Zakariyo

Zakariyo

Egamiz xalqini O`ziga qaytishga undaydi

1 Shoh Doro hukmronligining ikkinchi yili sakkizinchi oyida Yiddoning nabirasi — Barxiyoning o’g`li Zakariyo payg`ambarga Egamiz O`z so’zini ayon qildi.

2-3 Egamiz unga quyidagi xabarni xalqqa etkazishni buyurdi:

Egamiz ota–bobolaringizdan qattiq g`azablangan edi. Endi Sarvari Olam shunday aytmoqda:

— Menga qaytinglar, — demoqda Sarvari Olam. — Shunda Men ham sizlarga qaytaman, — deydi Sarvari Olam.

4 Ota–bobolaringizga o’xshagan bo’lmanglar. Oldingi payg`ambarlar Sarvari Olam nomidan ularga:

— Yomon yo’ldan qaytinglar! Qabih qilmishlaringizdan tavba qilinglar! — deb ogohlantirishgan.

Egamiz shunday demoqda:

— Garchi Men ota–bobolaringizni ogohlantirgan bo’lsam–da, ular Mening so’zlarimga e`tibor bermadilar, Menga quloq solmadilar.

5 Qani endi o’sha ota–bobolaringiz?! Qani, o’sha payg`ambarlar, ular abadiy yashaydilarmi?!

6 O`z qullarim payg`ambarlar orqali aytgan so’zlarim, ogohlantirishlarim ota–bobolaringizning boshiga tushdi–ku! Shunda ular tavba qilib: “Sarvari Olam O`zi rejalashtirganday, yurgan yo’llarimiz va qilmishlarimizga yarasha bizni jazoladi”, deb aytishdi.

Zakariyo ko’rgan sakkizta vahiy

7 Shoh Doro hukmronligining ikkinchi yili o’n birinchi oyi — Shebat oyining yigirma to’rtinchi kunida Yiddoning nabirasi — Barxiyoning o’g`li Zakariyo payg`ambarga Egamiz yana O`z so’zini ayon qildi. Zakariyo quyidagi vahiylarni ko’rdi:

Birinchi vahiy: otlar va chavandozlar

8 Kechasi men qizg`ish ot mingan Egamizning farishtasini ko’rdim. U kichik jarlikda mirta butalari orasida to’xtab turardi. Uning orqasida esa qizg`ish, jigar rang va oq otlar mingan chavandozlar bor edi.

9 Boshqa bir farishta men bilan gaplashayotgan edi. Men undan:

— Ey to’ram, bu chavandozlar kim bo’ldi? — deb so’radim. U shunday dedi:

— Ularning kimligini senga ko’rsataman.

10 Shunda mirta butalari orasidagi farishta shunday javob berdi:

— Egamiz ularni, butun er yuzini kezib chiqsin, deb yuborgan.

11 Keyin chavandozlar mirta butalari orasidagi Egamizning farishtasiga dedilar:

— Biz butun er yuzini aylanib chiqdik, butun dunyo o’ziga berilgan, o’zicha tinch yashab yuribdi.

12 Shunda Egamizning farishtasi shunday deb yolvordi:

— Ey Sarvari Olam, qachongacha Quddus va Yahudo shaharlaridan O`z mehr–shafqatingni darig` tutasan?! Axir, Sen etmish yildan beri ulardan g`azablanib kelyapsan!

13 Shunda Egamiz men bilan gaplashgan farishtaga tasalli beruvchi, mehrga to’la so’zlar bilan javob berdi.

14 O`sha farishta odamlarga quyidagi xabarni e`lon qilishimni buyurdi:

Sarvari Olam shunday aytmoqda:

— Men Quddus va Sionga juda achinib ketdim.

15 Anavi xalqlardan esa qattiq g`azabdaman, chunki O`z xalqimdan ozgina jahlim chiqqanda, ular xalqimning boshiga tushgan kulfatni yanada orttirishdi. Endi esa o’zicha tinch yashab yurishibdi.

16 Shuning uchun Egamiz aytmoqda:

— Men Quddusga mehr–shafqat ko’rsatay deb qaytdim. Mening uyim o’sha erda quriladi, Quddus qaytadan qurilishi uchun o’lchanadi.

Sarvari Olamning kalomi shudir.

17 Farishta yana shunday so’zlarni e`lon qilishimni buyurdi:

Sarvari Olam demoqda:

— Mening shaharlarimda yana to’kin–sochinlik bo’ladi. Men Quddus aholisini yana bir bor yupataman, Sionni O`z shahrim deb yana aytaman.

Ikkinchi vahiy: shoxlar va temirchilar

18 Men tepaga qarab, buqaning to’rtta shoxini ko’rdim.

19 Men bilan gaplashgan farishtadan:

— Bular nima? — deb so’radim. U menga dedi:

— Bu buqa shoxlari Yahudo, Isroil xalqlarini va Quddus aholisini sochib tashlagan hukmdorlarni bildiradi.

20 Shundan keyin Egamiz menga to’rtta temirchini ko’rsatdi.

21 Men yana:

— Bu temirchilar nima qilgani kelishyapti? — deb so’radim. U shunday deb javob berdi:

— Boshqa hech kim bosh ko’tarmasin deb, to’rtta shox Yahudo xalqini sochib tashlagandi. Endi temirchilar o’sha buqa shoxlarini qo’rquvga solishga kelishyapti. O`zga xalqlar Yahudo yurtini o’z shoxlari bilan suzgandi, yurtning xalqini sochib yuborgandi. Endi temirchilar mana shu xalqlarning shoxlarini kesib tashlash uchun kelishyapti.

Uchinchi vahiy: tanobi bor kishi

1 Men yana tepaga qarab, qo’lida tanobi bor bir kishini ko’rdim.

2 Undan:

— Qaerga ketyapsiz? — deb so’radim. U menga:

— Quddusni o’lchashga, eni va uzunligi qancha chiqarkan, shuni bilib kelishga ketyapman, — deb javob berdi.

