchi kunidan boshlab, sizlarga nima bo’lishiga e`tibor beringlar. Ma`badimning poydevori yotqizilganiga ancha bo’ldi. O`shandan beri, ekkan urug`laringiz deyarli hosil bermas edi, toklaringiz, anjirlaringiz, anorlaringiz va zaytun daraxtlaringizning hosili bebaraka edi. Ammo bugundan boshlab, Men sizlarga baraka beraman.”

Egamizning Zarubabelga bergan va`dasi

20 O`sha kuni, oyning yigirma to’rtinchi kunida Egamiz yana xabar yuborib, quyidagi so’zlarni Xaggey payg`ambarga ayon qildi:

21 Yahudo hokimi Zarubabelga ayt: “Osmon va erni larzaga solaman.

22 Shohliklarning taxtlarini ag`daraman, xalqlarning shohliklariga barham beraman. Jang aravalari va ularning ustidagilarni ag`daraman. Otlar, chavandozlar yiqiladi, hamma bir–birining qilichidan halok bo’ladi.

23 Egamizning kalomi shudir: «Ey qulim Shaltiyol o’g`li Zarubabel, o’sha kuni, — demoqda Sarvari Olam, — seni O`z muhr uzugimday qilaman, chunki Men seni tanlaganman.» Sarvari Olamning kalomi shudir.”