Amos

Amos

1 Ushbu kitobda Taxuvada chorvador bo’lgan Amosning so’zlari bayon etilgan. Isroil to’g`risidagi bu so’zlar Amosga zilziladan ikki yil avval vahiy orqali ayon bo’lgan edi. O`sha davrda Yahudo yurtida shoh Uzziyo, Isroil yurtida esa Yoho’sh o’g`li shoh Yorubom hukmronlik qilayotgan edilar.

2 Amos shunday dedi:

“Egamiz Quddusdan turib hayqiradi,

Siondan gulduros ovozi yangraydi!

Cho’ponlarning yaylovlari qurib qoladi,

Karmil cho’qqisidagi o’tlar xazon bo’ladi.”

Isroil atrofidagi xalqlar hukm qilinadi

Oram

3 Egamiz shunday demoqda:

“Damashq aholisi gunoh ustiga gunoh qildi!

Men ularni jazosiz qoldirmayman,

Axir, ular Gilad aholisini temir tishli xo’ptir bilan yanchdi.

4 Shunday ekan, Men shoh Xazayilning saroyiga olov yog`diraman,

Olov Banhadadning qal`alarini yondirib yuboradi.

5 Men Damashq darvozalarining tambalarini sindiraman.

«Qabihlik vodiysi»ning hukmdorini yo’q qilaman,

Bayt–Edenda saltanat hassasini tutgan zotni halok qilaman.

Oram xalqi asirlikka tushadi, Xir yurtiga olib ketiladi.”

Egamizning kalomi shudir.

Filistiya

6 Egamiz shunday demoqda:

“G`azo aholisi gunoh ustiga gunoh qildi!

Men ularni jazosiz qoldirmayman,

Axir, ular xalqimning qishloqlaridagi aholisini

Asirlikka olib, Edom xalqiga qul qilib sotdilar.

7 Shunday ekan, Men G`azo devoriga olov yog`diraman,

Olov G`azo qal`alarini kuydirib tashlaydi.

8 Men Ashdod shahrining hukmdorini yo’q qilaman,

Ashqalonda saltanat hassasini tutgan zotni halok qilaman.

Exron shahriga qarshi qo’l ko’taraman,

Omon qolgan Filistlarni qirib tashlayman!”

Egamiz Rabbiyning kalomi shudir.

Tir

9 Egamiz shunday demoqda:

“Tir aholisi gunoh ustiga gunoh qildi!

Men ularni jazosiz qoldirmayman.

Axir, ular birodarlik ittifoqini unutib,

Xalqimning qishloqlaridagi aholisini

Edomliklarga qul qilib sotdilar.

10 Shunday ekan, Men Tir devoriga olov yog`diraman,

Olov Tir qal`alarini kuydirib tashlaydi.”

Edom

11 Egamiz shunday demoqda:

“Edom aholisi gunoh ustiga gunoh qildi!

Men ularni jazosiz qoldirmayman.

Axir, ular qardoshi Isroil xalqiga rahm qilmadilar.

Ularni qilich bilan ta`qib qilib,

Qahrini cheksiz sochdilar,

G`azabidan hech tushmadilar.

12 Shunday ekan, Men Temon shahriga olov yog`diraman,

Bozrax qal`alarini olov kuydirib tashlaydi.”

Ommon

13 Egamiz shunday demoqda:

“Ommon xalqi gunoh ustiga gunoh qildi,

Men ularni jazosiz qoldirmayman.

Axir, ular hududini kengaytirish uchun Giladga hujum qildilar,

O`shanda homilador ayollarning qorinlarini yordilar.

14 Shunday ekan, Men Rabba shahrining devoriga o’t qo’yaman,

Olov Rabba qal`alarini kuydirib tashlaydi.

O`sha kuni jangdagi hayqiriqlar falakni tutadi,

Jang bo’ron kabi avj oladi.

15 Ommon shohi surgun qilinadi,

U bilan birga mulozimlar ham olib ketiladi.”

Egamizning kalomi shudir.

Mo’ab

1 Egamiz shunday demoqda:

“Mo’ab xalqi gunoh ustiga gunoh qildi!

Men ularni jazosiz qoldirmayman.

Axir, ular Edom shohining qabrini bulg`adilar,

Suyaklarini kuydirib ohak qildilar.

2 Shunday ekan, Men Mo’ab ustiga olov yog`diraman,

Olov Xariyo’t qal`alarini kuydirib tashlaydi.

Shovqin–suron ostida, bosqinchilarning hayqiriqlariyu

Burg`u sadolari ostida Mo’ab xalqi halok bo’ladi.