3 Shundan keyin men bilan gaplashgan farishta ketayotgan edi, yana boshqa farishta unga peshvoz chiqib,

4-5 shunday dedi:

— Yugur, borib o’sha yigitga ayt: “Egamiz aytmoqda:

— Odamlar va mol–qo’ylar ko’pligidan Quddus shahriga sig`may qoladi. Ularning ko’plari shahar tashqarisida yashaydi, ammo Men O`zim ularning atrofida olov devorday bo’laman. O`zim shahar ichidagi ulug`vorlik bo’laman.”

Lirik chekinish: surgundagilar o’z vataniga chaqiriladi

6 “Qani, turinglar! Shimoldagi yurtdan qochinglar, — demoqda Egamiz. — Men sizlarni erning to’rt tarafiga sochib tashlagan bo’lsam ham turinglar, — aytmoqda Egamiz.

7 — Ey Bobilda yashaydiganlar, Quddusga qochinglar.”

8 Ey Quddus! Sizlarni talon–taroj qilgan xalqlar oldiga Sarvari Olam meni yubordi. Shu orqali U O`z shuhratini namoyon qilmoqchi. U shunday aytmoqda: “Sizlarga tekkanlar xuddi Mening ko’z qorachig`imga tekkanday bo’ladi.

9 Qarab turinglar, Men O`zim ularga qarshi chiqaman. O`z qullari ularni talon–taroj qiladilar.” Ha, ana o’shanda Sarvari Olam meni yuborganligini anglab etasiz.

10 Egamiz shunday demoqda: “Qo’shiq kuylab, xursand bo’lgin, ey Quddus xalqi! Men kelib sizlarning orangizda yashayman.

11 O`sha kuni ko’p xalqlar Menga yuz burib, Mening xalqim qatoriga qo’shiladilar. Men sizlarning orangizda yashayman.” Ha, ana o’shanda Sarvari Olam meni yuborganini anglab etasiz.

12 Yahudo muqaddas yurtdagi Egamizning mulki bo’ladi, Egamiz Quddusni “O`z shahrim” deb aytadi.13 Ey odamzod, Egamiz oldida sukut saqla. Ana, U muqaddas maskanidan chiqib kelmoqda.

To’rtinchi vahiy: oliy ruhoniy va shayton

1 Keyin farishta menga Egamizning farishtasi oldida oliy ruhoniy Yoshua turganini ko’rsatdi. Yoshuaning o’ng tomonida esa shayton uni ayblab turgan edi.

2 Egamiz shaytonga shunday dedi:

— Ey shayton! Gaplaringning hammasi yolg`on! Men Quddusni tanlagan Egangman. Men senga aytaman, gaplaring yolg`on! Axir, bu kishi alangadan qutqarilgan bir o’tin parchasiday emasmi?!

3 Yoshua farishtaning oldida kir kiyimlarda turar edi.

4 Farishta atrofida turganlarga:

— Uning kir kiyimlarini echinglar, — dedi. Yoshuaga esa:

— Mana, qara, Men sening gunohlaringni olib tashladim, — dedi. — Endi senga toza, bayramlarda kiyadigan yangi kiyimlarni kiydiraman.

5 Keyin men:

— Uning boshiga toza salla kiydiringlar, — dedim. Uning boshiga toza salla, ustiga esa yangi kiyim kiydirishdi. Egamizning farishtasi uning yonida turar edi.

6 Keyin Egamizning farishtasi Yoshuani ogohlantirib, shunday dedi:

7 — Sarvari Olam shunday aytmoqda: “Agar sen Mening yo’limdan yurib, talablarimni bajarsang, Mening uyimda, Ma`badim hovlilarida bosh bo’lasan. Senga shu erda turganlar orasidan joy beraman.

8 Ey oliy ruhoniy Yoshua, quloq sol! Oldingda turgan ruhoniylar ham quloq solishsin. Sizlar kelajakda sodir bo’ladigan voqealarning ramzisizlar. Men ismi «Novda» bo’lgan xizmatkorimni zohir qilaman.

9 Men Yoshuaning oldiga bir tosh qo’ydim. Mening etti ko’zim o’sha toshga qadalgan. Bu toshning ustiga Men yozuv yozaman, — demoqda Sarvari Olam. — Mana shu yurtning gunohini bir kunda olib tashlayman.

10 O`sha kuni sizlar qo’ni–qo’shnilaringizni chaqirib, o’z uzumzorlaringizda va anjir daraxtlaringiz tagida o’tirasizlar.” Sarvari Olamning kalomi shudir.

Beshinchi vahiy: chiroqpoya va ikkita zaytun daraxti

1 Men bilan gaplashgan farishta qaytib kelib, xuddi meni uyqudan uyg`otganday qilib turg`izdi.

2 U mendan:

— Nima ko’ryapsan? — deb so’radi. Men shunday javob berdim:

— Tilladan yasalgan bir chiroqpoyani ko’ryapman, uning ustida moy uchun bir tovoq turibdi. Chiroqpoyada esa ettita moychiroq turibdi. U moychiroqlarning har birida ettitadan jo’mragi bor.

3 Chiroqpoyaning oldida ikkita zaytun daraxti bor. Bu daraxtlarning biri chiroqpoyaning o’ng tomonida, ikkinchisi esa chap tomonida turibdi.

4 Men bilan gaplashgan farishtadan so’radim:

— Bular nima, ey to’ram?

5 U mendan:

— Nimaligini bilmaysanmi? — deb so’radi. Men:

— Yo’q, to’ram, — deb javob berdim.

6 U menga shunday dedi:

— Quyidagilar Egamizning Zarubabelga bergan xabaridir: “Qudrat bilan emas, kuch bilan emas, Mening Ruhim ila muvaffaqiyatga erishasan, — deydi Sarvari Olam.

7 — Ey baland tog`, sen nima bo’libsan?! Zarubabel oldida sen tekislik bo’lasan. Zarubabel Mening uyimni qayta quradi, uning eng oxirgi toshini qo’yadi. Shundan keyin butun xalq: «Xudo marhamat qilsin!» deb hayqiradi.”

8 Yana Egamiz menga quyidagi so’zini ayon qildi:

9 “Zarubabel o’z qo’llari bilan uyimning poydevorini yotqizdi. Qurilishni ham o’zi tugatadi. Ana shunda Men, Sarvari Olam, seni yuborganimni xalq anglab oladi.

