Yunus

Yunus

Yunus Egamizga itoat etmadi

1 Bir kuni Amitay o’g`li Yunusga Egamiz shu so’zlarni ayon qildi:

2 “Qani, bo’l, qudratli Naynavo shahriga bor. Jar solib, u erdagilarni ogohlantir, chunki shahar ahli qilgan qabihliklar Menga etib keldi.”

3 Yunus yo’lga tushdi, lekin Egamizdan qochib boshqa tomonga ketmoqchi bo’ldi. U Yaffaga kelib, u erda Tarshishga boradigan kemani topdi. Yo’l haqini to’ladi–da, Egamizdan qochib Tarshishga suzib ketgani kemachilar bilan kemaga chiqdi.

4 Ammo Egamiz shunday kuchli shamol qo’zg`atdiki, dengizda dahshatli bo’ron boshlandi. Bo’ron kemani parchalab yuboray derdi.

5 Bundan kemachilar vahimaga tushib, har biri o’z xudosiga yolvordi. Keyin, kema engillashsin deb, u erdagi yuklarni dengizga uloqtira boshladilar. Yunus esa kemaning ichkarisiga kirib, qattiq uyquga ketgan edi.

6 Bir payt kema darg`asi Yunusning yoniga kelib: “Nega sen uxlab yotibsan? Tur, xudoyingga yolvor! Balki u bizlarni eslasa, halok bo’lmasmiz”, dedi.

7 Kemadagilar esa bir–birlariga: “Kelinglar, qur`a tashlaylik, shunda bu falokat kim sababli boshimizga kelganini bilamiz”, dedilar. Qur`a tashlagan edilar, qur`a Yunusga tushdi.

8 Keyin Yunusdan so’radilar: “Bizga ayt–chi, nima sababdan boshimizga bu falokat tushdi? Sen kimsan? Qaerdan kelyapsan? Qaysi yurtdansan? Qanaqa xalqdansan?”

9 Yunus ularga shunday javob berdi: “Men ibroniyman, dengiz va quruqlikni yaratgan Samoviy Xudo — Egamga sig`inaman.”

10 Ular Yunusning Egamizdan qochib ketayotganini bilardilar. Chunki Yunusning o’zi bu haqda ularga aytgan edi. Ular bu gapni eshitib, yana ham qattiqroq dahshatga tushdilar va unga: “Nega bunday qilding–a?!” dedilar.

11 Kemadagilar Yunusga: “Dengiz tinchlanishi uchun seni nima qilsak ekan–a?” deb so’radilar. Chunki dengiz yanada vahima bilan to’lqinlanardi.

12 Shunda Yunus kemadagilarga dedi: “Meni olib, dengizga uloqtirsangizlar, dengiz tinchlanadi. Bilaman, bu kuchli bo’ron men tufayli boshlaringizga kelgan.”

13 Kemadagilar esa kemani quruqlikka olib bormoqchi bo’lib rosa eshkak eshdilar, ammo bunga muvaffaq bo’la olmadilar, chunki dengiz ularga qarshi battar quturayotgan edi.

14 Shunda ular Egamizga yolvordilar: “Ey Egamiz! Sen O`zingga ma`qul bo’lganini qilib, bizni shu ahvolga solding. Ey Egamiz! Senga iltijo qilamiz: shu odamning joni uchun bizlarni halok qilma, begunoh odamning o’limiga bizlarni javobgar qilma.”

15 Shundan keyin Yunusni olib dengizga uloqtirgan edilar, dengiz tinchlanib qoldi.16 Bu voqeani odamlar ko’rgach, Egamizdan qattiq qo’rqdilar. Unga qurbonlik qilib, nazr atadilar.

Yunus baliq qornida ibodat qiladi

1 Yunusni yutsin deb, Egamiz nahang baliqni yubordi. Yunus uch kechayu uch kunduz baliq qornida qoldi.

2 Yunus baliqning qornida ekan, o’zining Egasi Xudoga shunday deb ibodat qildi:

3 “Ey Egam, qayg`uli damlarimda

Senga qildim iltijo,

Iltijolarimni Sen eshitding.

O`liklar diyorining qa`ridan faryod ko’tardim,

Sen eshitding ovozlarimni.

4 Meni otganding tubsiz chuqurga,

Dengiz bag`riga,

Meni qurshab olgandi suvning girdobi.

Sening to’lqinlaring

O`tgandilar ustimdan bosib.

5 Sening huzuringdan

Quvilganman, dedim o’shanda,

Lekin muqaddas Ma`badingni

Yana ko’raman!

6 Suvlar meni bo’g`zimgacha ko’mgandi,

Tubsiz dengiz atrofimni o’radi.

Dengiz o’tlari boshimga o’ralib qoldi.

7 Tog`larning tubiga cho’kkandim —

Zanjirlari bilan to abad menga to’siq qo’ygan joyga.

Sen esa, ey Egam Xudo,

Jonimni o’sha joydan qutqarding!