3 Men Mo’ab hukmdorini yo’q qilaman,

U bilan birga mulozimlarini qirib tashlayman.”

Egamizning kalomi shudir.

Yahudo

4 Egamiz shunday demoqda:

“Yahudo xalqi gunoh ustiga gunoh qildi!

Men ularni jazosiz qoldirmayman,

Axir, ular qonunlarimdan yuz o’girdilar.

Qoidalarimni bajarmadilar.

Ota–bobolari singari, soxta xudolarga sig`inib,

Haq yo’ldan ozdilar.

5 Shunday ekan, Men Yahudo yurtiga olov yog`diraman,

Olov Quddus qal`alarini kuydirib tashlaydi.”

Isroil xalqi hukm qilinadi

6 Egamiz shunday demoqda:

“Isroil xalqi gunoh ustiga gunoh qildi!

Men ularni jazosiz qoldirmayman,

Axir, ular aybsizlarni pulga sotyaptilar.

Kambag`allarni bir juft choriqqa almashtiryaptilar.

7 Yo’qsilning boshini tuproqqa qorib, oyoq osti qilyaptilar,

Mazlumni yo’ldan chetga itarib chiqaryaptilar.

Ota va o’g`il bitta juvon bilan yotib,

Meni badnom qilyaptilar.

8 Ular har bir qurbongoh oldida

O`zlari garovga olgan liboslar ustida yotibdilar.

O`z Xudosining uyida,

Jarima evaziga olgan sharobni ichyaptilar.

9 Ey Isroil xalqi, Men sizni deb,

Amor xalqlarini yo’q qilgan edim.

Ularning bo’y–basti sadr daraxtiday baland,

Eman daraxtiday baquvvat bo’lgan bo’lsa–da,

Men ularning mevasini qovjiratgan edim,

Ildizini quritgan edim.

10 Amor xalqining yurtini sizlarga mulk qilib beraman deb,

Sizlarni Misr yurtidan olib chiqqandim.

Qirq yil sahroda sizlarga yo’l ko’rsatib yurgandim.

11 Farzandlaringizdan payg`ambarlar tayinladim,

Ba`zi yigitlaringizni, Menga bag`ishlaninglar, deb chorladim.

Shunday emasmi, ey Isroil xalqi?!

— deb aytmoqda Egamiz. —

12 Sizlar esa Menga bag`ishlanganlarga sharob ichirdingiz,

Payg`ambarlarimga: «Bashorat qilmanglar!» deb buyurdingiz.

13 Mana endi sizlarni shu qadar ezamanki,

Sizlar og`ir yuk ostida g`irchillagan aravaday bo’lasiz.

14 O`shanda chaqqonlar ham qochib qutulolmaydi,

Pahlavonlar ham kuchdan qoladi,

Hatto jangchilar ham jonini saqlay olmaydi.

15 Kamonkash dosh berolmaydi,

Choparlar qutqara olmaydi o’zini,

Otliqlar saqlay olmaydi jonini.

16 O`sha kuni jasurlarning eng dovyuragi ham

Qurol–aslahalarini tashlab qochadi.”

Egamizning kalomi shudir.

1 Ey Isroil xalqi, Egamizning so’zlariga quloq soling. U Misrdan olib chiqqan butun xalqingizga shunday deb aytmoqda:

2 “Er yuzidagi barcha xalqlar orasidan

Yolg`iz sizlarni tanlab olgan edim.

Shu sababdan ham gunohlaringizga toqat qila olmayman,

Qilgan hamma gunohlaringiz uchun sizlarni jazolayman.”

Payg`ambar Xudoning jarchisidir

3 Ikki kishi kelishib olgandan keyingina birga yo’lga tushadi.

4 Sher qurbonini ko’zlab qo’ysagina, o’rmonda o’kiradi,

Yirtqich sher o’ljasini ushlasagina, uyasida irillaydi.

5 Tuzoqqa emish qo’yilsagina, qush sirtmoqqa tushadi,

Tuzoqqa hech narsa ilinmasa, sirtmoq tortilmaydi.

6 Xo’sh, shaharda burg`u chalinsa, kim sarosimaga tushmaydi?!

Egamizning irodasisiz hech bir kulfat shaharga kelmaydi.

7 Darhaqiqat, Egamiz Rabbiy O`z sirini payg`ambarlariga ayon qiladi,

Sirini o’sha xizmatkorlariga ayon qilmay turib, U hech narsa qilmaydi.