10 Qurilishning boshlanishi arzimasday ko’rinsa ham, ko’nglingiz cho’kmasin! Zero, Mening ko’zlarim, ya`ni Egangizning ettita ko’zi Zarubabelning qo’lidagi yozuv o’yilgan toshga xursandchilik bilan qaraydi.”

Shunda Farishta menga dedi:

— Sen ko’rgan ettita moychiroq butun er yuziga qarab turuvchi Egamizning ettita ko’zidir.

11 Men farishtadan so’radim:

— Chiroqpoyaning o’ng va chap tomonida turgan zaytun daraxtlarining ma`nosi nima?

12 Oltin novlari orqali tillasimon moy oqayotgan zaytun daraxtlarining ikki shoxi nimani bildiradi?

13 U mendan:

— Bilmaysanmi? — deb so’radi. Men:

— Yo’q, to’ram, — deb javob berdim.

14 U shunday dedi:

— Bular boshiga moy surtib tanlangan, butun olamning Rabbiysi oldida xizmat qiladigan ikki zotdir.

Oltinchi vahiy: uchayotgan o’rama qog`oz

1 Men yana tepaga qarab uchayotgan o’rama bir qog`ozni ko’rdim.

2 Farishta mendan:

— Nima ko’ryapsan? — deb so’radi. Men:

— Uchib ketayotgan o’rama bir qog`ozni ko’ryapman, uning uzunligi yigirma tirsak, eni esa o’n tirsak, — deb javob berdim.

3 Shunda u menga dedi:

— Bu qog`ozga butun yurt ustiga keladigan la`nat yozilgan. Qog`ozning bir tomonidagi yozuvga ko’ra, o’g`rilik qilganlar, orqa tomonidagi yozuvga ko’ra, yolg`on qasam ichganlar yurtdan yo’q qilinadi.

4 Sarvari Olam aytmoqda: “Bu la`natni Men yubordim, u o’g`rining uyiga kiradi. Kim Mening nomim bilan yolg`on qasam ichsa, o’shaning uyiga kiradi. La`nat o’sha uyda bo’lib, uni tosh va sinchlariga qo’shib, butunlay vayron qiladi.”

Ettinchi vahiy: savat ichidagi ayol

5 Men bilan gaplashgan farishta kelib, menga shunday dedi:

— Qara–chi, kelayotgan narsa nima ekan.

6 Men:

— U nima? — deb so’radim. Farishta:

— Bu kelayotgan narsa savatdir, — deb javob berdi. — Yurtdagi jamiki aholining niyatu muddaolarini bildiruvchi timsol o’sha savat ichidadir.

7 Qo’rg`oshindan yasalgan qopqoq ochildi, savatning ichida esa bir ayol o’tirgan ekan.

8 Farishta dedi:

— Bu ayolning ismi Fosiqlik.

Shunday deb, u ayolni qaytarib savatga tiqib qo’ydi–da, qopqog`ini yopdi.

9 Men yana tepaga qarab, ikkita ayol uchib kelayotganini ko’rdim. Ular qanotlarini shamolda yoygan holda uchib kelayotgan edilar, qanotlari turnaning qanotlariga o’xshar edi. Ular kelib o’sha savatni oldilar–da, osmonga ko’tarib olib ketdilar.

10 Men bilan gaplashayotgan farishtadan so’radim:

— Ular savatni qaerga olib ketishyapti?

11 U menga:

— Bobil yurtiga olib ketishyapti, — deb javob berdi. — O`sha erda unga sajdagoh qurishadi. Sajdagoh tayyor bo’lgandan keyin, savatni o’sha erda o’z joyiga qo’yishadi.

Sakkizinchi vahiy: to’rtta arava

1 Men yana tepaga qarab, ikkita bronza tog` orasidan chiqib kelayotgan to’rtta aravani ko’rdim.

2 Birinchi aravani qizg`ish, ikkinchi aravani esa qora otlar,

3 uchinchi aravani oq, to’rtinchi aravani esa ola–bula otlar tortib kelayotgan edi. Bu otlarning hammasi kuchli edi.

4 Men bilan gaplashayotgan farishtadan:

— Ey to’ram, bular nima? — deb so’radim.

5 Farishta shunday javob berdi:

— Bular butun olam Rabbiysining huzuridan chiqib kelayotgan to’rtta samoviy ruhdir.

6 Qora otli arava shimolga boradi. Oq otlisi esa uning orqasidan ketadi. Ola–bula otli arava janubga boradi.

7 Ana shu kuchli otlar chiqib kelib, erni aylanishga shoshildilar. Farishta ularga:

— Boringlar, erni ko’rib chiqinglar, — dedi. Shunda ular erni aylanib kelishdi.

8 Keyin farishta meni chaqirib, shunday dedi:

— Mana, qara! Otlar shimoldagi yurtga borishdi. U erda Egamizning irodasini ado etishdi, Egamiz jahlidan tushdi.

Yoshuaga toj kiydirish haqida amr

9 Egamiz menga quyidagi so’zlarni ayon qildi:

10 — Bobildagi surgundan qaytib kelgan Xalday, To’viyo va Yodayodan tilla va kumush ol. O`sha kuniyoq Zafaniyo o’g`li Yo’shiyoning uyiga bor.

11 Berilgan kumush va oltindan toj yasagin. Uni Yohuzadax o’g`li — oliy ruhoniy Yoshuaning boshiga kiygizgin–da,

12 unga shunday degin: “Sarvari Olam shunday demoqda: Novda degan odam o’z turgan joyidan shoxlaydi–da, Mening Ma`badimni quradi.

13 Ha, Mening Ma`badimni quradigan o’shadir. U shohona ulug`vorlikka ega bo’lib, hukmronlik qiladi. Taxtining oldida ruhoniy turadi. Ikkalasi orasida tinchlik, osoyishtalik bo’ladi.

14 Bu toj Xalday, To’viyo, Yodayo va Zafaniyo o’g`li Yo’shiyoning qaramog`ida bo’ladi. U Mening Ma`badimda yodgorlik bo’lib qoladi.

15 Uzoq joylardan odamlar kelib, Mening Ma`badimni qurishga yordam berishadi.”

Ey surgundan qaytib kelganlar! Shunda Sarvari Olam meni yuborganini sizlar anglab etasizlar. Agar sizlar Egangiz Xudoning so’zlariga yaxshilab quloq solsangizlar, mana shularning hammasi sodir bo’ladi.