8 Ey Egam, hayotim onlari tugay deganda,

Men Seni esladim.

Iltijolarim Sengacha,

Muqaddas Ma`badinggacha etib bordi.

9 Soxta, bema`ni butlarga sig`inadiganlar

Senga bo’lgan sadoqatidan voz kechdilar!

10 Men esa shukrona aytib,

Senga qurbonlik keltiraman.

Atagan nazrlarimni ado etaman.

Ey Egam, najot faqat Sendandir!”

11 Egamiz shundan keyin nahang baliqqa amr bergan edi, nahang baliq Yunusni quruqlikka chiqarib qo’ydi.

Yunus Naynavo aholisini tavbaga chaqiradi

1 Yunusga Egamiz ikkinchi marta shu so’zlarni ayon qildi:

2 “Qani, bo’l, qudratli Naynavo shahriga borib, Mening so’zlarimni jar solib u erdagilarga e`lon qil.”

3 Yunus Egamizning amriga bo’ysunib, Naynavo tomonga ketdi. Naynavo juda katta shahar bo’lib, uni aylanib chiqishga uch kun vaqt ketardi.

4 Yunus shahar bo’ylab bir kun yo’l yurib o’tdi. U aylanib yurib: “Yana qirq kundan keyin Naynavo xarob bo’ladi”, deb jar soldi.

5 Naynavoliklar Xudoga ishonib, ro’za tutamiz, deb e`lon qildilar. Shahardagi kattayu kichik tavba qilib qanorga o’randi.

6 Bu xabar Naynavo shohiga ham etib bordi. U taxtdan tushib, shohona liboslarini echdi, qanorga o’ranib, kulga o’tirdi.

7 O`zi va amaldorlari nomidan butun Naynavo bo’ylab quyidagi farmonni e`lon qildi: “Na insonlar, na hayvonlar — mol–qo’ylar hech narsa emasin, suv ichmasin.

8 Insonlar ham, hayvonlar ham qanorga o’ransin. Har kim Xudoga yalinib iltijo qilsin, yovuz qilmishidan qaytsin, zulm qilmasin.

9 Kim biladi, balki Xudo rahm qilib, bizga bo’lgan g`azabini qaytarar, biz halok bo’lmasmiz.”

10 Xudo ularning qilgan ishlarini, yovuz qilmishlaridan qaytganini ko’rib, rahm qildi va ularning ustiga “yuboraman”, deb aytgan ofatni yubormadi.

Yunusning g`azabi va Xudoning shafqati

1 Bu voqeadan Yunus qattiq xafa bo’lib g`azablandi.

2 U Egamizga ibodat qilib dedi: “Ey Egam! Shunaqa qilishingni o’z yurtimda ekanimdayoq aytmaganmidim?! Shuning uchun men Tarshishga qochgan edim–da. Sen inoyatli, rahmdil, jahli tez chiqmaydigan, sodiq sevgisi mo’l, g`azabidan tushib kechiradigan Xudo ekanligingni bilgan edim.

3 Endi, iltijo qilaman, Egam, jonimni olib qo’ya qol. Yashaganimdan ko’ra, o’lganim yaxshiroq.”

4 Egamiz esa: “Nahotki shundan sen xafa bo’lding?!” dedi.

5 Yunus shahardan chiqib, shaharning sharq tomoniga borib o’tirdi. Shu erda chayla yasab, endi shaharga nima bo’larkin, deb chaylaning soyasida kutib o’tirdi.

6 Bir payt, Yunusning boshiga soya bo’lsin, qayg`usi barham topsin deb, Parvardigor Egamiz bir o’simlik o’stirdi. O`simlik Yunusning tepasida ko’tarildi. Yunus bu o’simlik o’sganidan juda xursand bo’ldi.

7 Keyingi kuni esa tong paytida Xudo bir qurtni yuborgan edi, qurt o’simlikni kemirib quritdi.

8 Quyosh yuqoriga ko’tarilganda, Xudo sharqdan garmsel yubordi. Quyosh Yunusning boshini shunday qizdirdiki, u holdan keta boshladi. Yunus: “Bunaqa yashaganimdan, o’lganim yaxshiroq”, deb o’ziga o’lim tiladi.

9 Xudo Yunusga:

— Bitta o’simlik nobud bo’lganidan jahling chiqdimi? — dedi.

— Ha, jahlim chiqdi, o’limimga ham rozi bo’ldim, — deb javob berdi Yunus.

10 Shunda Egamiz aytdi:

— Bu o’simlik uchun sen mehnat qilmagansan, ekib–o’stirmagansan, o’zi bir kechada o’sib, bir kechada yo’q bo’ldi. Sen shu o’simlik uchun achinganingda,

11 Men qudratli Naynavo shahriga achinmasligim kerakmi?! Axir, bu erda oq–qorani ajrata olmaydigan bolalarning o’zidan yuz yigirma mingdan ortig`i va talay hayvonlar yashaydi–ku!