8 Ana, sher o’kirdi! Kim qo’rqmaydi?!

Ana, Egamiz Rabbiy gapirdi! Kim bashorat qilmaydi?!

Samariyaning qismati

9 Ashdod qal`alarida e`lon qiling,

Misr qal`alarida shunday deb jar soling:

“Samariya atrofidagi qirlarda to’planing,

U erdagi avjiga chiqqan g`alayonni bir ko’ring,

Zo’ravonlikning guvohi bo’ling.”

10 Egamiz shunday demoqda:

“Samariyaliklar qal`alarini harom boylikka to’ldirdilar,

To’g`rilik nimaligini ular bilmaydilar.”

11 Shu sababdan Egamiz Rabbiy shunday demoqda:

“Dushman Samariyani qurshovga oladi,

Istehkomlarini vayron qiladi,

Samariya qal`alari talon–taroj bo’ladi.”

12 Egamiz shunday demoqda: “Arslonning og`zidan qo’zichoqni tortib olmoqchi bo’lgan cho’pon, qo’zichoqning ikki tuyog`ini yoki qulog`ining bir parchasini tortib oladi, xolos. Samariya aholisi ham shu ahvolga tushadi. U er–bu erlarda supayu kursi parchalari qoladi, xolos.”

13 Parvardigori Olam — Egamiz Rabbiy demoqda:

“Gapimni eshiting! Yoqub nasliga qarshi guvohlik bering!

14 Men Isroil xalqini qilgan gunohi uchun jazolayman,

O`sha kuni Baytil qurbongohlarini vayron qilaman.

Qurbongohning shoxlari kesilib, erga tushib yotadi.

15 Men qishki va yozgi saroylarni buzib tashlayman,

Fil suyagi bilan bezatilgan koshonalarni vayron qilaman,

Barcha hashamatli uylarni yo’q qilaman.”

Egamizning kalomi shudir.

1 Ey Samariya ayollari, eshiting!

Sizlar Bashandagi sigirlarday semirib ketgansiz,

Kambag`allarga jabr qilasiz, yo’qsilni ezasiz,

Erlaringizdan ichkilik talab qilasiz.

2 Egamiz Rabbiy O`z muqaddas nomi haqi ont ichib demoqda:

“Shunday kunlar keladiki,

Sizlarni ilmoqlar bilan sudrab ketishadi,

Har biringizni qarmoqlar bilan tortib ketishadi.

3 Har biringizni devordagi teshiklar orasidan sudrab olib chiqishadi.

Itarib–itarib sizlarni Xermon tomon olib ketishadi,

— deb aytmoqda Egamiz. —

4 Qani, endi Baytilga borib gunoh qilavering!

Gilgalda gunohlaringizni ko’paytiring!

Saharda qurbonliklar keltiring,

Ertasiga ushrlar olib keling!

5 Xamirturushli nonlarni Menga shukrona nazri qiling,

Ko’ngildan chiqarib bergan qurbonligingiz haqida

Jar solib hammaga ayting,

Axir, bunday qilishni xo’p yaxshi ko’rasiz, ey Isroil xalqi!

— deb aytmoqda Egamiz Rabbiy. —

6 Men hamma shaharlaringizda sizlarga

Tishingizning kirini so’rdirdim,

Qishloqlaringizni nonga zor qildim,

Shunda ham sizlar Menga qaytmadingizlar,

— deb aytmoqda Egamiz. —

7 Ekinzorlaringizga suv kerak bo’lganda,

Men yomg`ir yog`dirmadim.

Bir shaharga yomg`ir yog`dirib,

Boshqasiga yog`dirmas edim.

Bir dalani yomg`ir suviga to’ydirardim,

Boshqasiga yomg`ir yog`dirmay, quritar edim.

8 Shunda ikki–uch shahar aholisi suv ichgani

Boshqa shaharga oyog`ini sudrab borardi.

Lekin sizlar suvga to’ymadingizlar.

Shunda ham Menga qaytmadingizlar,

— deb aytmoqda Egamiz. —

9 Men hosilingizga shira va oqqirov kasalini yubordim.

Chigirtkalar qayta–qayta bog`u uzumzorlaringizni,

Anjir va zaytun daraxtlaringizni nobud qildi,

Shunda ham sizlar Menga qaytmadingizlar,

— deb aytmoqda Egamiz. —

10 Misrda bo’lgani kabi orangizga falokat yubordim.

Yigitlaringizni qilichdan o’tkazdim,

Otlaringizni dushmanlaringizga berdim.