Yuzaki tutilgan ro’za hukm qilinadi

1 Shoh Doro hukmronligining to’rtinchi yili to’qqizinchi oyi — Xislav oyining to’rtinchi kunida Egamiz O`z so’zini Zakariyoga ayon qildi.

2 Bundan oldin Baytil aholisi Egamizdan iltifot so’rash uchun Sarizar, Raxemmalek va ularning odamlarini Ma`badga yuborib, shunday degan edi:

3 — Borib, Sarvari Olamning uyida bo’lgan ruhoniy va payg`ambarlardan so’ranglar: “Biz ancha yillardan beri Egamizning uyi vayron qilingan oyda qayg`urib, ro’za tutib kelamiz. Shunday qilishda davom etaveraylikmi?”

4 Sarvari Olam Zakariyoga ayon qilgan so’zida shunday dedi:

5 — Bu yurtdagi barcha odamlarga va ruhoniylarga ayt: “Ha, sizlar mana shu o’tgan etmish yil davomida beshinchi va ettinchi oylarda ro’za tutib, qayg`urdingizlar. Ammo buni Men uchun emas, o’zingiz uchun qilgan edingizlar!

6 Qorningizni to’ydirish uchun eb–ichganingizday, o’z manfaatingiz uchun ro’za tutib qayg`urgansizlar.

7 Men, Egangiz, o’tgan payg`ambarlar orqali aynan shu haqda sizlarni ogohlantirganman–ku! O`sha paytlarda Quddus va uning atrofidagi qishloqlar odamga to’la edi. U erda farovonlik hukm surar edi. Nagav cho’li va Yahudo qir etaklarida ham odamlar yashardilar.”

Surgunning sababi itoatsizlikdir

8 Egamiz Zakariyoga quyidagi so’zlarni ayon qildi:

9 — Men, Sarvari Olam, shunday degan edim: “Adolatli hukm qilinglar. Bir–biringizga mehribon bo’linglar, rahm–shafqat qilinglar.

10 Bevalarga, etimlarga, musofirlarga, kambag`allarga zulm qilmanglar. Bir–biringizga qarshi yovuz rejalar tuzmanglar.”

11 Ammo xalqim quloq solishdan bosh tortdi. O`jarlik qilib, eshitmaslik uchun quloqlarini berkitdi.

12 Men, Sarvari Olam, O`z Ruhim bilan payg`ambarlar orqali so’zlarimni ayon qilganman. Ammo xalqim yuragini tosh qilib, qonun va o’gitlarga quloq solmadi. Shuning uchun Men juda qattiq g`azablandim.

13 “Men chaqirganimda ular eshitmagandilar, ular chaqirganda Men ham eshitmadim, — deydi Sarvari Olam.

14 — Men ularni o’zlari tanimagan, bilmagan xalqlar orasiga sochib tashladim. Shunday qilib, ularning yurti vayron bo’ldi. Na u erga birov boradi, na u erdan birov keladi. O`sha ajoyib yurt vayron bo’ldi.”

Egamiz Quddusni qayta qurishga va`da beradi

1 Sarvari Olam menga O`z so’zini ayon qildi.

2 Sarvari Olam shunday aytmoqda: “Men Quddusga qattiq achinib ketdim. Uning dushmanlariga bo’lgan g`azabim alangaday yonmoqda.”

3 Egamizning kalomi shudir: “Men Quddusga qaytaman, Sion Mening maskanim bo’ladi. Shunda Quddus sadoqatli shahar deb ataladi. Mening tog`im — Sarvari Olamning tog`i muqaddas tog` deb ataladi.”

4 Sarvari Olam shunday demoqda: “Cholu kampirlar yana Quddus ko’chalarida o’tiradilar. Yoshi ulug` bo’lgani uchun ularning qo’llarida hassalari bo’ladi.

5 Shaharning ko’chalari o’ynayotgan bolalar bilan to’ladi.”

6 Sarvari Olamning kalomi shudir: “Balki bularning hammasi xalqimdan qolganlariga imkonsizday tuyular. Ammo bu ishlar Men uchun imkonsiz emas”, — demoqda Sarvari Olam.

7 Sarvari Olam shunday aytmoqda: “Men sharq va g`arbda sarson bo’lgan O`z xalqimni qutqaraman.

8 Ularni yana Quddusda yashashlari uchun olib kelaman. Ular Mening xalqim bo’ladi, Men esa ularning Xudosi bo’laman. Ularni sadoqat va odillik bilan boshqaraman.”

9 Sarvari Olam shunday demoqda: “Dovyurak bo’linglar, endi sizlar payg`ambarlarning so’zlarini eshityapsizlar. Ma`badim, ya`ni Uyimning qayta qurilishi uchun poydevor qo’yilayotganda, o’sha payg`ambarlar shu erda edilar.

10 Ha, o’sha kunlardan oldin odam va hayvonlarning ter to’kib qilgan mehnatlari zoe ketardi, ular yaxshi hosil ololmas edilar. Dushmanlar xalqqa tinchlik bermasdi. Men hammani bir–biriga qarshi qilib qo’ygan edim.

11 Ammo endi, ey xalqimning qolganlari, Men sizlar bilan oldingiday munosabatda bo’lmayman, — demoqda Sarvari Olam.

12 — Sizlar tinchlikda urug`laringizni ekasizlar. Toklaringiz serhosil bo’ladi. Er hosil beradi, osmondan shudring tushadi. Sizlarni Men mana shular bilan barakalayman.

13 Ey Yahudo va Isroil xalqi, sizlar boshqa xalqlar orasida la`natlangan xalqning ramzi edingizlar. Endi bunday bo’lmaydi! Men sizlarni qutqaraman. Sizlar baraka ramzi va manbai bo’lasizlar. Qo’rqmanglar! Dadil bo’linglar!”

14 Sarvari Olam shunday aytmoqda: “Ota–bobolaringiz Mening jahlimni chiqarganda boshlariga ofat keltiraman, degandim. O`z fikrimdan qaytmadim, — demoqda Sarvari Olam.

15 — Qo’rqmanglar, ey Quddus va Yahudo xalqi! Endi Men sizlarga yaxshilik keltiraman, deb qaror qildim.

16 Quyidagi aytganlarimni qilishingiz kerak: bir–biringizga haqiqatni ayting. Hukm qilganingizda odil qaror chiqarib, tinchlik o’rnating.

17 Bir–biringizga qarshi yovuz rejalar tuzmang, yolg`on qasam ichmang. Men bulardan nafratlanaman.” Sarvari Olamning kalomi shudir.

18 Sarvari Olam menga O`z so’zini ayon qildi.

19 Sarvari Olam shunday aytmoqda: “Ey Yahudo xalqi, to’rtinchi, beshinchi, ettinchi va o’ninchi oylar endi azayu ro’za vaqti emas, balki sizlar uchun shodu xurramlik va quvnoq bayramlar davri bo’ladi. Sizlar haqiqat va tinchlikni sevinglar.”

20 Sarvari Olam shunday demoqda: “Hali boshqa shaharlarda yashaydigan odamlar ham Quddusga keladi.

21 Bir shaharning aholisi ikkinchi shaharda yashovchilarning oldiga borib: «Biz ketyapmiz, yuringlar, Egamizdan iltifot so’raylik, Sarvari Olamga sajda qilaylik», deb aytadi.”

22 Ko’p ellar va kuchli xalqlar Sarvari Olamdan iltifot so’ragani va Unga sajda qilgani Quddusga keladilar.

23 Sarvari Olamning kalomi shudir: “O`sha kunlarda turli tillarda gapiruvchi, har xil ellarga mansub bo’lgan o’n kishi bir yahudiyni ushlab oladi. Uning kiyimidan mahkam tutadilar–da, unga: «Biz sen bilan boraylik. Axir, Xudo sizlar bilan ekanini eshitdik», deb aytadilar.”

Isroilning dushmanlari ustidan chiqarilgan hukm

1 Bashorat. Egamizning so’zi Xadrax yurtiga qarshidir.

Damashq shahriga qaratilgandir.

Egamiz barcha Isroil qabilalarini kuzatib turganday,

Butun insoniyatni ham kuzatadi.

2 Xadraxga chegaradosh bo’lgan Xomat ham,

Donolarga to’la bo’lgan Tir va Sidon ham Egamizning ko’zi ostidadir.

3 Tir shahri o’ziga qal`a qurib olgan,

Shunchalik ko’p kumush va oltin yiqqanki,

Ular ko’chadagi chang va loydaydir.

4 Lekin endi Rabbiy ularning mulkini tortib oladi,

Boyliklarini dengizga uloqtiradi.

Shaharning o’zi esa olovga em bo’ladi.

5 Ashqalon shahri buni ko’rib, qo’rquvga tushadi,

G`azo ham dahshatga tushib qaltiraydi,

Umidi puchga chiqqan

Exron ham shu ahvolga tushadi.

G`azoning shohi halok bo’ladi,

Ashqalonda esa hech bir zot qolmaydi.

6 Egamiz shunday deydi:

“Ashdodda nasli buzilgan xalqlar yashaydi.

Ha, Men Filistlarning takabburligiga chek qo’yaman.

7 Men Filistlarning og`zidagi qonli go’shtni,

Tishlaridagi harom ovqatni olib tashlayman.

Filistlarning tirik qolganlari Menga tegishli bo’ladi,

Ular Yahudoning avlodiday bo’lib qoladi.

Exron ham Yobus xalqiday

O`z xalqimning bir qismi bo’ladi.

8 Bosqinchilardan asray deb

Men O`zim uyimni qo’riqlayman.

Xalqimning yurtini hech kim bosib ololmas,

Ha, Men hammasini ko’rib turibman.

Bo’lajak shoh

9 Xursand bo’lib, quvoning,

Ey Quddus xalqi!

Shodlik ila hayqiring,

Ey Sion aholisi!

Mana, shohingiz kelyapti.

U zafar qozongan g`olibdir.

Shunga qaramay,

Kamtarindir shohingiz,

U eshakning ustida,

Ha, eshakning bolasini —

Xo’tikni minib kelyapti.

10 Men Efrayimning jang aravalarini yo’qotaman,

Quddusning jang otlarini tortib olaman.

Urush kamonlari ham yo’q qilinadi,

Shohingiz xalqlarga tinchlik keltiradi.

Men bir dengizdan ikkinchisiga qadar,

Furot daryosidan tortib

Er yuzining to’rt tomoniga hukmronlik qilaman.

Xudo O`z xalqini qayta tiklaydi

11 Men sizlar bilan qilgan,

Qurbonlik qoni bilan tasdiqlangan ahdim tufayli,

Asirlaringizni suvsiz chuqurlikdan ozod qilaman.

12 Ey umidvor asirlar,

O`z qal`angizga qayting.

Bugun Men aytyapman,

Yo’qotganlaringizni ikki barobar qilib tiklayman.

13 Men Yahudoni O`z kamonimdek qayirdim,

Efrayimni esa kamonim o’qi qildim.

Ey Sion, Men sening o’g`illaringni

Yunon o’g`illariga qarshi qo’zg`ataman.

Mening qo’limda jangchining qilichiday o’ynaysan.”

Egamiz O`z xalqini himoya qiladi

14 Shundan keyin Egamiz O`z xalqi uzra zohir bo’ladi,

Uning o’qi yashinday otiladi.

Egamiz Rabbiy burg`uni chalib,

Janubdan kelgan quyunlar orasida hujum qiladi.

15 Sarvari Olam O`z xalqini himoya qiladi,

Ular dushmanlarini qirib,

Yov palaxmonlarini oyoq osti qilib tashlaydilar.

Qurbonlik so’yganday yov qonini to’kadilar,

Qurbongoh shoxlari qonga belanganday,

Ular dushmanlarining qoniga belanadilar.

Sharobu may bilan g`alabani nishonlaydilar,

Xursandligidan mast odamday hayqiradilar.

16 O`sha kuni ularning Egasi Xudo

O`z xalqini qutqaradi.

Axir, ular Egamizning suruvidir.

Egamizning yurtida ular

Toj gavharlariday porlaydilar.