Qarorgohingizdagi jasadlarning qo’lansa hidi bilan

Dimog`ingizni to’ldirdim.

Shunda ham sizlar Menga qaytmadingizlar,

— deb aytmoqda Egamiz. —

11 Sado’m va G`amo’rani yo’q qilganim kabi,

Men ko’plaringizni yo’q qildim.

Ba`zilaringizni esa olov ichidan qutqarganday qutqargandim.

Shunda ham Menga qaytmadingizlar,

— deb aytmoqda Egamiz. —

12 Shunday ekan, ey Isroil,

Men seni jazolayman.

Xudoning oldida hisob berishga tayyorlangin!”

13 Zero, Xudo tog`larga shakl berdi,

Shamolni yuzaga keltirdi.

U rejalarini insonlarga ayon qiladi,

Tonggi shafaq nurini zulmatga aylantiradi,

Tog` cho’qqilari uzra yuradi.

Parvardigori Olam — Egamizdir Uning nomi!

Tavba–tazarruga da`vat

1 Ey Isroil xalqi, men sen haqingda aytayotgan marsiyamga quloq solgin:

2 Bokira qiz Isroil talafot ko’rdi,

Endi u hech qachon o’zini o’nglab olmaydi!

Tashlab ketilgan, u o’z yurtida ag`nab yotadi,

Unga turish uchun hech kim yordam bermaydi.

3 Egamiz Rabbiy shunday demoqda:

“Bir shahringdan jangga chiqqan mingta jangchidan

Yuztasi omon qoladi.

Boshqa shahringdan jangga chiqqan yuzta jangchidan

O`ntasi omon qoladi.”

4 Isroil xalqiga Egamiz shunday demoqda:

“Menga intilinglar, shunda yashaysizlar.

5 Baytilga esa bormanglar,

Gilgalga oyoq bosmanglar,

Bersheba tomonga o’tib yurmanglar.

Axir, Gilgal aholisi surgun qilinadi,

Baytil butkul vayron bo’ladi.”

6 Egamizga intiling, shunda yashaysiz.

Aks holda, ey Yusuf xonadoni,

Sizga Xudo olovday yopiriladi,

Olov Baytilni yamlab yutadi.

Yong`inni o’chiradigan odam bo’lmaydi.

7 Ey adolatni zahar o’tga aylantirganlar,

Haqiqatni erga uloqtirganlar,

Sizning holingizga voy!

8 Parvin va Hulkar yulduzlarini yaratgan Egamizdir,

U zulmatni tonggi nurga aylantiradi,

Kunduzni qorong`ilikka cho’ktirib, tun qiladi,

Dengiz suvlarini yig`ib, er yuziga sochib yuboradi.

Egamizdir Uning nomi.

9 U kuchlilar ustiga kulfat yog`diradi,

Qal`alarni kulfatga giriftor qiladi.

10 Sizlar esa adolatli qozilardan nafratlanasizlar,

Haqiqatni gapiruvchilardan hazar qilasizlar.

11 Kambag`alning bug`doyidan katta soliq olib, bechorani ezasizlar.

Shunday ekan, yo’nilgan toshdan qurgan uylaringizda yashamaysizlar.

Barpo qilgan go’zal uzumzorlaringiz mahsulidan sharob ichmaysizlar.

12 Men bilaman sizlar gunohga botib ketganingizni,

Ko’plab jinoyatlarga qo’l urganingizni.

Sizlar aybsiz kishini ezib, pora eysizlar,

Mahkamalarda faqirni adolatdan mahrum qilasizlar.

13 Shuning uchun farosatli odam bunday zamonda sukut saqlaydi,

Axir, bu yovuz zamondir.

14 Yomonlikning emas,

Yaxshilikning payida bo’linglar,

Shunda yashaysizlar.

Parvardigori Olam — Egamiz ham,

O`zlaringiz aytganingizday sizlar bilan birga bo’ladi.

15 Yomonlikdan nafratlanib, yaxshilikni seving,

Mahkamalarda adolat o’rnating.

Balki shunda, ey Yusuf naslidan omon qolganlar,

Parvardigori Olam — Egamiz sizga iltifot qilar.

16 Ey Isroil xalqi, gunohlaringiz tufayli

Rabbiy, Parvardigori Olam — Egamiz shunday demoqda:

“Hamma shahar maydonlarida odamlar dod–faryod ko’tarishadi,

Hamma ko’chalarda «Voy jonim! Voy jonim!» deya yig`i–sig`i qilishadi.

Dehkonlarni aza tutish uchun chaqirishadi,

Marsiya aytadigan yig`ichi ayollar yollanadi.

17 Har bir uzumzordan fig`on eshitiladi,

Axir, Men orangizdan o’tib, sizlarni jazolayman.”

Egamizning kalomi shudir.

Egamizning kuni — zulmat kuni

18 Egamizning kunini intizorlik bilan kutganlarning holiga voy!

Nega Egamizning kunini kutyapsizlar?

Bu kun yorug`lik emas, zulmat olib keladi–ku!

19 O`sha kuni sizlar go’yo arslondan qochib,

Ayiqqa duch kelgan odamday bo’lasizlar.

O`sha odam ayiqdan ham qochib, uyiga keladi,

Qo’li bilan devorga suyanganda uni ilon chaqadi.

20 Nahot tushunmasangiz?!

Egamizning kuni yorug`lik emas,

Qorong`ilik olib keladi–ku!

O`sha kun nursiz, zulmat kuni bo’ladi!

21 Egamiz shunday deydi:

“Ey Isroil xalqi!

Men marosimlaringizdan nafratlanaman,

Ulardan hazar qilaman.

Muqaddas yig`inlaringizni xush ko’rmayman.

22 Menga qurbonliklar kuydirsangiz ham,

Don nazrlarini atasangiz ham,

Men ularni qabul qilmayman.

Semiz hayvonlaringizni so’yib,

Tinchlik qurbonliklarini keltirsangiz ham,

Men ulardan rozi bo’lmayman.

23 Bo’ldi, bas qiling sershovqin ashulalaringizni,

Men eshitmayman toringizning navolarini.

24 Undan ko’ra, suvday oqsin adolat,

To’xtovsiz daryoday oqsin haqiqat.

25 Ey Isroil xalqi, sizlar juda ko’p qurbonliklar keltirasizlar! Men ota–bobolaringizni qirq yil sahroda olib yurganimda, ulardan shu qadar ko’p qurbonligu nazrlarni talab qilmadim!

26-27 Sizlar o’zingiz uchun yasagan ilohiy shohingiz Sikkut va yulduz xudosi Kivunning tasvirlariga topinib yuribsizlar. Shuning uchun Men sizlarni Damashq ortidagi yurtga surgun qilaman. Qani endi turinglar! Xudolaringizni ko’tarib olib ketinglar.” Egamizning kalomi shudir. Parvardigori Olamdir Uning nomi.

1 Ey Quddusda rohat–farog`atda yashaganlar, holingizga voy!

Ey Samariya tog`ida bexatar bo’lganlar, holingizga voy!

Sizlar o’zlaringizni eng sara xalqning obro’li odamlari deb bilasizlar,

Bizga bosh bo’linglar, deb Isroil xalqi sizning oldingizga keladi.

2 Kalney shahriga borib, uning ahvolini ko’ringlar.

U erdan buyuk Xomat shahriga o’tib, holini bilinglar.

Filist xalqining Gat shahriga ham borib ko’ringlar.

Sizlarning bu shohliklardan afzalroq joyingiz bormidi?!

Yoki eringiz ularnikidan kattaroqmidi?!

3 Kulfat kuni kelishiga sizlar ishonmayapsizlar,

Zo’ravonlik hukmron bo’lishiga sababchi bo’lyapsizlar!

4 Sizlar fil suyagidan yasalgan supalarda cho’zilib yotasizlar,

Kursilarda yonboshlab o’tirasizlar,

Qo’zichoqlarning go’shtidan lazzatlanasizlar,

Semirtirilgan buzoqlarning go’shtidan taom eysizlar,

5 O`zlaringizcha Dovud kabi kuylar bastalaysiz,

Arfaning yangragan navolariga ashulalar aytasiz.

6 Qadahlab sharob ichasiz,

Xushbo’y moyning eng a`losini badaningizga surtasiz.

Xalqingiz — Yusuf naslining kulfati uchun esa qayg`urmaysiz!

7 Shunday ekan, sizlar birinchi bo’lib surgun qilinasiz,

Yonboshlab o’tkazgan ziyofatlaringiz tugaydi.

8 Egamiz Rabbiy O`z nomini o’rtaga qo’yib ont ichdi,

Ha, Parvardigori Olam — Egamiz shunday demoqda:

“Men Yoqub naslining takabburligidan nafratlanaman,

Ularning qal`alaridan hazar qilaman.

Samariya shahrini va u erdagi hamma narsani

Men dushmanning qo’liga beraman.”