17 Uning xalqi qanday go’zal va ajoyib!

Yangi sharobu donlar

Yigit–qizlarni baquvvat qilar.

Egamiz najot berishga va`da qiladi

1 Bahorda yomg`ir beradigan Egamizdan yomg`ir so’ranglar.

Bo’ron bulutlarini yaratgan,

Odamzodga yomg`ir beradigan,

Hamma uchun dalalarni

O`t–o’langa to’ldiradigan Egamizdir.

2 Xonaki sanamlar behuda gaplarni gapiradilar,

Folbinlar yolg`on follar ochadilar.

Tush ta`bir qiluvchilar yolg`on ta`bir qiladilar,

Behuda tasalli beradilar.

Shuning uchun bu xalq qo’yday sarson bo’lib yuribdi,

Cho’poni yo’qligi uchun azob chekyapti.

3 Egamiz shunday demoqda:

“G`azabim xalqimning yo’lboshchilariga qarshi yonmoqda,

Men xalqimning bu cho’ponlarini jazolayman.

Men, Sarvari Olam, O`z suruvim bo’lgan

Yahudo xalqi uchun qayg`uraman.

Men o’sha suruvni ulug`vor jang otlariday qilaman.

4 Yahudo orasidan tamal toshi,

Chodir qozig`i, jang kamoni chiqadi.

Ha, har bir etakchi ularning orasidan chiqadi.

5 Birgalikda ular jang payti ko’chada loy kechgan

Jangchilarday bo’ladilar,

Men, Egangiz, ular bilan birgaman.

Ular urushga chiqib,

Dushman chavandozlarini sharmanda qiladilar.

6 Men Yahudo xalqini kuchga to’ldiraman,

Yusufning avlodini qutqaraman.

Ularga rahm–shafqat ko’rsataman,

Axir, Men ularning Egasi Xudoman.

Ularning iltijolariga javob berib,

O`z yurtiga qaytarib olib kelaman.

O`shanda ular hech qachon rad qilinmaganday bo’ladi.

7 Efrayim xalqi qudratli jangchilarday bo’ladi,

Ularning yuraklari sharob ichgandagi singari quvnoq bo’ladi.

Buni ko’rgan farzandlari shodlanadi,

Ular Mening qilgan ishlarimdan xursand bo’ladi.

8 Men cho’pon kabi hushtak chalib, O`z xalqimni yig`aman,

Axir, Men ularni qutqarganman.

Oldin ular qancha bo’lgan bo’lsalar,

Ularning soni yana shuncha bo’ladi.

9 Men ularni xalqlarning orasiga sochib yuborgan bo’lsam ham,

Eng uzoqdagi yurtlarda ham ular Meni eslaydilar.

Farzandlariyu o’zlari omon qolib, qaytib kelishadi.

10 Men xalqimni Misr yurtidan qaytaraman,

Ossuriya eridan yig`ib kelaman.

Men ularni Gilad o’lkasi va Lubnon yurtigacha bo’lgan erlarga joylashtiraman.

Hatto mana shu joylar ham ularga torlik qiladi.

11 Mening xalqim kulfat dengizidan o’tsa,

O`sha dengizning to’lqinlarini urib tushiraman.

Nil daryosining tubi qurib qoladi.

Ossuriya xalqining takabburligiga barham beraman.

Misr esa o’z saltanat hassasini yo’qotadi.

12 O`z qudratim bilan xalqimni kuchli qilaman.

Ular Mening nomimga loyiq hayot kechiradilar.”

Egamizning kalomi shudir.

Bosqinchilarning qulashi

1 Ey Lubnon, och darvozalaringni!

Sadr daraxtlaringni olov yondirib tashlasin.

2 Ey sarv daraxti, dod solib yig`lagin,

Axir, sadr daraxtlari quladi.

O`sha ulug`vor daraxtlar vayron bo’ldi.

Ey Bashandagi emanlar, dod solib yig`lang,

Qalin–qalin o’rmonlarning daraxtlari

Kesib tashlandi, axir.

3 Ana, eshiting! Cho’ponlarning yig`isin,

Ko’m–ko’k yaylovlar nobud bo’ldi, axir.

Quloq soling sherlarning o’kirishiga,

Iordan butazorlari nobud bo’ldi, axir.

Ikki xil cho’pon

4 Egam Xudo menga shunday dedi:

— Bo’g`izlanishga olib ketilayotgan qo’y suruviga cho’ponlik qilgin.

5 Qo’ylarni sotib olganlar ularni o’ldirib, jazosiz yuribdilar. Qo’ylarni sotganlar esa: “Xudoga shukur! Biz boymiz”, deydilar. Qo’ylarga hatto o’z cho’ponlarining ham rahmi kelmaydi.

6 Men, Egangiz, shunday aytmoqdaman: “Endi bu yurtdagi odamlarga rahm qilmayman. Men ularni bir–birining qo’liga va hukmdorlarining qo’liga topshiraman. Hukmdorlari yurtni vayron qiladi. Men esa hech kimni bu hukmdorlarning qo’lidan qutqarmayman.”

7 Shunday qilib, qo’y savdogarlari meni bo’g`izlanadigan qo’y suruviga cho’pon qilib yolladilar. Men ikkita tayoq oldim. Ulardan birini “Iltifot”, ikkinchisini esa “Ahillik” deb atab, qo’ylarni boqdim.

8 Bir oy ichida ularning uchta cho’ponini haydab yubordim. Qo’y savdogarlariga bo’lgan sabr–toqatim ham tugadi, ular ham meni yomon ko’rib qoldilar.

9 Shundan keyin men qo’y savdogarlariga:

— Endi sizlarning qo’ylaringizni boqmayman, — dedim. — O`ladigani o’lsin, halok bo’ladigani halok bo’lsin, qolganlari esa bir–birining go’shtini esin.

10 Men “Iltifot” nomli tayog`imni oldim–da, uni sindirib tashladim. Shu orqali Egamizning O`z xalqi bilan qilgan ahdini bekor qildim.

11 Shunday qilib, o’sha kuni bu ahd bekor bo’ldi. Meni kuzatib turgan qo’y savdogarlari bu ish Egamizning so’zi ekanligini tushundilar.