9 Agar bir uyda o’nta odam qolgan bo’lsa, ularning hammasi o’ladi.

10 Ularning yaqin qarindoshi va go’rkov marhumlarni dafn qilmoqchi bo’lib kelishadi. Yaqin qarindoshi jasadlarni olib chiqqanda go’rkovdan: “Yana jasadlar bormi?” deb so’raydi. Go’rkov: “Yo’q”, deb javob beradi. Keyin esa: “Jim! Egamizning nomini tilga olmaylik!” deb aytadi.

11 Ana, Egamiz amr bermoqda:

Koshonalar buzib tashlanadi,

Kulbalar yakson bo’ladi.

12 Otlar qoyalar ustida chopa olmaydi–ku!

Dengizni ho’kizlar bilan shudgor qilib bo’lmaydi–ku!

Qoyil–e, sizlar esa adolatni zaharga aylantirdingiz,

Solihlikning shirin mevasini achchiq qildingiz.

13 Sizlar: “Lo’davor shahrini

Qo’lga kiritdik”, deb maqtanib yuribsizlar.

“Karnayim shahrini

O`z kuchimiz bilan engdik”, deb aytyapsizlar.

14 Parvardigori Olam — Egamiz shunday demoqda:

“Ey Isroil xalqi, qaranglar!

Men sizlarga qarshi bir xalqni qo’zg`atdim.

Ular Levo–Xomatdan to Arabadagi soylikkacha sizlarni ezadilar.”

Chigirtkalar haqidagi vahiy

1 Egamiz Rabbiy menga shunday vahiy ko’rsatdi: dehqonlar shoh saroyi uchun bug`doy o’rib olganlaridan keyin, ikkinchi ekinlar unib chiqa boshlabdi. Shu paytda Egamiz gala–gala chigirtkalarni paydo qildi.

2 Chigirtkalar er yuzida ko’karib turgan hamma narsani eb bitirishibdi. Shunda men yolvordim:

“Ey Egam Rabbiy, iltijo qilaman, gunohimizdan o’tgin!

Yoqub nasli bunga bardosh bera olarmikin?!

O`zi kichkina bir xalq bo’lsa!”

3 Shunda Egamiz shaxtidan qaytdi:

“Bunday qilmayman”, deb menga aytdi.

Olov haqidagi vahiy

4 Egamiz menga yana bir vahiy ko’rsatdi: Egamiz Rabbiy xalqini olov bilan jazolamoqchi bo’libdi. Olov buyuk dengizni yamlabdi, keyin yurtni yondira boshlabdi.

5 Shunda men yolvordim:

“Ey Egam Rabbiy, o’tinaman, bas qilgin!

Yoqub nasli bunga bardosh bera olarmikin?!

O`zi kichkina bir xalq bo’lsa!”

6 Shunda Egamiz shaxtidan qaytdi.

Egamiz Rabbiy: “Xo’p, bunday ham qilmayman”, deb menga aytdi.

Shoqul haqidagi vahiy

7 Men yana bir vahiy ko’rdim: shoqul yordamida qurilgan devorning oldida Rabbiy turgan ekan. U devorning to’g`ri yoki qiyshiqligini shoqul bilan tekshirayotgan edi.

8 Egamiz mendan:

— Nimani ko’ryapsan, Amos? — deb so’radi.

— Shoqulni, — deb javob berdim men. So’ng Rabbiy shunday dedi:

“Qara, Men shoqul yordamida

Xalqim Isroilni tekshiraman.

Endi ularga shafqat qilmayman.

9 Ishoq naslining sajdagohlari vayron bo’ladi,

Ha, Isroilning qadamjolari yo’q qilinadi,

Men shoh Yorubom xonadoniga qilich bilan hujum qilaman.”

Amos va ruhoniy Emoziyo

10 Baytildagi ruhoniy Emoziyo Isroil shohi Yorubomga xabar yuborib, shunday dedi:

— Amos Isroil xalqi orasida sizga qarshi fitna uyushtirmoqda. Uning bu so’zlarini xalqimiz ko’tara olmaydi.

11 Amos shunday deb aytib yuribdi: “Yorubom qilichdan halok bo’ladi, Isroil xalqi o’z yurtidan albatta surgun qilinadi.”

12 Emoziyo Amosning o’ziga esa shunday dedi:

— Ey valiy, bu erdan chiqib ket! Yahudo yurtiga bor. Noningni o’sha erdan topib egin. Bashoratlaringni ham o’sha erda ayt.

13 Ammo Baytilda qayta bashorat qila ko’rma, chunki bu shohning qutluq joyidir, shohligimizning sajdagohidir.

14 Amos esa Emoziyoga shunday javob berdi:

— Mening mashg`ulotim payg`ambarlik emas, payg`ambarlarga shogird ham tushmaganman. Men bir chorvador edim, shikamora–anjir daraxtlarini ham parvarish qilardim.

15 Bir kuni suruvni haydab ketayotganimda Egamiz meni chaqirib: “Bor, xalqim Isroilga bashorat qil”, deb aytdi.

16 Ey Emoziyo, endi Egamizning so’zlarini eshit! Sen menga: “Isroil haqida bashorat qilma, Ishoq xonadoniga qarshi gap gapirma”, deb aytyapsan.

17 Shu sababdan Egamiz shunday demoqda:

“Sening xotining shaharda fohishalik qiladi,

O`g`il–qizlaring qilichdan halok bo’ladi.

Ering boshqalarga bo’lib beriladi.

O`zing esa harom bir yurtda o’lasan.

Isroil xalqi o’z yurtidan albatta surgun qilinadi.”

Etilib pishgan mevalar haqidagi vahiy

1 Egamiz Rabbiy menga yana vahiy ko’rsatdi: bir savat etilib pishgan mevalar bor ekan.

2 Egamiz mendan:

— Amos, nimani ko’ryapsan? — deb so’radi.

— Bir savat etilgan mevani, — deb javob berdim men. So’ng Egamiz menga shunday dedi:

“Xalqim Isroil ham jazo uchun etilib turibdi.

Endi Men ularga shafqat qilmayman.

3 O`sha kuni Ma`baddagi ashulalar marsiyaga aylanadi,

— deb aytmoqda Egamiz Rabbiy. —

Hamma joyda jasadlar yotadi.

Sukunat bosgan!”

4 Ey yo’qsillarni ezadiganlar, quloq solinglar!

Ey yurtdagi kambag`allarni yo’q qilganlar, eshitinglar!

5 Sizlar shunday aytasizlar:

“Yangi oy shodiyonasi tezroq tamom bo’la qolsa–yu,

Donni sotsak.

Shabbat kuni tezroq o’tsa–yu,

Bug`doyni bozorga olib chiqsak.

Shunda biz og`irligini kamaytirib,

Narxini oshiramiz,

Tarozidan urib, odamlarni aldaymiz.

6 Bug`doy chiqitlarini ham sotib yuboramiz.

Yo’qsilni bir juft choriqqa sotib olamiz,

Kambag`alni kumushga xarid qilamiz.”

7 Yoqub naslining takabburligini ko’rib, Egamiz shunday deb ont ichdi:

“Ularning qilmishlarini Men hech qachon unutmayman,

Ularni albatta jazolayman.

8 Shu sababdan er titraydi!

Er yuzida yashovchi har bir mavjudot aza tutadi!

Butun er yuzi daryo to’lqinlariday larzaga keladi,

Ha, Nil suvlariday ko’tarilib, pastga tushadi.”

9 Egamiz Rabbiy demoqda:

“Ey Isroil xalqi,

O`sha kuni shunday qilamanki,

Quyosh tush paytida botadi,

Kuppa–kunduzi er yuzini qorong`ilik qoplaydi.

10 Bayramlaringiz motamga aylanadi,

Hamma ashulalaringiz marsiya bo’ladi.

Sizlar hammalaringiz qayg`udan qanorga o’ranasiz,

Aza tutganingizdan sochingizni qirdirasiz.

Yolg`iz o’g`lidan judo bo’lgan ota–onaga o’xshab qolasiz.

O`sha kun oxiriga qadar achchiq kulfatday bo’ladi.”

11 Egamiz Rabbiy demoqda:

“Shunday kunlar keladiki,

Men yurtga ocharchilik yuboraman.

Odamlar non bilan suvni emas,

Men, Egangizning so’zini qo’msab, och qolishadi.

12 Ular Mening so’zimni eshitmoqchi bo’lib,

Bir dengizdan boshqa dengizgacha oyog`ini sudrab borishadi,

Shimoldan sharqqa yo’l olishadi.

U yoqdan–bu yoqqa yurib, sarson bo’lishadi–yu,

Ammo Men, Egangizning so’zini eshita olishmaydi.

13 O`sha kuni go’zal qizlaru baquvvat yigitlar

Tashnalikdan hushidan ketadilar.