12 Keyin men ularga shunday dedim:

— Agar sizlar ish haqimni berishni lozim ko’rsangiz, beringlar, bo’lmasa, bermay qo’yaveringlar.

Shunda ular menga bor–yo’g`i o’ttiz kumush tanga berdilar.

13 Shundan keyin Egamiz menga:

— Bu kumushni kulolga bergin, — dedi.

Meni baholab berilgan bu arzimas kumush tangalarni olib, Egamiz uyidagi kulolga berdim.

14 Keyin “Ahillik” deb atalgan ikkinchi tayog`imni sindirdim. Shunday qilib, Yahudo va Isroil orasidagi birodarlikni bekor qildim.

15 Shundan keyin Egamiz menga aytdi: “Bor, yana bir marta cho’ponlik qilgin. Ammo bu safar foydasiz cho’ponday bo’lgin.

16 Ha, Men bu yurtga shunday bir cho’pon beramanki, u halok bo’layotganlarga qaramaydi. Yo’qolganlarni izlamaydi, yaradorlarga shifo bermaydi, sog` bo’lganlarni oziqlantirmaydi. Aksincha, semiz qo’ylarni so’yib eydi, tuyoqlarini ham kesib tashlaydi.

17 Ey suruvni tark etadigan qadrsiz cho’ponim,

Holingga voy!

Qilich sening qo’lingni chopib,

O`ng ko’zingni o’yib tashlasin!

Sening qo’ling butunlay qurib qolsin,

O`ng ko’zing ko’r bo’lsin!”

Quddusning kelajakdagi g`alabasi

1 Bashorat. Egamizning Isroil haqida aytgan gaplari. Zamin poydevorini qo’ygan, falaklarni yoygan, insonga jon ato qilgan Egamiz shunday demoqda:

2 “Qarab turinglar, Men Quddusni sharob qadahiday qilib qo’yaman. U o’zining atrofidagi xalqlarni gandiraklatadigan bo’ladi. Quddusni qamalga olishganda, Yahudo yurtining qolgan boshqa joylariga ham hujum qilishadi.

3 O`sha kuni Men Quddusni boshqa xalqlar uchun og`ir toshday qilib qo’yaman. Uni ko’targanlarning hammasi o’zlariga zarar keltiradilar. Butun er yuzidagi xalqlar unga qarshi chiqish uchun birlashadilar.

4 O`sha kuni, Men har bir otni dahshatga solaman, ularning chavandozlarini esa aqldan ozdiraman, — demoqda Egamiz. — Yahudo xalqiga esa O`zim g`amxo’rlik qilaman. Dushmanlarining otlarini ko’r qilib qo’yaman.

5 Shunda Yahudo urug`lari o’zlariga:

— Quddus aholisining qudrat manbai bizning Xudoyimiz, Sarvari Olamdir, — deydilar.

6 O`sha kuni Men Yahudo urug`larini o’tin orasidagi qizib turgan cho’g`day, bug`doy bog`lamlari orasidagi yonib turgan mash`aladay qilaman. Ular o’ngu so’ldagi, atrofidagi xalqlarni yamlab yutadilar. Quddusdagi odamlar esa osoyishta hayot kechiradilar.

7 Men, Egangiz, avval Yahudo xalqiga g`alaba beraman. Dovud avlodining va Quddus aholisining shuhrati Yahudoning shuhratidan oshib ketmasligi uchun shunday qilaman.

8 O`sha kuni Men Quddus aholisini himoya qilaman. Ularning orasidagi eng ojizi ham Dovudday kuchli bo’ladi. Dovud avlodi esa Mening farishtamday, xuddi O`zimday Quddus ahlini boshlab boradi.

9 Mening rejam o’sha kuni Quddusga qarshi chiqqan barcha xalqlarni halok qilishdir.

10 Men Dovud avlodiga, Quddus aholisiga mehr–shafqat va ibodat ruhini yog`diraman. Ular Menga — o’zlari nayza sanchganga qarashadi. Yolg`iz farzandga aza tutganday, aza tutishadi. To’ng`ich farzand uchun motam tutganday, motam tutishadi.

11 O`sha kuni Quddusdagi dod–faryod, Magido’ vodiysidagi Hadad–Rimmonda tutilgan azaday, kuchli bo’ladi.

12 Butun yurt aza tutadi. Har bir oila alohida aza tutadi: Dovud avlodining oilalari alohida, ularning xotinlari alohida, Natan avlodining oilalari alohida, ularning xotinlari alohida,

13 Levi avlodining oilalari alohida, ularning xotinlari alohida, Shimax avlodining oilasi va ularning xotinlari alohida aza tutadilar.

14 Qolgan oilalar ham o’zlari alohida aza tutadilar. Ularning xotinlari ham alohida aza tutadilar.”

1-2 Sarvari Olam shunday aytmoqda: “O`sha kuni Dovud avlodi va Quddus aholisi uchun bir buloq ochiladi. Bu buloq ularning barcha gunohlari va nopokliklarini yuvadi.

O`sha kuni Men bu yurtdan barcha butlarni yo’q qilaman. Hatto ularning nomlari ham unutiladi. Men bu yurtdan yana soxta payg`ambarlarni va ularni ilhomlantiradigan yovuz ruhni olib tashlayman.

3 Agar yana soxta payg`ambar chiqsa, o’z ota–onasi unga shunday deydi:

— Sen endi yashamaysan, chunki sen Egamiz nomidan yolg`on gaplarni gapiryapsan.

O`sha payg`ambar yana bashorat qilganda o’z tuqqan ota–onasi uni nayza sanchib o’ldiradi.

4 O`sha kuni soxta payg`ambarlarning har biri o’zlarining bashoratlaridan uyatga qoladilar. Ular endi xalqni aldamaydilar, payg`ambarlarning jundan to’qilgan kiyimlarini kiymaydilar.

5 Endi ular:

— Men payg`ambar emasman, men erga ishlov beraman. Yoshligimdan bir kishining xizmatidaman, — deydilar.

6 Agar birortasi ulardan:

— Badaningizdagi yara izlari qaerdan paydo bo’lgan? — deb so’rasa, ularning javobi quyidagicha bo’ladi:

— Men bu yaralarni do’stlarimning uyida orttirganman.”