14 Axir, ular Samariyaning sharmanda ma`budasi nomi bilan

Qasam ichib yuribdilar,

«Ey Dan shahri, xudoying shohid», deb aytib yuribdilar,

«Bershebaga olib boradigan ziyorat yo’li haqi», deb yuribdilar.

Ammo ular yiqilib tushadilar, qaytib turmaydilar.”

Hukm haqidagi vahiy

1 Men qurbongohning oldida turgan Rabbiyni ko’rdim, U shunday dedi:

“Sajdagoh ustunqoshlariga shunday zarba beringlarki,

Poydevorlari larzaga kelsin.

Ustunqoshlar odamlar ustiga o’pirilib tushsin.

Omon qolganlarni Men qilichdan o’tkazaman,

Ulardan birontasi ham qochib ketolmaydi.

Hech qaysisi qutulib qolmaydi.

2 Ular er qazib, o’liklar diyoriga kirishsa ham,

Men qo’limni uzatib, ularni chiqarib olaman.

Osmonga chiqib olishsa ham,

U erdan tortib tushiraman.

3 Karmil cho’qqisida yashirinib olishsa ham,

Ularni ovlab, qo’lga tushiraman.

Mendan qochib, dengiz tubiga bekinib olishsa ham,

Dengiz iloniga amr berib chaqtiraman.

4 Dushmanlar ularni asirlikka olib ketishsa ham,

Qilichga amr berib, hammasini qirib tashlayman.

Ularga yaxshilik emas, yomonlik keltirishga qaror qildim.”

5 Sarvari Olam — Rabbiy

Erga qo’l tekkizsa, er o’pirilib ketadi,

Butun er yuzi Nil suvlariday

Baland ko’tarilib, pastga tushadi.

Erda yashovchi har bir mavjudot aza tutadi.

6 Egamiz osmonda O`ziga maskan qurdi,

Er uzra osmon gumbazini o’rnatdi.

Dengiz suvlarini yig`ib,

Er yuziga sochib yuboradigan O`shadir.

Egamizdir Uning nomi.

7 Egamiz shunday demoqda:

“Ey Isroil xalqi,

Sizning Habashistonliklardan ortiq joyingiz bormidi?!

Men Isroilni Misrdan qanday olib chiqqan bo’lsam,

Filist xalqini ham xuddi shunday Xafto’rdan olib chiqqanman,

Oram xalqini ham Xirdan olib chiqqanman.

8 Men, Egangiz Rabbiy,

Gunohkor Isroil shohligini kuzatib turibman.

Uni er yuzidan supurib tashlayman,

Yoqub naslini esa batamom yo’q qilmayman,

— deb aytmoqda Egamiz. —

9 Men amr beraman,

Shunda barcha xalqlar orasida,

Bug`doy elaganday Isroilni g`alvirdan o’tkazaman.

Yaxshi donning birontasi erga tushmaydi.

10 Xalqim orasidagi hamma gunohkorlar esa qilichdan halok bo’ladi,

Axir, bunday odamlar shunday aytishadi:

«Ko’rmaymiz biz yomonlik,

Boshimizga tushmas biror ko’rgilik.»”

Isroil shohligi kelajakda qayta tiklanadi

11-12 Egamiz shunday demoqda:

“O`sha kuni Men Dovud shohligini qayta tiklayman.

Hozir u qiyshayib ketgan kulbaday bo’lsa–da,

Devorlaridagi yoriq joylarini tuzataman,

Buzilgan joylarini ko’taraman.

Uni qayta qurib, ilgarigi holatga qaytaraman.

Shunda Isroil xalqi egalik qiladi

Edomliklarning omon qolganlariga,

Qo’lim ostidagi hamma xalqlarga.”

Egamiz aytganlarini bajo qiladi.

13 Egamiz shunday demoqda:

“Shunday vaqtlar keladiki,

Dehqon hosilni yig`ib ulgurmasdan,

Erni shudgor qilish vaqti keladi.

Sharobni tayyorlab ulgurmasdan,

Uzumning yangi hosili pishadi.

Tog`lardan shirin sharob tomadi,

Hamma qirlardan pastga oqib tushadi.

14 Men xalqimni yana farovonlikka erishtiraman.

Ular vayron bo’lgan shaharlarni qayta qurib,

U erda o’rnashib oladilar.

Uzumzorlar barpo qilib, sharobini ichadilar.

Bog`lar yaratib, mevalarini eydilar.

15 Men ularni o’z yurtida ko’kartiraman.

Men bergan yurtdan

Ularni hech kim sug`urib tashlamaydi.”

Egangiz Xudoning kalomi shudir.