Xudoning cho’ponini o’ldirish haqidagi amr

7 Sarvari Olam shunday demoqda:

“Qani, qo’zg`algin, ey qilich!

Menga yaqin bo’lganga,

O`zimga xizmat qilgan cho’ponga qarshi chiq.

Cho’ponga hamla qilgin,

Shunda qo’ylar har yoqqa tarqalib ketadi,

Men qo’zichoqlarga qarshi qo’limni ko’taraman.

8 Butun yurt xalqining uchdan ikki qismi halok bo’ladi,

— deb aytmoqda Egamiz. —

Uchdan bir qismi esa tirik qoladi.

9 Men mana shu qolgan uchdan bir qismini

Olovdan o’tkazib poklaganday poklayman.

Ularni kumushni toblaganday toblayman,

Oltinni sinaganday sinayman.

Ular Menga iltijo qiladilar,

Men esa ularga javob beraman.

«Ular Mening xalqimdir», deyman Men.

Ular esa: «Egamiz bizning Xudoyimizdir», deb aytishadi.”

Kelajakdagi urush va g`alaba

1 Egamizning kuniga oz qoldi. Ey Quddus ahli, o’sha kuni mulkingiz ko’z oldingizda talon–taroj qilinadi.

2 Egamiz barcha xalqlarni Quddusga qarshi jang qilishga yig`adi. Dushmanlar shaharni qo’lga kiritishadi. Uylarni talab ketishadi, ayollarni zo’rlashadi. Shahar aholisining yarmi surgunga ketadi. Qolganlari esa shahardan haydalmaydi.

3 Shundan keyin Egamiz urushdagi jangchiday o’sha xalqlarga hujum qiladi.

4 O`sha kuni U Quddus shahrining sharqida bo’lgan Zaytun tog`ining ustida turadi. Shu kuni Zaytun tog`i ikkiga ajraladi. Tog` orasidan sharqdan g`arbga qarab ketgan keng bir vodiy o’tadi. Shunda tog`ning bir tarafi shimolga, ikkinchi tarafi esa janubga suriladi.

5 Sizlar o’sha vodiy orqali qochasizlar. Tog`lar orasidagi vodiy Oziyolgacha cho’ziladi. Sizlar Yahudo shohi Uzziyo davrida bo’lgan zilzila paytida qochganday qochasizlar. Shunda Egamiz Xudo O`z farishtalari bilan birga keladi.

6 O`sha kuni barcha yorug`lik manbalari so’nib, nur taratmaydigan bo’lib qoladi.

7 Ammo kun davom etaveradi. Shunda kun ham, tun ham bo’lmaydi. Kech kirganda ham yorug` bo’lib turaveradi. Bu qachon sodir bo’lishini faqatgina Egamiz biladi.

8 O`sha kuni Quddusdan hayotbaxsh suvlar oqib chiqadi, uning yarmi O`lik dengizga, qolgan yarmi esa O`rta er dengiziga quyiladi. Suv yozda ham, qishda ham oqaveradi.

9 Egamiz esa butun er yuzining Shohi bo’ladi. O`sha kuni barcha xalqlar Egamizni tanho Ega deb tan oladi va faqat Unga sajda qilishadi.

10 Shimoldagi Gebodan Quddusning janubidagi Rimmongacha bo’lgan joylar, butun yurt tekislikka aylanadi. Quddus esa o’zining yuksak joyida turaveradi. Shahar Benyamin darvozasidan Eski darvozagacha, Burchak darvozasigacha, Xanonil minorasidan shohga qarashli bo’lgan uzum siqish chuqurigacha cho’zilgan bo’ladi.

11 Quddusda yana odamlar yashaydigan bo’ladi, bundan keyin uni hech qachon vayron qilishmaydi. Quddusda tinchlik qaror topadi.

12 Quddusga qarshi urush ochgan xalqlarning boshiga Egamiz quyidagi o’latni yuboradi: tirik bo’lsalar ham tanasi chirib ketadi, ko’zlari kosasidayoq chirib ketadi, tillari esa og`izlaridayoq chirib ketadi.

13 O`sha kuni Egamiz ularni benihoya dahshatga tushiradi. Hamma o’z yonidagi odamni ushlab, bir–biriga qarshi qo’l ko’taradi.

14 Hatto Yahudo xalqi ham Quddusdagi jangga qo’shiladi. Uning atrofidagi barcha xalqlarning boyliklari — juda ko’p tilla, kumush va kiyimlar o’lja qilib olinadi.

15 Yuqorida aytilgan o’lat dushmanlarning qarorgohidagi hamma hayvonlarga — otlarga, xachirlarga, tuyalarga, eshaklarga ham qirg`in keltiradi.

16 Quddusga qarshi urush ochganlardan tirik qolganlari esa har yili Shoh — Sarvari Olamga sajda qilishga va Chayla bayramini nishonlashga kelishadi.

17 Agar er yuzidagi xalqlarning birortasi Shoh — Sarvari Olamga sajda qilish uchun Quddusga kelmasa, ularning yurtida yomg`ir yog`maydi.

18 Agar Misr xalqi ham bayramga kelishni rad etsa, ularning yurtida ham yomg`ir yog`maydi. Egamiz Chayla bayramiga kelishni rad etgan boshqa xalqlarning boshiga solgan o’sha kulfatni ularning boshiga ham soladi.

19 Chayla bayramini nishonlashga chiqmagan Misr xalqi va boshqa hamma xalqlarning jazosi shu bo’ladi.

20 O`sha kuni hatto otlarning yuganlaridagi qo’ng`iroqlarida ham “Egamizga bag`ishlangan” degan yozuv bo’ladi. Qurbongoh oldida ishlatiladigan tog`orachalar muqaddas bo’lgani kabi, Egamizning uyidagi oddiy qozonlar ham xuddi shunday muqaddas bo’ladi.

21 Quddus va Yahudodagi barcha qozonlar Sarvari Olamga bag`ishlangan bo’ladi. Shunda kim qurbonlik keltirmoqchi bo’lsa, qurbonlik go’shtini shu qozonlarda qaynatsa bo’laveradi. O`sha kuni Mening uyimda savdogarlar boshqa bo’lmaydi.